POWIATOWE SPOTKANIA Z EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ

POWIATOWE SPOTKANIA Z EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z realizacją projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w woj. podkarpackim
w latach 2018-2019” 
i na podstawie przeprowadzonej diagnozy (wg diagnozy z Podkarpackiego Programu Rozwoju ES 2016 -2020) wytypował 10 powiatów, na terenie których zorganizuje w 2018 r. spotkanie informacyjne dot. m.in. roli ekonomii społecznej w procesie rewitalizacji.

Podczas 4 godzinnych spotkań (9.30.-13.30) chcemy m.in. przedstawić zainteresowanym instytucjom, grupom, możliwości wsparcia jakie są oferowane w zakresie rozwoju ekonomii społecznej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej działający na danym terenie.

Dodatkowo będzie nam towarzyszył ekspert, który będzie miał za zadanie przybliżyć Państwu temat włączenia ekonomii społecznej w proces rewitalizacji i powiązania ze sobą tych dwóch sfer.

PROGRAM SEMINARIUM – Ekonomia społeczna w rewitalizacji

Udział w spotkaniach jest  bezpłatny (koszty dojazdu pokrywają uczestnicy).  

W spotkaniach mogą wziąć udział:

 1. podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne i ich zrzeszenia,
 2. osoby fizyczne i prawne (wraz z ich reprezentantami) zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej, w tym w formie przedsiębiorstwa społecznego,
 3. partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej w ramach działań koordynacyjnych sektora ekonomii społecznej.

Osoby zainteresowane mogą zgłosić swój udział poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


TERMINY I MIEJSCA SPOTKAŃ

Powiat NIŻAŃSKI 04.10.2018 – miejsce: Rudnik nad Sanem – Centrum Caritas ul. Rzeszowska 35
Powiat ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI 05.10.2018- miejsce: Ropczyce ul. Grunwaldzka1/3
Powiat BIESZCZADZKI 29.10.2018
Powiat LESKI 30.10.2018
Powiat TARNOBRZESKI 08.11.2018
Powiat PRZEMYSKI  09.11.2018
Powiat BRZOZOWSKI 15.11.2018
Powiat PRZEWORSKI 16.11.2018
Powiat JASIELSKI 29.11.2018
Powiat KROŚNIEŃSKI 30.11.2018

 

REGULAMIN

KLAUZULA INFORMACYJNA

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

W celu uzyskania bliższych informacji o spotkaniach powiatowych oraz zgłosić specjalne potrzeby uczestnika m.in. takie jak: dostosowanie przestrzeni w związku z niepełnosprawnością ruchową, zapewnienie tłumacza migowego i inne specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności lub stanu zdrowia można zgłosić pracownikowi projektu pod nr tel. 17 850 79 23 – Alina Kręt

UWAGA! PRZEDŁUŻENIE TERMINU NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU „PODKARPACKI LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie  informuje wszystkich zainteresowanych, iż termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w konkursie „PODKARPACKI LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ” został przedłużony do 17.09.2018 roku.

RUSZA III EDYCJA KONKURSU „PODKARPACKI LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ”!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie pn.: ”Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej z woj. podkarpackiego, jednostek samorządu terytorialnego i osób fizycznych, które aktywnie działają
w obszarze ekonomii społecznej.
Celem konkursu jest wsparcie przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej oraz promowanie i upowszechnienie idei ekonomii społecznej w regionie. Nagrodę otrzymają uczestnicy, którzy swoimi działaniami, najpełniej realizują cele konkursu i w sposób szczególny przyczyniają się do wspierania ekonomii społecznej na terenie województwa podkarpackiego.

Konkurs prowadzony będzie w następujących w kategoriach:

Kategoria I. „Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej w regionie”.
Zgłoszone w tej kategorii mogą być jednostki samorządu terytorialnego wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w woj. podkarpackim.

Kategoria II. „Lider Ekonomii Społecznej w woj. podkarpackim w roku 2018”.
Zgłoszone w tej kategorii mogą być wszystkie podmioty ekonomii społecznej zgodnie z definicją KPRES z woj. podkarpackiego, działające powyżej 24 miesięcy.

Kategoria III. „Animator ekonomii społecznej roku 2018” (osoba fizyczna).
Rekomendowane mogą być osoby fizyczne wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w woj. podkarpackim.

