Nabór przedstawicieli sektora ekonomii społecznej na członków Komitetu Akredytacyjnego

Trwa nabór przedstawicieli sektora ekonomii społecznej na członków Komitetu Akredytacyjnego. W załączeniu udostępniamy Państwu treść ogłoszenia oraz formularz dla kandydata na członka Komitetu Akredytacyjnego w wersji edytowalnej i pdf.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 11 lit. b Zarządzenia nr 13 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej przedstawiciele sektora ekonomii społecznej powoływani są spośród osób zgłoszonych przez co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub spółdzielni socjalnych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 i 395), w szczególności prowadzących zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, centra integracji społecznej oraz kluby integracji społecznej.

Zgłoszenie obejmujące wypełniony załączony formularz oraz CV należy przesłać w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres poczty elektronicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departamentu Pożytku Publicznego: pozytek@pozytek.gov.pl oraz Andrzej.Radniecki@mrpips.gov.pl i Piotr.Barbucha@mrpips.gov.pl z dopiskiem w tytule: Nabór na członków KA.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 4 września 2016 r. (decyduje data nadania wiadomości elektronicznej).

Informacji o naborze udziela p. Piotr Barbucha:
e-mail: Piotr.Barbucha@mrpips.gov.pl, tel.: (022) 693-47-92.

Do pobrania:

Pierwsze spotkania podkarpackich sieci współpracy dla podmiotów ekonomii społecznej w województwie podkarpackim

W odpowiedzi na Państwa zgłoszenie do udziału w Podkarpackich Sieciach wyszczególnionych poniżej, które zostaną utworzone w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie ma przyjemność zaprosić do udziału w pierwszym spotkaniu sieciującym wyłącznie osoby oddelegowane przez swoich przełożonych, które wysłały Formularz Zgłoszeniowy do udziału w spotkaniach:

  1. Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla CIS/KIS
  2. Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla WTZ
  3. Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla ZAZ
  4. Podkarpackiej sieci podmiotów ekonomii społecznej 
  5. Podkarpackiej sieci Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Informujemy, że pisma do Państwa z zaproszeniami imiennymi odelegowanych osób, które zakwalifikowały się na spotkania poszczególnych sieci współpracy zostały wysłane pocztą tradycyjną.

Przypominamy, że zadaniem powstałych sieci będzie m.in. wzajemne wsparcie merytoryczne i wymiana doświadczeń w regionalnych sieciach współpracy działających na rzecz tożsamych grup odbiorców.

Wszystkie spotkania sieciujące będą odbywały się w Hotelu Hetman, ul. Langiewicza 29 B w Rzeszowie.

Spotkania prowadzić będzie Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego „PRAWNIKON” z Rzeszowa.
(więcej…)

RUSZA KONKURS „LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM”!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie ogłasza konkurs pn.: ”Lider Ekonomii Społecznej w województwie podkarpackim”.
Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej z woj. podkarpackiego, jednostek samorządu terytorialnego i osób fizycznych, które aktywnie działają w obszarze ekonomii społecznej.
Celem konkursu jest wsparcie przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej oraz promowanie i upowszechnienie idei ekonomii społecznej w regionie. Nagrodę otrzymają uczestnicy, którzy swoimi działaniami, najpełniej realizują cele konkursu i w sposób szczególny przyczyniają się do wspierania ekonomii społecznej na terenie woj. podkarpackiego.
Konkurs prowadzony będzie w następujących w kategoriach:

Kategoria I. „Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej w regionie”.
Zgłoszone w tej kategorii mogą być jednostki samorządu terytorialnego wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w woj. podkarpackim.

Kategoria II. „Lider Ekonomii Społecznej w woj. podkarpackim w roku….”.
Zgłoszone w tej kategorii mogą być wszystkie podmioty ekonomii społecznej zgodnie z definicją KPRES z woj. podkarpackiego, działające powyżej 24 miesięcy.

Kategoria III. „Animator ekonomii społecznej” (osoba fizyczna).
Rekomendowane mogą być osoby fizyczne wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w woj. podkarpackim.

