PROMOCJA ES « Ekonomia Społeczna

PROMOCJA ES

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie realizował w latach 2007-2015 projekt systemowy „Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań” w ramach Poddziałania 7.1.3 Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach ww. projektu powstał Regionalny Plan Działań na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podkarpackim na lata 2012-2020, który został uchwalony przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w dniu 26 marca 2012 r.

W ramach projektu systemowego ROPS zrealizował szereg działań na rzecz upowszechniania idei ekonomii społecznej na Podkarpaciu:

 • zorganizowanie i przeprowadzenie  spotkania informacyjno-promocyjnego dla gmin
  z upowszechniania i promowania ekonomii społecznej oraz z budowania partnerstw
  i współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Od maja do grudnia 2012 roku przeprowadzono 40 spotkań dla 21 gmin w województwie podkarpackim. Łącznie wzięło w nich udział ponad 200 osób;
 • w 2012 roku wydanie biuletynu zawierającego tekst Regionalnego Planu Działań na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podkarpackim na lata 2012-2020, a następnie rozprowadzenie wśród podkarpackich jednostek samorządu terytorialnego;
 • zorganizowanie dwóch konferencji promujących ekonomię społeczną: „Konferencja promująca ekonomię społeczną w regionie” w 2012 i „Dobre praktyki Ekonomii Społecznej”
  w 2013 roku;
 • utworzenie i prowadzenie strony internetowej www.es.rops.rzeszow.pl w celu ułatwienia dostępu do informacji o ekonomii społecznej w województwie podkarpackim;
 • prowadzenie elektronicznego kalendarza wydarzeń promujących ekonomię społeczną;
 • Monitorowanie wykonania Regionalnego Planu Działań na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podkarpackim na lata 2012-2020, sporządzanie rocznych raportów;
 • w 2013 roku zorganizowanie 3-dniowego wspólnego szkolenia dla pracowników jednostek pomocy społecznej i pracowników powiatowych urzędów pracy w zakresie ekonomii społecznej;
 • w 2014 roku przeprowadzenie dwóch spotkań doradczych z animacji środowiska lokalnego, poruszające m.in. kwestię wykorzystania instrumentów ekonomii społecznej w pracy socjalnej;
 • W 2014roku przygotowanie i zrealizowanie kampanii informacyjno – promocyjnej na rzecz upowszechniania ekonomii społecznej, w tym :
 1. przygotowanie i wydanie materiałów reklamowych oraz ich dystrybucję wśród podkarpackich JST, zlecenie ogłoszeń w prasie i w radiu;
 2. utworzenie bazy podmiotów ES oraz bazy produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwa społeczne;
 3. wydanie biuletynu Dobre Praktyki Ekonomii Społecznej w województwie podkarpackim, i jego dystrybucja do podkarpackich JST.

 

Począwszy od IV kwartału 2015 roku ROPS w Rzeszowie realizuje projekt w trybie pozakonkursowym „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” . W ramach projektu prowadzone są działania promujące ekonomię społeczną, głównie poprzez organizowanie przedsięwzięć służących zwiększeniu widoczności podmiotów ekonomii społecznej jak targi, kiermasze oraz portal sprzedaży produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej, organizacja konkursu „Lider ekonomii społecznej”, nadawanie znaku jakości „Zakup prospołeczny”). Więcej o projekcie TU