Konkurs ma charakter otwarty a udział w nim jest bezpłatny. W Konkursie przewidziano nagrody finansowe.
Wszystkich zainteresowanych udziałem, proszę o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego (odpowiedniego do danej kategorii Konkursu)
i przesłanie pocztą tradycyjną na adres ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów. Na zgłoszenia czekamy do 12.09.2018 r.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas II Podkarpackiego Forum Ekonomii Społecznej.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 17 850 83 21.

Do pobrania:

REKRUTACJA NA SEMINARIA 2018

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z realizacją projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w woj. Podkarpackim w latach 2018-2019” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PRO WP 2014-2020 informuje, iż zostały wolne miejsca na seminaria:

 1. Ekonomia społeczna w rewitalizacji (terminy: 04.09.2018 i 05.09.2018),
 2. Kontraktowanie usług społecznych a rozwój ekonomii społecznej (terminy:07.09.2018 i 14.09.2018)

W związku z powyższym prosimy osoby zainteresowane  w/w seminariami o zgłoszenie swojego udziału poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów lub przesłanie drogą elektroniczną skanu formularza na adres m.buchowski@rops.rzeszow.pl najpóźniej do dnia 24.08.2018r.

W formularzu zgłoszeniowym w miejscu NAZWA WSPARCIA prosimy zaznaczyć nazwę seminarium i datę, która Państwa interesuje.

Przypominamy, iż wszystkie seminaria odbędą się w Rzeszowie w Hotelu Villa Riviera, ul. Sikorskiego 118. Seminaria są bezpłatne, zapewniamy wyżywienie, materiały (nie są zwracane koszty dojazdu na seminarium).

UWAGA
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

REKRUTACJA NA SEMINARIA 2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z realizacją projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w woj. podkarpackim w latach 2018-2019”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020 informuje o rozpoczęciu rekrutacji na jednodniowe seminaria pn.:

 1. Klauzule społeczne i aspekty społeczne w zamówieniach publicznych (6 h)

Terminy:
20.09.201
21.09.2018
Program 

 1. Kontraktowanie usług społecznych a rozwój ekonomii społecznej (6 h)

Terminy:
07.09.2018
14.09.2018
Program

 1. Ekonomia społeczna w rewitalizacji (6 h)

Terminy:
04.09.2018
05.09.2018
Program

Wszystkie seminaria odbędą się w Rzeszowie w Hotelu Villa Riviera, ul. Sikorskiego 118. Seminaria są bezpłatne, zapewniamy wyżywienie, materiały, koszty dojazdu leżą po stronie uczestnika.

Seminaria są bezpłatne, zapewniamy wyżywienie, materiały (nie są zwracane koszty dojazdu na seminarium).

Aby zgłosić swój udział w seminariach należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i w miejscu NAZWA WSPARCIA, zaznaczyć nazwę seminarium i datę, która Państwa interesuje (można zaznaczyć więcej niż 1 temat).

UWAGA
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych

Dokumenty zgłoszeniowe prosimy przesłać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, najpóźniej do dnia 13.08.2018 r.

Specjalne potrzeby uczestnika m.in. takie jak: dostosowanie przestrzeni w związku z niepełnosprawnością ruchową, zapewnienie tłumacza migowego i inne specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności lub stanu zdrowia można zgłosić pracownikowi projektu pod nr tel. 17 850 79 23 – Alina Kręt

 

Spotkanie sieciujące Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej w formie spółdzielni socjalnej i przedsiębiorstw społecznych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej w formie spółdzielni socjalnej oraz przedsiębiorstw społecznych.

W 2018 r. planowane są 3 spotkania sieciujące dla podkarpackich spółdzielni socjalnych oraz przedsiębiorstw społecznych – ilość miejsc na spotkania sieciujące jest ograniczona do maksymalnie 20 osób. Wsparcie będzie kontynuowane również w 2019 r. Zadaniem sieci będzie m.in. wzajemne wsparcie merytoryczne i wymiana doświadczeń w regionalnych sieciach współpracy działających na rzecz tożsamych grup odbiorców, poznanie potrzeb, wspólne podejmowanie działań i pokonywanie pojawiających się trudności.

Pierwsze spotkanie sieciujące odbędzie się w dniu 07.08.2018 r. w godz. 9.00-16.00, w Klubie VINYL prowadzonym przez Spółdzielnię Socjalną Polifonia Project, mieszczącym się przy al. Piłsudskiego 31 w Rzeszowie. Podczas spotkania sieciowego swoją wiedzą i doświadczeniem w zakładaniu konsorcjum społecznego podzieli się Pani Paulina Ograbisz z Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej PANATO z Wrocławia.