Konkurs ma charakter otwarty a udział w nim jest bezpłatny. W Konkursie przewidziano nagrody finansowe i rzeczowe.
Wszystkich zainteresowanych udziałem proszę o zapoznanie się z Regulamine Konkursu oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego (odpowiedniego do danej kategorii Konkursu), przesłanie na adres a.guzior@rops.rzeszow.pl lub pocztą tradycyjną na adres ul. Hetmańska 120, 35-026 Rzeszów do 19.08.2016r.
Po zweryfikowaniu zgłoszeń pod względem formalnym i merytorycznym, na stronie internetowej www.es.rops.rzeszow.pl zostanie opublikowana lista kandydatur zgloszonych do udzialu w Konkursie. Głosowanie odbywać się będzie internetowo zgodnie z regulaminem Konkursu. Więcej informacji można uzyskac pod numerem telefonu: 17 850 83 21.
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w wyżej wymienionym przedsięwzięciu.
W załączeniu Regulamin Konkursu wraz z formularzami zgłoszeniowymi.

Do pobrania:

KOLEJNE PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ WYRÓŻNIONE ZNAKIEM „ZAKUP PROSPOŁECZNY” W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM!

W dniu 20.07.2016r. odbyło się kolejne spotkanie Kapituły Certyfikującej znakiem promocyjnym ekonomii społecznej „Zakup prospołeczny”. O możliwość posługiwania się znakiem starało się 3 podmioty, wszystkie przeszły pozytywnie proces certyfikacji. Do grona już certyfikowanych podmiotów dołączył: Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej Towarzystwa Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa Gmina” w Chmielniku, Spółdzielnia Socjalna „Bajkolandia” z Leżajska oraz Spółdzielnia Socjalna „Siedlisko” z Sokołowa Małopolskiego.
Wyróżnionym podmiotom serdecznie gratulujemy!!

Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej
KONTAKT:
Adres: Wola Rafałowska 214, 36-017 Błędowa Tyczyńska
Tel.: 17 230 45 42/ 17 229 26 00
www.zaz.trzezwagmina.pl
CERTYFIKOWANE PRODUKTY/USŁUGI: usługi poligraficzne, rękodzieło artystyczne – przedmioty ozdabiane techniką decoupage.

zaz_druk

Spółdzielnia Socjalna „Bajkolandia”
KONTAKT:
Adres: ul. Leśna 22, 35-300 Leżajsk
Tel.: 535 084 567
www. bajkolandia.lezajsk.pl
CERTYFIKOWANE PRODUKTY/USŁUGI: opieka dzienna nad dziećmi, szkoła rodzenia, wypożyczalnia stroi.

 

bajkolandia

Spółdzielnia Socjalna „Siedlisko”
KONTAKT:
Adres: ul. Niepodległości 5, 36-050 Sokołów Małopolski
Tel.: 695 843 259
www.siedlisko.net.pl
CERTYFIKOWANE PRODUKTY/USŁUGI: budowa i remonty domów z drewna.

siedlisko

 

Podkarpacki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020 przyjęty!!!

Sejmik Województwa Podkarpackiego podczas XXIV sesji Uchwałą nr XXIV/424/16 uchwalił dla województwa podkarpackiego Podkarpacki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020. Przyjęty Program jest owocem prac Podkarpackiego Komitetu Ekonomii Społecznej, który dokonał aktualizacji obowiązującego od roku 2012 Regionalnego Planu Działań Na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podkarpackim na lata 2012-2020 wraz ze zmianą jego kwalifikacji na regionalny (wojewódzki) program rozwoju ekonomii społecznej (zmiana ta wynikała z zapisów Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej).

Podkarpacki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020 zawiera diagnozę stanu sektora ekonomii społecznej na Podkarpaciu, kierunki interwencji, jak również szereg działań mających na celu rozwój sektora w województwie podkarpackim.

Zapraszamy do zapoznania się z Podkarpackim Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020.

Do pobrania:

ZA NAMI PIERWSZA EDYCJA PODKARPACKICH TARGÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ!

