Konkurs

Głosowanie w terminie: 19.09.2016 r. – 10.10.2016 r.

W kategorii I: „Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej w regionie” nominowani to:

 1. Gmina Miasta Sanok
 2. Gmina Żyraków
 3. Gmina Miejska Przemyśl
 4. Gmina Strzyżów
 5. Powiat Jarosławski

Wskaż zwycięzcę w kategorii I:

pes120

 

W kategorii II: „Lider ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” nominowani to:

 1. Centrum Integracji Społecznej w Dębicy
 2. Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie
 3. Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu
 4. Klub Integracji Społecznej przy MOPS w Stalowej Woli
 5. Spółdzielnia Socjalna „Ekoda”
 6. Spółdzielnia Socjalna „Bajkolandia”
 7. Spółdzielnia Socjalna „Ogród Dokumentów”
 8. Spółdzielnia Socjalna „Polifonia Project”
 9. Spółdzielnia Socjalna „KONAR”
 10. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy

Wskaż zwycięzcę w kategorii II:

pes150

 

W kategorii III: „Animator ekonomii społecznej” nominowani to:

 1. Pan Jan Ciołczyk
 2. Pan Paweł Maciechowski
 3. Pan Łukasz Maciechowski
 4. Pan Łukasz Janocha
 5. Pani Danuta Roma Wiech
 6. Pani Małgorzata Gotfryd
 7. Pan Sławomir Solecki

Wskaż zwycięzcę w kategorii III:

pes120

 

Rozpoczęcie realizacji seminariów dotyczących Klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

Od 26.09.2016 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie rozpoczyna realizację seminariów dotyczących Klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Seminaria są jednodniowe (8 h), odbędą się w Rzeszowie, w Hotelu Hetman na ulicy Langiewicza 29. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Do pobrania:

Osoba prowadząca seminarium: Łukasz Chlebny

Gr. I – 26.09.2016
Gr. II – 27.09.2016
Gr. III – 28.09.2016
Gr.IV – 29.09.2016
Gr. V – 03.10.2016
Gr.VI – 04.10.2016
Gr. VII – 05.10.2016
Gr.VIII – 06.10.2016

REKRUTACJA – Seminarium „Partycypacja w polityce lokalnej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z realizacją projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w woj. podkarpackim”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.6 zaprasza do zgłaszania udziału w dwudniowym seminarium pn. „Partycypacja polityce lokalnej” (16h).

Terminy seminariów:
11-12.10.2016,
13-14.10.2016,
17-18.10.2016,
19-20.10.2016,
24-25.10.2016,
07-08.10.2016.

Seminaria będą się odbywały w Rzeszowie, w Hotelu Hetman ( ul. Langiewicza 29).
Przypominamy również, że udział w seminariach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 17 850 83 21.

Do pobrania:

Informacja o zmianie Wykonawcy na usługę trenerską/moderatorską w ramach Podkarpackich sieci współpracy!!!

Informujemy, że w związku z rezygnacją firmy Prawnikon z Rzeszowa nastąpiła zmiana wykonawcy usług trenerskich/moderatorskich w ramach Podkarpackich sieci współpracy. Usługę realizować będzie Grupa MPD Sp. z .o.o. Grzegorz Piela z Rzeszowa. Ponadto miejsce i terminy spotkań sieciujących nie uległy zmianie.

REKRUTACJA – Seminarium „Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z realizacją projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w woj. podkarpackim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.6 zaprasza do zgłaszania udziału w seminarium pn. „Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych” (8h). Terminy seminariów: 26.09.2016, 27.09.2016, 28.09.2016, 29.09.2016, 03.10.2016, 04.10.2019, 05.10.2016, 06.10.2016. Seminaria będą się odbywały w Rzeszowie.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w seminarium zapraszamy do wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz potwierdzenia obecności a także zapoznania się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa. Szczegółowe informacje wraz z dokumentami do pobrania dostępne są na stronie www.es.rops.rzeszow.pl, w dziale Projekt – zakładka: Sieci/szkolenia.
Przypominamy również, że udział w seminariach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie jest bezpłatny. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 17 850 83 21.

KONKURS LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ!!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie informuje, iż zakończyła się ocena formalna i merytoryczna kandydatur do konkursu „Lider ekonomii społecznej
w województwie podkarpackim”. Pozytywną weryfikację przeszły 22 kandydatury, tym samym zostały one nominowane w poszczególnych kategoriach.