W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie przedstawiciela, który będzie uczestniczyć w spotkaniu sieciującym poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się do pobrania poniżej niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłanie skanu formularza do dnia 01.08.2018 roku na adres j.krzysztofik@rops.rzeszow.pl

Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  w Rzeszowie łącznie z kosztem pobytu i wyżywienia jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 83 21.

UWAGA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się poniżej niniejszej informacji.

Załączniki:

SPECJALISTYCZNE DORADZTWO Z TECHNICZNEJ OBSŁUGI PORTALU WWW.WSPIERAJIWYBIERAJ.PL DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza wszystkie przedsiębiorstwa społeczne i podmioty ekonomii społecznej do skorzystania z bezpłatnych szkoleń z obsługi portalu. Szkolenia odbywać się będą wg. potrzeb w siedzibie podmiotu, prowadzone będą przez mobilnego doradcę (specjalistę) a obejmować będą m.in: pomoc przy rejestracji, ustawieniu profilu sprzedawcy/użytkownika, zamieszczaniu i wycenie produktów/usług, pomoc w przygotowaniu oferty, wykonaniu zdjęć produktów, obsługa zamówień.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szkoleniem proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres a.guzior@rops.rzeszow.pl lub pocztą tradycyjną na adres ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów do 29.06.2018 r. Doradca umówi się z Państwem w dogodnym terminie.

Dla zwiększenia widoczności sklepu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaplanował akcję promocyjną portalu poprzez reklamę adwords, pozycjonowanie strony, akcję plakatową oraz emisję spotku promującego w regionalnej TV.

Zachęcamy Państwa do udziału w wyżej wymienionym przedsięwzięciu, zarówno podmioty już zarejestrowane jak i nowe, które chcą skorzystać z takiej formy promocji.

Do pobrania:

SPECJALISTYCZNE DORADZTWO DLA JST

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie informuję, ze jest już możliwe korzystanie z usług wykwalifikowanych doradców w zakresie:

 1. Wprowadzenia ekonomii społecznej do dokumentów strategicznych i tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej.
 2. Stosowania klauzul społecznych i innych aspektów społecznych w zamówieniach publicznych.

Więcej informacji w zakładce Projekt/Doradztwo

BEZPŁATNE DORADZTWO DLA JST

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do korzystania z usługi specjalistycznego doradztwa z zakresu ekonomii społecznej realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020.

Przygotowane doradztwo obejmuje następujące obszary tematyczne:

 1. Ekonomia społeczna w dokumentach strategicznych i lokalnych planach rozwoju.
 2. Stosowanie klauzul społecznych  i aspektów społecznych w zamówieniach publicznych.
 1. Ekonomia społeczna w dokumentach strategicznych i lokalnych planach rozwoju

Na szczegółowy zakres tematyczny doradztwa składają się m.in.:

 • miejsce ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych gmin, miast, województwa:
 • strategie rozwoju miasta/gminy,
 • strategia rozwiązywania problemów społecznych,
 • gminne/powiatowe programy pomocy społecznej; współpracy
  z organizacjami pozarządowymi; aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania bezrobociu,
 • programy „branżowe” np. działań na rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyki, kultury, sportu itp.,
 • powiązanie z dokumentami o charakterze operacyjno-wdrożeniowym np. regulaminy, dokumentacja konkursowa.
 • programy dedykowane ekonomii społecznej, m.in. Lokalny plan rozwoju ekonomii społecznej i jego struktura (diagnoza, definicje, cele, działania, rezultaty, finansowanie, monitorowanie)
 • zalety ujęcia podmiotów ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych,
 • rola władzy lokalnej w stymulowaniu rozwoju społeczno – gospodarczego
  z udziałem podmiotów sektora ekonomii społecznej, narzędzia partycypacji społecznej;
 • obszary współpracy gmin/powiatów z podmiotami ekonomii społecznej oraz korzyści płynące ze współpracy wielosektorowej;
 • powierzanie/zlecanie zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej;
 • rola rad działalności pożytku publicznego w rozwoju ekonomii społecznej.