W dniu 2 lipca br. w Parku Kultury i Wypoczynku Bulwary w Rzeszowie odbyły się pierwsze Podkarpackie Targi Ekonomii Społecznej zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Targi miały charakter pikniku rodzinnego i mogły w nim uczestniczyć całe rodziny. Celem Tragów było podniesienia wiedzy mieszkańców z zakresu ekonomii społecznej, która odgrywa ważna rolę w rozwiązywaniu problemów społecznych – służy wsparciu osób niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. W trakcie Targów zaprezentowało się 25 podmiotów z woj. podkarpackiego takich jak: Spółdzielnie Socjalne, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej czy Centra Integracji Społecznej. Swoją ofertę prezentowały także Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. Prezentacji towarzyszyła sprzedaż produktów wytworzonych przez podmioty, konkursy z wiedzy o ekonomii społecznej oraz występy artystyczne na scenie przygotowane zarówno przez podmioty ekonomii społecznej jak i lokalne zespoły artystyczne i wokalne. Podczas Targów pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej promowali znak jakości produktów i usług wytwarzanych przez podmioty ekonomii społecznej – „Zakup prospołeczny”. Dla dzieci przygotowana została specjalna strefa, w której najmłodsi mogli skorzystać z darmowych atrakcji takich jak: zjeżdżalnia, zamek dmuchany, wata cukrowa, malowanie twarzy, zabawa z animatorkami oraz konkursy z nagrodami. Targi zakończyły się występem gwiazdy wieczoru – Mateusza Ziółko, zwycięzcy III edycji programu The voice of Poland.


 

Zorganizowanie Podkarpackich Targów Ekonomii Społecznej, miało zapromować wśród mieszkańców podkarpacia lokalne produkty oraz usługi oferowane przez podmioty ekonomii społecznej, prezentując jednocześnie ich wysoką jakość. Celem było, by pokazać mieszkańcom naszego województwa, że oprócz działalności ekonomicznej prowadzą one działania mające na celu integrację zawodową i społeczną osób zagrożonych marginalizacją oraz tworzą nowe miejsca pracy w regionie, wpierając jednocześnie osoby niepełnosprawne, bezdomne czy bezrobotne.

W Targach udział wzięli:
Spółdzielnia Socjalna „Polifonia Project”, Spółdzielnia Socjalna „Dębnianka”, Spółdzielnia Socjalna „DobryDzień”, Centrum Integracji Społecznej Sanok, Centrum Integracji Społecznej Mielec, Centrum Integracji Społecznej Dębica, Centrum Integracji Społecznej Pawłosiów, Warsztat Terapii Zajęciowej Krosno, Warsztat Terapii Zajęciowej Przeworsk, Warsztat Terapii Zajęciowej Jasło, Warsztat Terapii Zajęciowej Baranów Sandomierski., Warsztat Terapii Zajęciowej Oleszyce, Warsztat Terapii Zajęciowej Ropczyce, Warsztat Terapii Zajęciowej Stara Wieś, Warsztat Terapii Zajęciowej Kolbuszowa, Warsztat Terapii Zajęciowej Zgłobień, Warsztat Terapii Zajęciowej Dębica, Zakład Aktywności Zawodowej Wola Żyrakowska, Zakład Aktywności Zawodowej Nowa Sarzyna, Zakład Aktywności Zawodowej Wola Rafałowska, Zakład Aktywności Zawodowej Jasło, Zakład Aktywności Zawodowej Rymanów, Zakład Aktywności Zawodowej Jarosław, Zakład Aktywności Zawodowej Stare Oleszyce, Zakład Aktywności Zawodowej Rzeszów wraz Cafe Mobile.

Dziękujemy wszystkim wystawcom za udział w wydarzeniu.

Targi zorganizowane zostały w ramach projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

PODKARPACKIE TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza mieszkańców województwa na Podkarpackie Targi Ekonomii Społecznej, które odbędą się 2 lipca 2016, w godz. 12.00 – 20.00, w Parku Kultury i Wypoczynku „Bulwary” w Rzeszowie.
(więcej…)

Informacja o przebiegu konsultacji społecznych projektu Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020

W dniu 28 kwietnia 2016 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020, które trwały do 2 czerwca 2016 r. W tym dniach każdy zainteresowany mógł zgłaszać swoje uwagi dot. ww. Programu.

