Wolne miejsca na wizytę studyjną – województwo małopolskie i śląskie w terminie 20 – 22.09.2017 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie informuje, że posiada jeszcze wolne miejsca na wizytę studyjną  – województwo małopolskie i śląskie w terminie 20-22 września 2017r. w co najmniej 4 podmiotach ekonomii społecznej.

Przypominamy, że udział w wizycie studyjnej organizowanej przez ROPS w Rzeszowie łącznie z kosztem pobytu i wyżywienia jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 17 850 84 13 – Kinga Ruszel

Do pobrania:

Akcja promocyjna portalu www.wspierajiwybieraj.pl

Informujemy, iż ruszyła akcja promocyjna podkarpackiego portalu sprzedażowego ekonomii społecznej www.wspierajiwybieraj.pl. Składa się ona z bilbordów, plakatów na słupach miejskich i w autobusach MPK w mieście Rzeszów oraz spotu emitowanego w TVP Rzeszów w godzinach wieczornych.

Zachęcamy do zakupów i wspierania ekonomii społecznej!

Do pobrania:

OSTATNIE SEMINARIUM W 2017 r. – rekrutacja

Podmioty ekonomii społecznej jako partner samorządu w świadczeniu usług publicznych. Dobre Praktyki.

ROPS w Rzeszowie rozpoczął rekrutację na ostatnie w tym roku, bezpłatne seminarium pn. Podmioty ekonomii społecznej jako partner samorządu w świadczeniu usług publicznych. Dobre Praktyki. (seminarium jednodniowe – 8 h).

Termin: 25 września 2017 r.

Miejsce seminarium: Hotel Prezydencki, ul. Podwisłocze 48, 35-309 Rzeszów

Dla kogo:  przeznaczone głównie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych oraz podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych

Program spotkania – pobierz

Seminarium jest bezpłatne, zapewniamy wyżywienie (przerwy kawowe / obiad), materiały szkoleniowe

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt pod numerem telefonu 17 850 79 23 – Alina Kręt lub na adres mailowy a.kret@rops.rzeszow.pl

 Liczba miejsc ograniczona!

Projekt „Skutecznie i profesjonalnie – przedsiębiorstwa społeczne w zamówieniach publicznych”

Projekt „Skutecznie i profesjonalnie – przedsiębiorstwa społeczne w zamówieniach publicznych”

Okres realizacji:
01.06.2017 r. – 31.05.2018 r.

Realizatorzy:
Lubelska Fundacja Rozwoju (Lider projektu) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem B-4 (Partner projektu)

Dla kogo:
W projekcie może wziąć udział 112 osób (79K, 33M), które na dzień kwalifikacji do projektu są pracownikami przedsiębiorstwa społecznego (PS) zarejestrowanego i prowadzącego działalności na terenie jednego z województw: lubelskiego, podkarpackiego lub podlaskiego, i spełniają poniższe warunki:

 • zamieszkują, zgodnie z KC, na terenie jednego z województw wskazanych powyżej, oraz
 • są członkami kadry zarządzającej lub zajmują samodzielne stanowiska ds. zamówień publicznych, lub posiadają w zakresie czynności zadania związane z obsługą zamówień publicznych i składania ofert w odpowiedzi na ogłoszone postępowania.

Zakłada się udział 40 PS z województwa lubelskiego, 40 PS z województwa podkarpackiego i 32 PS z województwa podlaskiego. Jedno przedsiębiorstwo może skierować jedną osobę do projektu. Ponadto założono, iż grupę docelową będą stanowiły w 20% osoby z niepełnosprawnością tj. 23 osoby.

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu zamówień publicznych 112 pracowników/nic (79 kobiet i 33 mężczyzn) zatrudnionych w przedsiębiorstwach społecznych mających siedzibę i prowadzących działalności na terenie jednego z województw: lubelskiego, podkarpackiego lub podlaskiego pozwalające na skuteczne ubieganie się o zlecenia w ramach procedur zamówień publicznych.