 

DORADCA KLUCZOWY : Pan Ireneusz Kozera

 

 1. Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

 Na szczegółowy zakres tematyczny doradztwa składają się m.in.:

 • praktyczne zastosowanie klauzul społecznych i innych aspektów społecznych oraz wprowadzanie zapisów dot. klauzul społecznych do dokumentacji przetargowej oraz do dokumentacji w postępowaniach do 30 tys. euro;
 • podstawy prawne zamówień publicznych, kto i kiedy stosuje ustawę Prawo zamówień publicznych (Pzp), podstawowe zasady Pzp;
 • podstawowe informacje nt. społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych
  i klauzul społecznych;
 • podstawy prawne klauzul społecznych i rodzaje klauzul społecznych;
 • charakterystyka grup, które mogą być uwzględnianie w klauzulach społecznych;
 • klauzule społeczne w praktyce: co należy zrobić, aby zastosować klauzule społeczne w zamówieniu;
 • jakie korzyści można odnieść ze stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych i klauzul społecznych: jak ocenić efekty stosowania klauzul;
 • problemy, które mogą się pojawić przy stosowaniu klauzul społecznych oraz sposoby radzenia sobie z nimi.

 

DORADCA KLUCZOWY : Pan Marcin Kępa

UCZESTNICY DORADZTWA

W doradztwie mogą uczestniczyć pracownicy jednostek, których siedziba znajduje się w województwie podkarpackim, w szczególności:

 • jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów miast, gmin, starostw powiatowych, jednostek szczebla wojewódzkiego;
 • ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i innych instytucji pomocy i integracji społecznej realizujące działania w zakresie aktywnej integracji;
 • publicznych służb zatrudnienia.

MIEJSCE REALIZACJI DORADZTWA

Doradztwo indywidualne lub grupowe (do 15 osób) będzie realizowane w formie mobilnej na terenie województwa podkarpackiego – co oznacza, że doradztwo może być świadczone np. w miejscu pracy uczestnika.

ZGŁOSZENIE NA DORADZTWO

 1. Osoby zainteresowane doradztwem zgłaszają swój udział poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i zapotrzebowania na usługę doradczą (dokumenty poniżej) i dostarczenie go do Organizatora w następujący sposób:
 1. osobiście,
 2. przesłanie listownie na adres Organizatora,
 3. przesłanie pocztą elektroniczną skan formularza zgłoszeniowego + zgłoszenie zapotrzebowania na usługę doradczą.

DOKUMENTY

Formularz zgłoszeniowy powinien zostać podpisany przez bezpośredniego przełożonego uczestnika doradztwa.

REALIZOWANE DORADZTWO JEST BEZPŁATNE

Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z przygotowanej dla Państwa oferty doradztwa specjalistycznego.

W sprawach realizowanego przez ROPS doradztwa można kontaktować się pod nr telefonu 
17 850 79 23, e-mail:
a.kret@rops.rzeszow.pl – Alina Kręt

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZGŁOSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA USŁUGĘ DORADCZĄ

REGULAMIN

Specjalne potrzeby uczestnika m.in. takie jak: dostosowanie przestrzeni w związku z niepełnosprawnością ruchową, zapewnienie tłumacza migowego i inne specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności lub stanu zdrowia można zgłosić pracownikowi projektu pod nr tel. 17 850 79 23 – Alina Kręt.

KOLEJNE PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ WYRÓŻNIONE ZNAKIEM „ZAKUP PROSPOŁECZNY” W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM!

W dniu 16.05.2018 roku w sali konferencyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, odbyło się trzecie spotkanie członków Kapituły Certyfikującej znakiem promocyjnym ekonomii społecznej „Zakup Prospołeczny”.

O certyfikację swoich produktów i usług starały się dwa podmioty ekonomii społecznej. Obydwa uzyskały pozytywną rekomendację Kapituły Certyfikującej i na tej podstawie, zarządzeniem Dyrektora ROPS w Rzeszowie, od dn. 01.06.2018 mogą posługiwać się znakiem ekonomii społecznej „Zakup Prospołeczny”.

Podmioty, które uzyskały certyfikat, na wybrane usługi:

 

Zakład Aktywności Zawodowej nr 2 PSONI Koło w Krośnie

KONTAKT
Adres:  ul. Bohaterów Westerplatte 2a, 38-400 Krosno
Tel.: 796 266 307 lub 509 647 643
www.zaz2krosno.org.pl
CERTYFIKOWANE PRODUKTY/USŁUGI: usługi pralnicze

 

Innowacyjna spółdzielnia socjalna „Sami Sobie”

KONTAKT
Adres:  ul. Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola
Tel.: (15) 830 24 25 lub 514 958 443
www.samisobie.com.pl
CERTYFIKOWANE PRODUKTY/USŁUGI: usługi cateringowe

?
Accessibility