WIZYTA STUDYJNA DO WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIEGO – REKRUTACJA

W związku z realizacją przez ROPS w Rzeszowie projektu pt. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” w ramach Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 organizowana jest w terminie 04-06.09.2019r. trzydniowa wizyta studyjna na terenie województwa dolnośląskiego.

Ilość miejsc na wizytę studyjną jest ograniczona. W związku z tym planuje się objęcie wsparciem projektowym 25 przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych do wyczerpania limitu miejsc. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem uczestnictwa i rekrutacji w projekcie „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019”.

ROPS w Rzeszowie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w wizycie studyjnej do zgłaszania się poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje w załącznikach do niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i odesłanie skanu formularza drogą elektroniczną na adres e-mail a.kret@rops.rzeszow.pl  do dnia 23.08.2019 roku do godz. 12.00.

W przypadku większej liczby zgłoszonych osób niż liczby miejsc decydować będzie data wpływu formularza. Osoby zakwalifikowane do udziału w wizycie studyjnej będą informowane o tym fakcie drogą telefoniczną i/lub pocztą elektroniczną.

Uczestnictwo w wizycie studyjnej jest bezpłatne.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 17 850 79 23 lub drogą elektroniczną pod adresem a.kret@rops.rzeszow.pl

UWAGA
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych

Załączniki:

RUSZA IV EDYCJA KONKURSU „PODKARPACKI LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ”!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie pn.: ”Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej z woj. podkarpackiego, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych, które aktywnie działają
w obszarze ekonomii społecznej.
Celem konkursu jest wsparcie przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej oraz promowanie i upowszechnienie idei ekonomii społecznej w regionie. Nagrodę otrzymają uczestnicy, którzy swoimi działaniami, najpełniej realizują cele konkursu i w sposób szczególny przyczyniają się do wspierania ekonomii społecznej na terenie województwa podkarpackiego.

Konkurs prowadzony jest w następujących w kategoriach:

Kategoria I. „Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej w regionie”.
Zgłoszone w tej kategorii mogą być jednostki samorządu terytorialnego wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w woj. podkarpackim.

Kategoria II. „Lider Ekonomii Społecznej w woj. podkarpackim w roku 2019”.
Zgłoszone w tej kategorii mogą być wszystkie podmioty ekonomii społecznej zgodnie z definicją Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku z woj. podkarpackiego, działające powyżej 24 miesięcy.

Kategoria III. „Animator ekonomii społecznej roku 2019” (osoba fizyczna). 
Rekomendowane mogą być osoby fizyczne wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w woj. podkarpackim.

Konkurs ma charakter otwarty a udział w nim jest bezpłatny. W Konkursie przewidziano nagrody finansowe.

Wszystkich zainteresowanych udziałem, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego (odpowiedniego do danej kategorii Konkursu)
i przesłanie pocztą tradycyjną na adres ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów. Na zgłoszenia czekamy do 13.09.2019 r.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas III Podkarpackiego Forum Ekonomii Społecznej.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 17 850 79 23.

Do pobrania:

 

Znak jakości „ZAKUP PROSPOŁECZNY” przyznany na kolejne usługi świadczone przez Zakład Aktywności Zawodowej nr 2 w Krośnie

W dniu 17.06.2019 r. Podkarpacka Kapituła Certyfikująca znakiem promocyjnym ekonomii społecznej „Zakup prospołeczny” przyznała certyfikat jakości na kolejne usługi zgłoszone przez Zakład Aktywności Zawodowej nr 2 Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie. Certyfikacją zostały objęte usługi pralnicze świadczone w budynku przy ul. Kazimierza Pużaka 55C w Krośnie, usługi porządkowe świadczone w budynku przy ul. Kazimierza Pużaka 55C w Krośnie i na terenie parków miejskich miasta Krosna, usługi gastronomiczne, cateringowe- świadczone w budynku przy ul. Grodzkiej 69 w Krośnie .

Serdecznie gratulujemy!