 Działania oferowane w ramach projektu:

 • diagnoza dotychczasowego udziału przedsiębiorstw społecznych makroregionu II (lubelskie, podkarpackie, podlaskie) w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
 •  szkolenie ”Prawo zamówień publicznych z perspektywy oferenta dla pracowników przedsiębiorstw społecznych” w grupach około 10-osobowych w wymiarze 32h, (I grupa- wrzesień 2017 r.; II grupa – październik 2017 r.; III grupa – listopad 2017 r.; szkolenia w dni robocze, w układzie 5 dni po 6 – 7 godzin dydaktycznych),
 • usługi doradcze w zakresie udziału przedsiębiorstw społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dla 50% uczestników tj. po 20 PS z województwa podkarpackiego i lubelskiego i 16 PS z województwa podlaskiego (doradztwo – 30h/PS; spotkanie z ekspertem – 4h/PS).

Źródło finansowania:
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Osoba do kontaktu:
Monika Dąbska
tel. 739 032 389, e-mail: mdabska@b4.org.pl
Stowarzyszenie B-4, ul. Zagłoby 7b, 35-304 Rzeszów

Do pobrania:

Wizyta studyjna dla ZAZ w dniach 20-22.09.2017 r województwo małopolskie i\lub śląskie

W związku z realizacją przez ROPS projektu pt. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” w ramach Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 organizowana jest w terminie 20-22.09.2017 r. wizyta studyjna dla 24 pracowników ZAZ. Wizyta odbywać się będzie na terenie województwa małopolskiego i\lub śląskiego w co najmniej 4 podmiotach ekonomii społecznej.

Ilość miejsc na wizytę studyjną jest ograniczona. W związku z tym planuje się objęcie wsparciem projektowym osoby z Zakładów Aktywności Zawodowej z województwa podkarpackiego do wyczerpania limitu miejsc. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie  z „Regulaminem funkcjonowania podkarpackich sieci współpracy OWES, sieci podmiotów ekonomii społecznej oraz sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej  o charakterze reintegracyjnym działających w ramach projektu pozakonkursowego Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o oddelegowanie przedstawiciela/przedstawicieli Państwa podmiotu do wizyty studyjnej poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie internetowej http://es.rops.rzeszow.pl następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz  i odesłanie skanów formularzy do dnia 14.07.2017 roku na adres e-mail k.ruszel@rops.rzeszow.pl oraz pocztą tradycyjną na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie do dnia 19.07.2017 roku.

W przypadku większej liczby zgłoszonych osób niż miejsc decydować będzie data wpływu formularza. Osoby zakwalifikowane do udziału w wizycie studyjnej będą informowane  o tym fakcie drogą pocztową i/lub pocztą elektroniczną.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 17 850 84 13

 

Do pobrania:

Wizyta studyjna dla WTZ w dniach 13-15.09.2017 r województwo małopolskie i\lub świętokrzyskie

W związku z realizacją przez ROPS projektu pt. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” w ramach Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 organizowana jest w terminie 13-15.09.2017 r. wizyta studyjna dla 24 pracowników WTZ. Wizyta odbywać się będzie na terenie województwa małopolskiego i\lub  świętokrzyskiego w co najmniej 4 podmiotach ekonomii społecznej.

Ilość miejsc na wizytę studyjną jest ograniczona.  W związku z tym planuje się objęcie wsparciem projektowym osoby z Warsztatów Terapii Zajęciowej z województwa podkarpackiego, do wyczerpania limitu miejsc. Pierwszeństwo będą miały WTZ należące do podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla WTZ. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z „Regulaminem funkcjonowania podkarpackich sieci współpracy OWES, sieci podmiotów ekonomii społecznej oraz sieci kooperacji podmiotów ekonomii  społecznej o charakterze reintegracyjnym działających w ramach projektu pozakonkursowego Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o oddelegowanie przedstawiciela/przedstawicieli Państwa instytucji do wizyty studyjnej poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie internetowej http://es.rops.rzeszow.pl następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i odesłanie skanów formularzy do dnia 14.07.2017 roku na adres e-mail k.ruszel@rops.rzeszow.pl oraz pocztą tradycyjną na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie do dnia 19.07.2017 roku.