W kategorii I: „Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej w regionie” nominowani to:

 1. Gmina Miasta Sanok
 2. Gmina Żyraków
 3. Gmina Miejska Przemyśl
 4. Gmina Strzyżów
 5. Powiat Jarosławski

W kategorii II: „Lider ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” nominowani to:

 1. Centrum Integracji Społecznej w Dębicy
 2. Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie
 3. Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu
 4. Klub Integracji Społecznej przy MOPS w Stalowej Woli
 5. Spółdzielnia Socjalna „Ekoda”
 6. Spółdzielnia Socjalna „Bajkolandia”
 7. Spółdzielnia Socjalna „Ogród Dokumentów”
 8. Spółdzielnia Socjalna „Polifonia Project”
 9. Spółdzielnia Socjalna „KONAR”
 10. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy

W kategorii III: „Animator ekonomii społecznej” nominowani to:

 1. Pan Jan Ciołczyk
 2. Pan Paweł Maciechowski
 3. Pan Łukasz Maciechowski
 4. Pan Łukasz Janocha
 5. Pani Danuta Roma Wiech
 6. Pani Małgorzata Gotfryd
 7. Pan Sławomir Solecki

GŁOSOWANIE JUŻ WKRÓTCE!!!

Konkurs „Lider ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” został objęty Honorowym Patronatem  Marszałka Województwa Podkarpackiego

marszalek

Patroni medialni:

TVPR
PRR
nowiny24

Nowiny

Nabór przedstawicieli sektora ekonomii społecznej na członków Komitetu Akredytacyjnego

Trwa nabór przedstawicieli sektora ekonomii społecznej na członków Komitetu Akredytacyjnego. W załączeniu udostępniamy Państwu treść ogłoszenia oraz formularz dla kandydata na członka Komitetu Akredytacyjnego w wersji edytowalnej i pdf.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 11 lit. b Zarządzenia nr 13 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej przedstawiciele sektora ekonomii społecznej powoływani są spośród osób zgłoszonych przez co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub spółdzielni socjalnych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 i 395), w szczególności prowadzących zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, centra integracji społecznej oraz kluby integracji społecznej.

Zgłoszenie obejmujące wypełniony załączony formularz oraz CV należy przesłać w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres poczty elektronicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departamentu Pożytku Publicznego: pozytek@pozytek.gov.pl oraz Andrzej.Radniecki@mrpips.gov.pl i Piotr.Barbucha@mrpips.gov.pl z dopiskiem w tytule: Nabór na członków KA.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 4 września 2016 r. (decyduje data nadania wiadomości elektronicznej).

Informacji o naborze udziela p. Piotr Barbucha:
e-mail: Piotr.Barbucha@mrpips.gov.pl, tel.: (022) 693-47-92.

Do pobrania:

Pierwsze spotkania podkarpackich sieci współpracy dla podmiotów ekonomii społecznej w województwie podkarpackim

W odpowiedzi na Państwa zgłoszenie do udziału w Podkarpackich Sieciach wyszczególnionych poniżej, które zostaną utworzone w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie ma przyjemność zaprosić do udziału w pierwszym spotkaniu sieciującym wyłącznie osoby oddelegowane przez swoich przełożonych, które wysłały Formularz Zgłoszeniowy do udziału w spotkaniach:

 1. Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla CIS/KIS
 2. Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla WTZ
 3. Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla ZAZ
 4. Podkarpackiej sieci podmiotów ekonomii społecznej 
 5. Podkarpackiej sieci Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Informujemy, że pisma do Państwa z zaproszeniami imiennymi odelegowanych osób, które zakwalifikowały się na spotkania poszczególnych sieci współpracy zostały wysłane pocztą tradycyjną.

Przypominamy, że zadaniem powstałych sieci będzie m.in. wzajemne wsparcie merytoryczne i wymiana doświadczeń w regionalnych sieciach współpracy działających na rzecz tożsamych grup odbiorców.

Wszystkie spotkania sieciujące będą odbywały się w Hotelu Hetman, ul. Langiewicza 29 B w Rzeszowie.

Spotkania prowadzić będzie Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego „PRAWNIKON” z Rzeszowa.
(więcej…)

RUSZA KONKURS „LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM”!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie ogłasza konkurs pn.: ”Lider Ekonomii Społecznej w województwie podkarpackim”.
Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej z woj. podkarpackiego, jednostek samorządu terytorialnego i osób fizycznych, które aktywnie działają w obszarze ekonomii społecznej.
Celem konkursu jest wsparcie przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej oraz promowanie i upowszechnienie idei ekonomii społecznej w regionie. Nagrodę otrzymają uczestnicy, którzy swoimi działaniami, najpełniej realizują cele konkursu i w sposób szczególny przyczyniają się do wspierania ekonomii społecznej na terenie woj. podkarpackiego.
Konkurs prowadzony będzie w następujących w kategoriach:

Kategoria I. „Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej w regionie”.
Zgłoszone w tej kategorii mogą być jednostki samorządu terytorialnego wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w woj. podkarpackim.