W czasie trwania konsultacji Programu nie wpłynęła żadna uwaga dot. konsultowanej treści.

Podkarpacki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020 został skierowany do przyjęcia przez Sejmik Województwa Podkarpackiego

Pierwszy Podkarpacki Kiermasz Ekonomii Społecznej już za nami!

W dniu 11 czerwca w Galerii Handlowej PLAZA Rzeszów odbył się pierwszy Podkarpacki Kiermasz Ekonomii Społecznej zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Rzeszowie.
Kiermasz inaugurował cykl imprez promujących przedsiębiorczość społeczną i propagujących wiedzę na temat ekonomii społecznej wśród mieszkańców województwa podkarpackiego. Pracownicy ROPS Rzeszów informowali odwiedzających kiermasz o idei ekonomii społecznej i o jej przełożeniu na wybrane aspekty życia społecznego oraz promowali znak zakup prospołeczny certyfikujący najlepsze podmioty es w województwie podkarpackim.
Podczas Kiermaszu podmioty ekonomii społecznej zaprezentowały swoją bogatą ofertę, od wyrobów rękodzieła po gastronomię.
Zorganizowanie Kiermaszu w centrum handlowym miało wymiar promocyjno-informacyjny. Sprzedaż produktów wytworzonych przez podmioty ekonomii społecznej, pokazała klientom galerii handlowej, że można kupować inaczej, odpowiedzialnie i otrzymywać produkty wykonane z niezwykłą dbałością o szczegóły, w konkurencyjnych cenach, wspomagając przy tym tych, którzy zysk ze sprzedaży inwestują w cele społeczne swoich instytucji, w swoje miejsca pracy.


W pierwszym Podkarpackim Kiermaszu Ekonomii społecznej udział wzięli:
WTZ Kolbuszowa
WTZ Krosno
WTZ Rzeszów
WTZ Stara Wieś
WTZ Rymanów
WTZ Baranów Sandomierski
WTZ Huzele
WTZ Leżajsk
Centrum Integracji Społecznej w Sanoku
Centrum Integracji Społecznej Mielec
SS Wiklina u Leszka
Zakład Aktywności Zawodowej PSOUU Koło w Rymanowie
Zakład Aktywności Zawodowej PSOUU Jarosław
Zakład Aktywności Zawodowej Stare Oleszyce
Zakład Aktywności Zawodowej Rzeszów
Zakład Aktywności Zawodowej Nowa Sarzyna

Serdecznie dziękujemy wszystkim wystawcom i wszystkim odwiedzającym.

Do zobaczenia na kolejnych imprezach promujących przedsiębiorczość społeczną!

Podkarpacki Kiermasz Ekonomii Społecznej to wydarzenie organizowane w ramach projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.6. Głównym celem wydarzenia jest upowszechnienie wiedzy o działalności podmiotów ekonomii społecznej wśród mieszkańców województwa podkarpackiego.

Podkarpacki Kiermasz Ekonomii Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza mieszkańców woj. podkarpackiego na Podkarpacki Kiermasz Ekonomii Społecznej, który odbędzie się 11 czerwca 2016 roku w Centrum Handlowym PLAZA Rzeszów.

Podczas Kiermaszu klienci będą mieli niepowtarzalną okazję zakupić unikalne wyroby wytworzone przez podmioty ekonomii społecznej: Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej oraz Spółdzielnie Socjalne z woj. podkarpackiego.

Realizując przedsięwzięcie chcemy by mieszkańcy naszego województwa dowiedzieli się więcej o ekonomii społecznej, aby mieli świadomość, że wybierając produkty i usługi oferowane przez podmioty ekonomii społecznej otrzymują wysoką jakość, jednocześnie przyczyniając się do integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, zawodową i do tworzenia nowych miejsc pracy w regionie.

plakat_kiermasz_ES

Wydarzenie objęte zostało patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego.
Patronat medialny: Polskie Radio Rzeszów, Gazeta Codzienna Nowiny oraz TVP Rzeszów.

patronat_honorowy