Bezpłatne specjalistyczne doradztwo z zakresu Klauzul społecznych i aspektów społecznych w zamówieniach publicznych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z realizacją projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w woj. podkarpackim w latach 2018-2019”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, zaprasza do korzystania z indywidualnego doradztwa specjalistycznego (praktycznego) w obszarze:

  1.  Klauzul społecznych i aspektów społecznych w zamówieniach publicznych

 Z doradztwa mogą korzystać pracownicy jednostek, których siedziba znajduje się w województwie podkarpackim, w szczególności:

  • jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów miast, gmin, starostw powiatowych, jednostek szczebla wojewódzkiego i ich jednostek organizacyjnych;
  • ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i innych instytucji pomocy i integracji społecznej realizujące działania w zakresie aktywnej integracji;
  • publicznych służb zatrudnienia.

Doradztwo indywidualne lub grupowe (do 15 osób) będzie realizowane w formie mobilnej na terenie województwa podkarpackiego w siedzibie zainteresowanego podmiotu, ale istnieje także możliwość korzystania z doradztwa mailowego i telefonicznego dla gmin które skorzystały z doradztwa indywidualnego .

Osoby zainteresowane doradztwem mogą zgłosić swój udział poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i zgłoszenia zapotrzebowania na usługę doradczą.

Dokumenty wraz z regulaminem projektu oraz zasady korzystania z doradztwa dostępne są na stronie Podkarpackiej Ekonomii Społecznej www.es.rops.rzeszow.pl w zakładce Projekt/doradztwo

USŁUGA DORADZTWA ŚWIADCZONA JEST BEZPŁATNIE (usługa doradcza realizowana będzie do 29.11.2019 r.).

Doradztwa udziela Pani Joanna Zaremba

 Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z przygotowanej dla Państwa oferty doradztwa specjalistycznego.

 W sprawach realizowanego przez ROPS doradztwa można kontaktować się  drogą mailową na adres a.kret@rops.rzeszow.pl  i pod numerem telefonu 17 850 79 23 – Alina Kręt.

Do pobrania:

Trzydniowa wizyta studyjna na terenie województwa lubelskiego

W związku z realizacją przez ROPS w Rzeszowie projektu pt. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” w ramach Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 organizowana jest w terminie 26- 28.06.2019r. trzydniowa wizyta studyjna na terenie województwa lubelskiego.

Ilość miejsc na wizytę studyjną jest ograniczona. W związku z tym planuje się objęcie wsparciem projektowym 25 przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych do wyczerpania limitu miejsc. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem uczestnictwa i rekrutacji w projekcie „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019”.

ROPS w Rzeszowie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w wizycie studyjnej do zgłaszania się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje w załącznikach do niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i odesłanie skanu formularza drogą elektroniczną na adres e-mail m.buchowski@rops.rzeszow.pl do dnia 18.06.2019 roku do godz. 12.00.

W przypadku większej liczby zgłoszonych osób niż liczby miejsc decydować będzie data wpływu formularza. Osoby zakwalifikowane do udziału w wizycie studyjnej będą informowane o tym fakcie drogą telefoniczną i/lub pocztą elektroniczną.

Uczestnictwo w wizycie studyjnej jest bezpłatne.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 17 850 79 23 lub drogą elektroniczną pod adresem m.buchowski@rops.rzeszow.pl

UWAGA
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

 Załączniki:

Informacja o spotkaniu sieciującym Podkarpackiej sieci kooperacji WTZ

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym Podkarpackiej sieci kooperacji WTZ.

Spotkane odbędzie się w dniu 19.06.2019r. w godz. 9.00- 14.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35- 045 Rzeszów (piętro -1).

Tematem spotkania będzie : „Marketing w mediach społecznościowych”.

Spotkanie dla Państwa poprowadzi Pan Michał Susfał z firmy EDU- IT Augustyn, Niedbała, Pieprzycki sp.j. z Rzeszowa.

W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie przedstawiciela, który będzie uczestniczyć w spotkaniu sieciującym poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się do pobrania w załącznikach do niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłanie skanu formularza do dnia 18.06.2019r. do godz. 12.00 na adres m.buchowski@rops.rzeszow.pl .

Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie łącznie z kosztem pobytu i wyżywienia jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 79 23.

UWAGA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się w załącznikach do niniejszej informacji.

 Załączniki:

Informacja o spotkaniu sieciującym Podkarpackiej sieci kooperacji CIS/KIS

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym Podkarpackiej sieci kooperacji CIS/KIS.

Spotkane odbędzie się w dniu 17.06.2019r. w godz. 9.00- 14.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35- 045 Rzeszów (piętro -1).

Tematem spotkania będzie : „Marketing w mediach społecznościowych”.