Kategoria II. „Lider Ekonomii Społecznej w woj. podkarpackim w roku….”.
Zgłoszone w tej kategorii mogą być wszystkie podmioty ekonomii społecznej zgodnie z definicją KPRES z woj. podkarpackiego, działające powyżej 24 miesięcy.

Kategoria III. „Animator ekonomii społecznej” (osoba fizyczna).
Rekomendowane mogą być osoby fizyczne wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w woj. podkarpackim.

Konkurs ma charakter otwarty a udział w nim jest bezpłatny. W Konkursie przewidziano nagrody finansowe i rzeczowe.
Wszystkich zainteresowanych udziałem proszę o zapoznanie się z Regulamine Konkursu oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego (odpowiedniego do danej kategorii Konkursu), przesłanie na adres a.guzior@rops.rzeszow.pl lub pocztą tradycyjną na adres ul. Hetmańska 120, 35-026 Rzeszów do 19.08.2016r.
Po zweryfikowaniu zgłoszeń pod względem formalnym i merytorycznym, na stronie internetowej www.es.rops.rzeszow.pl zostanie opublikowana lista kandydatur zgloszonych do udzialu w Konkursie. Głosowanie odbywać się będzie internetowo zgodnie z regulaminem Konkursu. Więcej informacji można uzyskac pod numerem telefonu: 17 850 83 21.
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w wyżej wymienionym przedsięwzięciu.
W załączeniu Regulamin Konkursu wraz z formularzami zgłoszeniowymi.

Do pobrania:

KOLEJNE PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ WYRÓŻNIONE ZNAKIEM „ZAKUP PROSPOŁECZNY” W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM!

W dniu 20.07.2016r. odbyło się kolejne spotkanie Kapituły Certyfikującej znakiem promocyjnym ekonomii społecznej „Zakup prospołeczny”. O możliwość posługiwania się znakiem starało się 3 podmioty, wszystkie przeszły pozytywnie proces certyfikacji. Do grona już certyfikowanych podmiotów dołączył: Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej Towarzystwa Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku, Spółdzielnia Socjalna „Bajkolandia” z Leżajska oraz Spółdzielnia Socjalna „Siedlisko” z Sokołowa Małopolskiego.
Wyróżnionym podmiotom serdecznie gratulujemy!!

Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej
KONTAKT:
Adres: Wola Rafałowska 214, 36-017 Błędowa Tyczyńska
Tel.: 17 230 45 42/ 17 229 26 00
www.zaz.trzezwagmina.pl
CERTYFIKOWANE PRODUKTY/USŁUGI: usługi poligraficzne, rękodzieło artystyczne – przedmioty ozdabiane techniką decoupage.

zaz_druk

Spółdzielnia Socjalna „Bajkolandia”
KONTAKT:
Adres: ul. Leśna 22, 35-300 Leżajsk
Tel.: 535 084 567
www. bajkolandia.lezajsk.pl
CERTYFIKOWANE PRODUKTY/USŁUGI: opieka dzienna nad dziećmi, szkoła rodzenia, wypożyczalnia stroi.

 

bajkolandia

Spółdzielnia Socjalna „Siedlisko”
KONTAKT:
Adres: ul. Niepodległości 5, 36-050 Sokołów Małopolski
Tel.: 695 843 259
www.siedlisko.net.pl
CERTYFIKOWANE PRODUKTY/USŁUGI: budowa i remonty domów z drewna.

siedlisko

 

Podkarpacki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020 przyjęty!!!

Sejmik Województwa Podkarpackiego podczas XXIV sesji Uchwałą nr XXIV/424/16 uchwalił dla województwa podkarpackiego Podkarpacki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020. Przyjęty Program jest owocem prac Podkarpackiego Komitetu Ekonomii Społecznej, który dokonał aktualizacji obowiązującego od roku 2012 Regionalnego Planu Działań Na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podkarpackim na lata 2012-2020 wraz ze zmianą jego kwalifikacji na regionalny (wojewódzki) program rozwoju ekonomii społecznej (zmiana ta wynikała z zapisów Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej).

Podkarpacki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020 zawiera diagnozę stanu sektora ekonomii społecznej na Podkarpaciu, kierunki interwencji, jak również szereg działań mających na celu rozwój sektora w województwie podkarpackim.

Zapraszamy do zapoznania się z Podkarpackim Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020.

Do pobrania: