Informacje ogólne « Ekonomia Społeczna

Informacje ogólne

Działając zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o ekonomii społecznej Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 468/9736/23 z dnia 7 marca 2023 r. określił organizację, koszty funkcjonowania oraz tryb powoływania członków i działania Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Na podstawie art. 55 ust. 1 i art. 57 ust. 2 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz.U.  2022 poz. 1812) Marszałek Województwa Podkarpackiego aktem powołania z dnia 21.04.2023 r. powołał na członków Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023-2026:

Lp. Nazwisko Imię Funkcja, miejsce zatrudnienia/działalności – podmiot/instytucja
1. Kruczek Stanisław Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
2. Jęczmienionka Jerzy Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
3. Preisner Dagmara Główny Specjalista
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
4. Dziedzic Anna Kierownik Oddziału Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydział Polityki Społecznej Podkarpacki Urząd Wojewódzki
5. Gużkowski Rafał Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku
6. Weselak Katarzyna Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku
7. Gotfryd Małgorzata Kierownik Dziennego Domu Senior+ w Stalowej Woli przy MOPS
8. Baj Paweł Burmistrz Głogowa Małopolskiego
9. Burnat Andrzej Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urząd Miasta Rzeszowa
10. Starowiejska Laura Prezes Zarządu Fundacji LANKA
11. Józefczyk Adam Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 PSONI Koło w Krośnie
12. Brzezowska Sylwia Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej Polskiego Związku Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej
13. Święch Małgorzata Koordynator Merytoryczny PROWES, Caritas Archidiecezji Przemyskiej
14. Urban Mariusz Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej Dębnianka Prezes Zarządu H&M URBAN Sp. z o. o. Wiceprezes Błysk Spółka z o. o.
15. Pycior Witold Animator OWES Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o.
16. Borowiec Barbara Dyrektor Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
17. Morawczyński Paweł Z-ca Prezesa Stowarzyszenia „Radość” Kierownik WTZ
18. Święch-Bober Barbara Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Wspierania WTZ „MOST”
19. Pietruszka Marek Kierownik WTZ Dom Pomocy Społecznej Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Załęska 7a, Rzeszów
20. Południak Sabina Przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego
21. Wasiewicz Leszek Prezes Spółdzielni Socjalnej „DobryDzień” Duńkowice
22. Solecki Sławomir Prorektor ds. rozwoju i współpracy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
23. Wałczyńska-Gancarz Małgorzata Kierownik Działu Rozwoju i Współpracy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
24. Kołomycew Anna Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Instytut Nauk o Polityce
25. Chobel Anna Przewodnicząca Podkarpackiego Związku Zawodowego Pracowników Pomocy Społecznej
26. Wawrzyszko Szymon Przewodniczący Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”
27. Rak Kazimierz Właściciel Cukierni Julian Orłowski & Kazimierz Rak Przedstawiciel organizacji pracodawców
28. Radwan Robert Koordynator merytoryczny OWES Jasło, Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
29. Szymański Maciej Dyrektor Oddziału Podkarpackiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Do zadań Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej należy:

 1. przedstawianie opinii o regionalnym programie rozwoju na rzecz ekonomii społecznej oraz projektach uchwał organów samorządu województwa dotyczących funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej;
 2. zapoznawanie się z efektami realizacji regionalnego programu rozwoju na rzecz ekonomii społecznej oraz przedstawianie opinii w tym zakresie;
 3. realizacja innych zadań wynikających z dokumentów krajowych i regionalnych, związanych z tematyką ekonomii społecznej, zwłaszcza z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Prezydium Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej:

Przewodniczący Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego,

I Wiceprzewodnicząca (osoba wyłoniona spośród przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej) – Barbara Święch-Bober – przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Wspierania Warsztatów Terapii Zajęciowej „MOST,

II Wiceprzewodniczący  (przedstawiciel wyłoniony spośród osób reprezentujących administrację publiczną) – Paweł Baj – Burmistrz Głogowa Małopolskiego.

 Do zadań Prezydium PKRES należy:

 • realizacja planu pracy przyjętego przez Komitet,
 • reprezentowanie stanowiska Komitetu na zewnątrz,
 • koordynowanie prac Komitetu, w tym ustalenie terminów i programów kolejnych spotkań Komitetu,
 • inicjowanie działań Komitetu i aktywizowanie jego członków,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Komitetu,
 • koordynowanie działalności grup roboczych.

Obsługę merytoryczną oraz organizacyjno-biurową Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej zapewnia Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Kontakt:

tel. 17 850 83 21

e-mail: a.rzucidlo@rops.rzeszow.pl
sekretariat@rops.rzeszow.pl

Do pobrania:

 1. Uchwała Zarządu
 2. Akt powołania