O Projekcie « Ekonomia Społeczna

O Projekcie

baner

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.6, planuje przeprowadzenie działań koordynujących sektor ekonomii społecznej w regionie.

Głównym celem projektu jest zwiększenie roli sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim, wzmocnienie współpracy i kooperacji podmiotów ekonomii społecznej, wzrost widoczności podmiotów ekonomii społecznej jako dostawców produktów i usług oraz promocja sektora ekonomii społecznej wśród mieszkańców województwa podkarpackiego.

Grupę docelowa stanowią:

 • podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne i ich zrzeszenia,
 • osoby fizyczne lub prawne (wraz z ich reprezentantami) zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem działalność w sektorze ekonomii społecznej, w tym formie przedsiębiorstwa społecznego,
 • partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej w ramach działań koordynacyjnych sektora ekonomii społecznej,
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
 • Ośrodki wsparcia ekonomii społecznej,
 • szkoły i uczelnie wyższe, ośrodki badawcze.

Główne założenia projektu:

 1. Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regioniepoprzez stworzenie Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, zgodnie z zapisami Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Będzie on również pełnić funkcję konsultacyjno-doradczą w działaniach na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Zadaniem Komitetu będzie m. in.:
  • wyznaczanie wizji i kierunków rozwoju ekonomii społecznej w regionie,
  • identyfikacja barier w rozwoju ekonomii społecznej oraz formułowanie rekomendacji w zakresie ich likwidacji lub ograniczenia,
  • wypracowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w województwie.

W skład Komitetu wchodzić będą przedstawiciele samorządu województwa oraz samorządu lokalnego, nauki, mediów, a także przedstawiciele sektora ekonomii społecznej.

 1. Działania edukacyjne w obszarze ekonomii społecznejmające na celu zainicjowanie współpracy jednostek samorządu terytorialnego z lokalnymi podmiotami ekonomii społecznej, zwiększenie synergii działań w sektorze w zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej, stosowania klauzul społecznych lub społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych czy zlecania zadań podmiotem ekonomii społecznej. Działania te zostaną zrealizowane poprzez cykl seminariów/warsztatów/spotkań.
 2. Funkcjonowanie sieci współpracy– zostaną utworzone sieci współpracy poszczególnych typów podmiotów ekonomii społecznej, które mają za zadanie reprezentować interesy podmiotów ekonomii społecznej, wypracować wspólne standardy funkcjonowania podmiotów, stworzyć przestrzeń do wymiany poglądów i podejmowania działań służących reprezentowaniu wspólnych interesów.
 3. Krajowe wizyty studyjne– zapoznanie uczestników sieci z dobrymi praktykami podmiotów ekonomii społecznej działających w sektorze ekonomii społecznej w innych regionach. Wizyty pozwolą na zaimplementowanie skutecznych i/lub nowatorskich rozwiązań stosowanych w odwiedzanych podmiotach przez podmioty z woj. podkarpackiego, a także na wymianę informacji, doświadczeń i nawiązanie długofalowych relacji między podmiotami ekonomii społecznej.
 4. Działania promocyjne– W ramach projektu zaplanowano przedsięwzięcia służące zwiększeniu widoczności podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych jako dostawców wysokiej jakości produktów i usług oraz działania wspomagające sprzedaż wytworzonych przez nich produktów:
 • Kiermasze Ekonomii Społecznej – w każdym roku 2 edycje kiermaszów świątecznych (wielkanocny i bożonarodzeniowy), celem jest sprzedaż wytworzonych produktów wśród społeczności lokalnej a także edukacja społeczeństwa o idei ekonomii społecznej,
 • Dofinansowanie do targów branżowych – dofinansowanie w ramach pomocy de minimis udziału przedsiębiorstw społecznych w targach krajowych branżowych na terenie całej Polski. Celem jest nie tylko sprzedaż ale również zdobycie kontaktów biznesowych, wymiana doświadczeń z wystawcami z podobnych branż z całej Polski,
 • Prowadzenie portalu informacyjnego o ekonomii społecznej w regionie wraz z katalogiem on-line produktów i usług oferowanych przez podmioty takie jak: przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej czy centra integracji społecznej. Katalog ma na celu zapoznanie społeczeństwa z szeroką gamą produktów i usług oferowanych przez podkarpackie podmioty ekonomii społecznej, a także ułatwienie potencjalnym klientom indywidualnym, instytucjonalnym i biznesowym znalezienie informacji na temat ich oferty,
 • Publikacje dot. ekonomii społecznej – prezentujące działalność podkarpackich warsztatów terapii zajęciowej oraz dobrych praktyk współpracy podmiotów ekonomii społecznej z jednostkami samorządu terytorialnego,
 • Konkurs Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej – w ramach konkursu wyróżniane i uhonorowane zostają podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne, samorządy i osoby fizyczne z województwa podkarpackiego, które w sposób szczególny swoimi działaniami przyczyniają się do rozwoju ekonomii społecznej w regionie, aktywizacji społeczności lokalnych, a w konsekwencji do podnoszenia ich jakości,
 • Audycje radiowe poświęcone ekonomii społecznej w regionie– ukazanie szerokiej liczbie odbiorców działalności podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej oraz zmianę życia osób w nich pracujących, aspektów ich pracy oraz proces reintegracji,
 • Film promocyjny o podkarpackiej ekonomii społecznej –prezentacja podmiotów ekonomii społecznej z woj. podkarpackiego oraz szeroki wachlarz dziedzin w jakich działają,
 • Certyfikacja znakiem jakości „Zakup ProSpołeczny” dla przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej, które w szczególny sposób dbają o jakość swoich produktów i usług.
 1. Monitoring ekonomii społecznej w województwie podkarpackim– aby prawidłowo realizować działanie wobec ekonomii społecznej wymaga to kompleksowej i stale aktualizowanej wiedzy o stanie sektora ekonomii społecznej oraz jego otoczeniu w województwie. podkarpackim. W tym celu corocznie przeprowadzane będą badania stanu sektora ekonomii społeczne, których efekty pozwolą na obserwację zmian i zachodzących procesów w ramach sektora.

Wartość projektu wynosi 2 160 000,00 zł, w tym wartość dofinansowania środkami UE w ramach RPO WP 2014-2020 1 836 000,00 zł.