REKRUTACJA NA JEDNODNIOWE WIZYTY STUDYJNE W RAMACH CYKLU „EKONOMIA SPOŁECZNA – PRZYSZŁOŚĆ W NASZYCH RĘKACH” DLA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

Wizyta studyjna dla studentów i pracowników naukowych w ramach cyklu „Ekonomia społeczna – przyszłość w naszych rękach” realizowanego w projekcie „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019”  współfinansowanego z Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO – WP 2014-2020.

Liczba miejsc ograniczona – 25 osób (liczy się kolejność zgłoszeń)

Wizyta odbędzie się w dwóch terminach ( do wyboru)

28.10.2019 – formularz zgłoszeniowy

29.10.2019 – formularz zgłoszeniowy

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 23.10.2019 r.

 UWAGA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się poniżej niniejszej informacji.

Specjalne potrzeby uczestnika m.in. takie jak: dostosowanie przestrzeni w związku z niepełnosprawnością ruchową, zapewnienie tłumacza migowego i inne specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności lub stanu zdrowia można zgłosić pracownikowi projektu pod nr tel. 17 850 79 23 – Alina Kręt

 

PROGRAM WIZYTY

REGULAMIN REKRUTACJI

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zapraszamy do udziału

FORUM INICJATYW LOKALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ. EKONOMIA SPOŁECZNA I SOLIDARNA NA WSCHODZIE KRAJU W DN. 18.09-20.09.2019 r.

W dniach 18 -20 września 2019 br. w miejscowości Baranów Sandomierski w woj. podkarpackim, w zespole pałacowo-parkowym odbyło się drugie spotkanie instytucji otoczenia ekonomii społecznej i solidarnej Polski Wschodniej pod hasłem „Forum Inicjatyw Lokalnych Polski Wschodniej. Ekonomia społeczna i solidarna na wschodzie kraju” . W spotkaniu udział wzięło ponad 130 osób z pięciu województw, reprezentujących zarówno jednostki sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej i ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Polski Wschodniej.

(więcej…)

Wizyta studyjna w województwie dolnośląskim w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019”.

W dniach 04–06.09.2019r. w ramach realizacji projektu pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” odbyła się trzydniowa wizyta studyjna do województwa dolnośląskiego, w której wzięli udział przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej: Caritas Diecezji Sandomierskiej WTZ Rudnik nad Sanem, ZAZ nr 1 PSONI koło w Krośnie, ZAZ nr 2 PSONI koło w Krośnie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Korytnikach, który powstał z inicjatywy Polskiego Towarzystwa do Walki z Kalectwem – oddział w Przemyślu, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” WTZ Stalowa Wola, CIS Sanok, a także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu, Boguchwale, Urzędu Gminy w Jarosławiu, GOPS-u w Nozdrzcu, Gminy Tyczyn, oraz przedstawiciela Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Pierwszego dnia wizyty studyjnej beneficjenci mieli okazję zapoznać się z działalnością Zakładu Aktywności Zawodowej we Wrocławiu, spotkanie przerodziło się w dyskusję na temat zasadniczych problemów funkcjonowania ww. podmiotu oraz historii jego powstania.

(więcej…)

Trzydniowa wizyta studyjna na terenie województwa łódzkiego.

W związku z realizacją przez ROPS w Rzeszowie projektu pt. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” w ramach Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 organizowana jest w terminie 09-11.10.2019r. trzydniowa wizyta studyjna na terenie województwa łódzkiego.

Ilość miejsc na wizytę studyjną jest ograniczona. W związku z tym planuje się objęcie wsparciem projektowym 24 przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych do wyczerpania limitu miejsc. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem uczestnictwa i rekrutacji w projekcie „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019”.

ROPS w Rzeszowie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w wizycie studyjnej do zgłaszania się poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje w załącznikach do niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i odesłanie skanu formularza drogą elektroniczną na adres e-mail: j.lignowska@rops.rzeszow.pl do dnia 01.10.2019 roku do godz. 15.30.

W przypadku większej liczby zgłoszonych osób niż liczby miejsc decydować będzie data wpływu formularza. Osoby zakwalifikowane do udziału w wizycie studyjnej będą informowane o tym fakcie drogą telefoniczną i/lub pocztą elektroniczną.

Uczestnictwo w wizycie studyjnej jest bezpłatne.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 17 850 79 23 lub drogą elektroniczną pod adresem e – mail : j.lignowska@rops.rzeszow.pl

UWAGA
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

Załączniki:

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej w formie spółdzielni socjalnej oraz przedsiębiorstw społecznych.

Spotkanie sieciujące odbędzie się w dniu 25.09.2019 r. w godz. 9.30 – 14.30 w siedzibie: Sady Albigowa, ul. Albigowa 300, 37-122 Albigowa. Podczas spotkania zostanie omówiony następujący temat „Podkarpacka platforma wsparcia biznesu, baza usług rozwojowych, networking i rekomendacje we współczesnym świecie”. W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie przedstawiciela, który będzie uczestniczyć w spotkaniu sieciującym poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się do pobrania poniżej niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłanie skanu formularza do dnia  16.09.2019 r. na adres j.lignowska@rops.rzeszow.pl .

Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 79 23.

UWAGA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się poniżej niniejszej informacji.

Załączniki:

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym Podkarpackiej sieci kooperacji CIS/KIS.