Spotkanie dla Państwa poprowadzi Pan Michał Susfał z firmy EDU- IT Augustyn, Niedbała, Pieprzycki sp.j. z Rzeszowa.

W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie przedstawiciela, który będzie uczestniczyć w spotkaniu sieciującym poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się do pobrania w załącznikach do niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłanie skanu formularza do dnia 13.06.2019r. do godz. 12.00 na adres m.buchowski@rops.rzeszow.pl .

Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie łącznie z kosztem pobytu i wyżywienia jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 79 23.

UWAGA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się w załącznikach do niniejszej informacji.

 Załączniki:

Informacja o spotkaniu sieciującym Podkarpackiej sieci kooperacji ZAZ

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym Podkarpackiej sieci kooperacji ZAZ.

Spotkane odbędzie się w dniu 14.06.2019r. w godz. 9.00- 14.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35- 045 Rzeszów (piętro -1).

Tematem spotkania będzie : „Marketing w mediach społecznościowych”.

Spotkanie dla Państwa poprowadzi Pan Michał Susfał z firmy EDU- IT Augustyn, Niedbała, Pieprzycki sp.j. z Rzeszowa.

W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie przedstawiciela, który będzie uczestniczyć w spotkaniu sieciującym poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się do pobrania w załącznikach do niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłanie skanu formularza do dnia 13.06.2019r. do godz. 12.00 na adres m.buchowski@rops.rzeszow.pl .

Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie łącznie z kosztem pobytu i wyżywienia jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 79 23.

UWAGA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się w załącznikach do niniejszej informacji.

 Załączniki:

Spotkanie sieciujące Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej obejmujące spółdzielnie socjalne oraz przedsiębiorstwa społeczne.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym Podkarpackiej sieci kooperacji obejmujące spółdzielnie socjalne oraz przedsiębiorstwa społeczne.

Spotkanie sieciujące odbędzie się w dniu 12.06.2019 r. w godz. 9.00 – 14.00 w zespole Pałacowo- Parkowym w Hadlach Szklarskich 70, 37- 231 Jawornik Polski.

W związku z prośbą i oczekiwaniami przedstawicieli poszczególnych spółdzielni socjalnych oraz przedsiębiorstw społecznych uczestniczących w spotkaniach sieciujących tematem spotkania będzie: Ekonomia Społeczna i Przedsiębiorczość Społeczna w Nowej Perspektywie Finansowej Unii Europejskiej na lata 2021- 2027 (dostosowanie projektów w zakresie ekonomii społecznej do potrzeb spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych, w tym projekty inwestycyjne). W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie przedstawiciela, który będzie uczestniczyć w spotkaniu sieciującym poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się do pobrania w załącznikach do niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłanie skanu formularza do dnia 10.06.2019 roku do godziny 12.00 na adres m.buchowski@rops.rzeszow.pl .

Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie łącznie z kosztem pobytu i wyżywienia jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 79 23.

UWAGA
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się w załącznikach do niniejszej informacji.

Załączniki:

Konferencje w ramach cyklu „Ekonomia społeczna – przyszłość w naszych rękach”  w dniach  16 i 17 maj 2019 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim przygotował w dn. 16 i 17 maja 2019 r. dwie konferencje mające na celu upowszechnianie i promowanie przedsiębiorczości społecznej wśród studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu w ramach cyklu „Ekonomia społeczna – przyszłość w naszych rękach”.

16 maja uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać wystąpień przedstawicieli sektora ekonomii społecznej, pomysłodawców, a zarazem osób na co dzień pracujących w przedsiębiorstwach społecznych tj. Pauliny Ograbisz z Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej PANATO z Wrocławia, Majki Lipiak z Fundacji Leżę i Pracuję z Katowic oraz Marcina Jedlińskiego ze Spółdzielni Socjalnej Tropem Przygody z Kielc.

Spotkanie podsumowało wystąpienie Pełnomocnika Zarządu do spraw Ekonomii Społecznej i Rozwoju w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego dr hab. Piotra Zawady, który opowiedział o wsparciu finansowym i merytorycznym jakiego udziela Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez RARR. Swoją prezentację przygotowały także studentki wydziału ekonomii, które przeprowadziły badanie dotyczące poziomu wiedzy studentów w obszarze ekonomii społecznej.

(więcej…)

?
Accessibility