W przypadku większej liczby zgłoszonych osób niż miejsc decydować będzie data wpływu formularza. Osoby zakwalifikowane do udziału w wizycie studyjnej będą informowane o tym fakcie drogą pocztową i/lub pocztą elektroniczną.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 17 850 84 13.

 Do pobrania:

DRUGA EDYCJA PODKARPACKICH TARGÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ ZA NAMI!

W dniu 10 czerwca br. roku przy Fontannie Multimedialnej w Rzeszowie, odbyła się druga edycja Podkarpackich Targów Ekonomii Społecznej, których organizatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

W targach udział wzięło 22 wystawców, reprezentujących podmioty ekonomii społecznej z woj. podkarpackiego oraz 3 Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Podkarpackie podmioty ekonomii społecznej zaprezentowały na targach bogatą ofertę, zróżnicowany katalog produktów i usług. Formuła Targów umożliwiła mieszkańcom Podkarpacia zakup wyjątkowych, niepowtarzanych wyrobów, a tym samym wsparcie działalności prezentujących się podmiotów.

Dla wystawców Targi to nie tylko prezentacja, ale także możliwość nawiązania kontaktów i wymiana doświadczeń.

Na stoisku ROPS Rzeszów pracownicy informowali wszystkich zainteresowanych o samej idei ekonomii społecznej oraz promowali znak jakości produktów i usług wytwarzanych przez pomioty ekonomii społecznej- „Zakup prospołeczny”.

Targom towarzyszyły występy na scenie przygotowane przez lokalne zespoły artystyczne i wokalne, a także przygotowane i zrealizowane przez osoby niepełnosprawne reprezentujące Warsztaty Terapii Zajęciowej z Podkarpacia. Wśród odwiedzających Targi przeprowadzony został konkurs z nagrodami z wiedzy o ekonomii społecznej, a najmłodsi mogli miło spędzić czas w specjalnie przygotowanej strefie.

(więcej…)

Zaproszenie na spotkania sieci koordynacji sektora ekonomii społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie realizujący projekt pozakonkursowy pt. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, ma przyjemność zaprosić pracowników i/lub kadrę zarządzającą podmiotów ekonomii społecznej do udziału w spotkaniach sieci koordynacji ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.

Aby wziąć udział w spotkaniach poszczególnych sieci należy przesłać formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie obecności pocztą elektroniczną na adres k.ruszel@rops.rzeszow.pl oraz pocztą tradycyjną na adres ROPS w Rzeszowie.

Terminy najbliższych spotkań:

 1. Podkarpacka sieć Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – 09.06.2017 r.,
 2. Podkarpacka sieć podmiotów ekonomii społecznej – 22.06.2017 r.,
 3. Podkarpacka sieć kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla CIS/KIS – 23.06.2017 r.,
 4. Podkarpacka sieć kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla WTZ – 27.06.2017 r.,
 5. Podkarpacka sieć kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla ZAZ – 29.06.2017 r.,

Wszystkie spotkania (z wyłączeniem Podkarpackiej Sieci podmiotów ekonomii społecznej) odbywać się będą w Hotelu Prezydenckim mieszczącym się przy ul. Podwisłocze w Rzeszowie.

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach sieciujących.

Do pobrania:

PRZYJDŹ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O EKONOMII SPOŁECZNEJ! WSPIERAJ I WYBIERAJ!!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza do udziału w Targach Ekonomii Społecznej, które odbędą się 10 czerwca br., w godzinach od 14.00 – 21.00 przy Fontannie Multimedialnej w Rzeszowie.