Spotkanie sieciujące odbędzie się w dniu 23.09.2019 r. w godz. 9.30 – 14.30 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów. Podczas spotkania zostanie omówiony następujący temat : „Zarządzanie sobą w czasie – jak planować efektywną pracę”. W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie przedstawiciela, który będzie uczestniczyć w spotkaniu sieciującym poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się do pobrania poniżej niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłanie skanu formularza do dnia 16.09.2019r. na adres j.lignowska@rops.rzeszow.pl .

Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 79 23.

UWAGA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się poniżej niniejszej informacji.

Załączniki:

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym Podkarpackiej sieci kooperacji ZAZ.

Spotkanie sieciujące odbędzie się w dniu 13.09.2019 r. w godz. 9.30 – 14.30 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9. Podczas spotkania zostaną omówione : aktualne zmiany w ustawach/aktach prawnych i ich konsekwencje w prowadzeniu ZAZ (ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, projekt ustawy o ekonomii społecznej  i solidarnej oraz zmiany z tytułu zasiłku 500+ dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności). W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie przedstawiciela, który będzie uczestniczyć w spotkaniu sieciującym poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się do pobrania poniżej niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłanie skanu formularza do dnia 03.09.2019 r. na adres m.buchowski@rops.rzeszow.pl

Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 79 23.

UWAGA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się poniżej niniejszej informacji.

Załączniki:

WIZYTA STUDYJNA DO WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIEGO – REKRUTACJA

W związku z realizacją przez ROPS w Rzeszowie projektu pt. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” w ramach Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 organizowana jest w terminie 04-06.09.2019r. trzydniowa wizyta studyjna na terenie województwa dolnośląskiego.

Ilość miejsc na wizytę studyjną jest ograniczona. W związku z tym planuje się objęcie wsparciem projektowym 25 przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych do wyczerpania limitu miejsc. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem uczestnictwa i rekrutacji w projekcie „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019”.

ROPS w Rzeszowie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w wizycie studyjnej do zgłaszania się poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje w załącznikach do niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i odesłanie skanu formularza drogą elektroniczną na adres e-mail a.kret@rops.rzeszow.pl  do dnia 23.08.2019 roku do godz. 12.00.

W przypadku większej liczby zgłoszonych osób niż liczby miejsc decydować będzie data wpływu formularza. Osoby zakwalifikowane do udziału w wizycie studyjnej będą informowane o tym fakcie drogą telefoniczną i/lub pocztą elektroniczną.

Uczestnictwo w wizycie studyjnej jest bezpłatne.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 17 850 79 23 lub drogą elektroniczną pod adresem a.kret@rops.rzeszow.pl

UWAGA
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych

Załączniki:

RUSZA IV EDYCJA KONKURSU „PODKARPACKI LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ”!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie pn.: ”Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej z woj. podkarpackiego, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych, które aktywnie działają
w obszarze ekonomii społecznej.
Celem konkursu jest wsparcie przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej oraz promowanie i upowszechnienie idei ekonomii społecznej w regionie. Nagrodę otrzymają uczestnicy, którzy swoimi działaniami, najpełniej realizują cele konkursu i w sposób szczególny przyczyniają się do wspierania ekonomii społecznej na terenie województwa podkarpackiego.

Konkurs prowadzony jest w następujących w kategoriach:

Kategoria I. „Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej w regionie”.
Zgłoszone w tej kategorii mogą być jednostki samorządu terytorialnego wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w woj. podkarpackim.

Kategoria II. „Lider Ekonomii Społecznej w woj. podkarpackim w roku 2019”.
Zgłoszone w tej kategorii mogą być wszystkie podmioty ekonomii społecznej zgodnie z definicją Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku z woj. podkarpackiego, działające powyżej 24 miesięcy.

Kategoria III. „Animator ekonomii społecznej roku 2019” (osoba fizyczna). 
Rekomendowane mogą być osoby fizyczne wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w woj. podkarpackim.

Konkurs ma charakter otwarty a udział w nim jest bezpłatny. W Konkursie przewidziano nagrody finansowe.

Wszystkich zainteresowanych udziałem, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego (odpowiedniego do danej kategorii Konkursu)
i przesłanie pocztą tradycyjną na adres ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów. Na zgłoszenia czekamy do 13.09.2019 r.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas III Podkarpackiego Forum Ekonomii Społecznej.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 17 850 79 23.

Do pobrania:

 

Znak jakości „ZAKUP PROSPOŁECZNY” przyznany na kolejne usługi świadczone przez Zakład Aktywności Zawodowej nr 2 w Krośnie

W dniu 17.06.2019 r. Podkarpacka Kapituła Certyfikująca znakiem promocyjnym ekonomii społecznej „Zakup prospołeczny” przyznała certyfikat jakości na kolejne usługi zgłoszone przez Zakład Aktywności Zawodowej nr 2 Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie. Certyfikacją zostały objęte usługi pralnicze świadczone w budynku przy ul. Kazimierza Pużaka 55C w Krośnie, usługi porządkowe świadczone w budynku przy ul. Kazimierza Pużaka 55C w Krośnie i na terenie parków miejskich miasta Krosna, usługi gastronomiczne, cateringowe- świadczone w budynku przy ul. Grodzkiej 69 w Krośnie .

Serdecznie gratulujemy!

?
Accessibility