 W tym dniu przestrzeń miejską wypełnią spółdzielnie socjalnie, centra integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej i inne podmioty ekonomii społecznej z województwa podkarpackiego. Zaprezentują swoją działalność, udowodnią mieszkańcom naszego województwa, że wybierając produkty i usługi oferowane przez podmioty ekonomii społecznej otrzymują wysoką jakość, jednocześnie przyczyniając się do integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, zawodową oraz do tworzenia nowych miejsc pracy  w regionie.

Wydarzeniu towarzyszyć będą występy artystyczne na scenie przygotowane zarówno przez podmioty ekonomii społecznej (Warsztat Terapii Zajęciowej z Gorzyc, Przeworska, Tarnobrzega), jak i loklane zespoły artystyczne czy wokalne. Dla dzieci przygotowana zostanie specjalna strefa w której najmłodsi będą mogli skorzystać z darmowych atrakcji takich jak: urządzenia dmuchane, wata cukrowa, malowanie twarzy, zabawy na świeżym powietrzu. Na zakończenie wydarzenia wystąpi gwiazda wieczoru: Zespół RH+.

Osoby fizyczne oraz przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, którzy odwiedzą Targi będą mogli zapoznać się z ofertą Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (szkolenia, dotacje na uruchomienie przedsiębiorstw społecznych, doradztwo i usługi specjalistyczne) działających w naszym województwie.

Targi objęte zostały honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Targi zostały zorganizowane w ramach projektu pozakonkursowego pn: „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województiwe podkarapckim”, są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach RPO WP na lata 2014-2020.
 1. Program wydarzenia
 2. Plakat promujący

Przejdź na społeczną stronę ekonomii!

Dzień Ekonomii Społecznej

Ekonomia społeczna … mówi Ci to coś? Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Zobaczyć, jak działają takie podmioty na Podkarpaciu? A może zainteresuje Cię fakt, że na uruchomienie i rozwój przedsiębiorstw społecznych można otrzymać nawet 240 tys. zł dofinansowania?! Aby odpowiedzieć na te i wiele innych pytań, przyjdź  w środę, 24 maja 2017 roku na Dzień Ekonomii Społecznej do Biblioteki Międzyuczelnianej w  Stalowej Woli. Startujemy o godzinie 10:00.

Dzień Ekonomii Społecznej to doskonała okazja, by bez zbędnego teoretyzowania, na własne oczy przekonać się czym jest ekonomia społeczna i jak radzą sobie jej przedstawiciele na Podkarpaciu.

Zapraszamy do udziału w nim  przedstawicieli organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, warsztatów terapii zajęciowej,  osoby które myślą o rozpoczęciu działalności gospodarczej a także tych, którzy nie czują pełnej satysfakcji ze swojego życia zawodowego. W ramach projektu ROWES na założenie przedsiębiorstwa społecznego można uzyskać dotację w wysokości nawet do 240 tys. zł!

Myślisz, że to niemożliwe? Nie może się udać? Przyjdź i sprawdź! Wielu się udało! Zapewniamy fachową pomoc i porady. Tu będziesz mógł porozmawiać z tymi, którym się to udało i dziś prowadzą dobrze prosperujące firmy społeczne. Pokażemy Ci drogę jak sięgnąć po dotację i jakie możliwości daje ekonomia społeczna.  A może ekonomia społeczna to coś, czego właśnie szukasz? Zapraszamy w środę 24 maja 2017 roku od godziny 10:00 do godziny 15:00 do Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli.

Dzień Ekonomii Społecznej odbywa się pod patronatem Prezydenta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego i Starosty Stalowowolskiego Janusza Zarzecznego.

Organizatorami Dnia Ekonomii Społecznej są: Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Stalowowolskiego,  Centrum Organizacji Pozarządowych w Stalowej Woli, Klub Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, Centrum Rewitalizacji
w Stalowej Woli, Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego.

Zapraszamy!

W załączniku:

 

Informacji o inicjatywie w imieniu Organizatorów udziela:
Philipp Zalewski, tel. 668 639 525 , mail: Pheliphe_z@interia.pl

?