Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia – Lipiec 2022 r.

Do pobrania:

Wręczenie nagród Laureatom Konkursu Podkarpackich Mistrzostw Przedsiębiorczości Społecznej

W dniu 24 czerwca 2022 roku w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom Konkursu Podkarpackich Mistrzostw Przedsiębiorczości Społecznej. Podstawowym celem konkursu była popularyzacja idei ekonomii społecznej oraz kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego. Nagrodę za zdobycie pierwszego miejsca otrzymali założyciele wirtualnej firmy Trans-Sibir, którzy wcielili się w rolę współwłaścicieli biura podróży i podejmowali szereg decyzji biznesowych. Zwycięski trzyosobowy zespół tworzyli uczniowie: Bartłomiej Kufel, Wojciech Zachacz i Michał Żmigrodzki. Opiekunem grupy była Pani Urszula Oleszkowicz. Nagrodę w postaci dyplomów oraz tabletów wręczył uczniom Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Pan Jerzy Jęczmienionka. Ponadto szkoła otrzymała roczny abonament na dostęp do branżowej symulacji biznesowej.

Konkurs zorganizowany został przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Revas Sp. z o.o.  w ramach projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020”.

Konkurs objęty został Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego, Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Patroni medialni Konkursu to Polskie Radio Rzeszów S.A. oraz Nowiny 24, Nowiny Gazeta Codzienna.

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia – Czerwiec 2022 r.

Do pobrania:

Rekrutacja na spotkanie sieciujące dla podmiotów ekonomii społecznej z województwa podkarpackiego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym dla podmiotów ekonomii społecznej z województwa podkarpackiego pn. „Wsparcie doradcze w ramach sieci PES dotyczące aspektów zatrudniania dla osób uciekających z Ukrainy”. Powyższy temat zrealizowany zostanie podczas dwóch spotkań sieciujących w trybie online w dniach 09-10.06.2022 r. w godzinach od 10 do 13 (2 dni x 3h, łącznie 6h) za pomocą Komunikatora Microsoft Teams. Spotkanie sieciujące poprowadzi dla Państwa Pan Sławomir Włosek.

Zakres tematyczny spotkania sieciującego obejmuje:
nowe regulacje prawne w kwestii zatrudniania osób z Ukrainy – specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zasady zawierania Umów – Umowy cywilnoprawne/Umowy o pracę dla uchodźców z Ukrainy, zezwolenia na prace także krótkoterminową, stereotypy/przekonania na temat zatrudniania cudzoziemców/reakcje społeczne.

W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie przedstawiciela/i, który będzie uczestniczyć w spotkaniach sieciujących poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się do pobrania w załącznikach do niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłanie skanu formularza do dnia 06.06.2022 r. do godz. 15.30 na adres e – mail: j.lignowska@rops.rzeszow.pl

Osoby, które uczestniczyły już w spotkaniu sieciującym od 2020 r. nie muszą ponownie wypełniać Formularza Zgłoszeniowego, jednak powinny koniecznie zgłosić swoją obecność poprzez kontakt e-mailowy: j.lignowska@rops.rzeszow.pl do dnia 06.06.2022 r. Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 79 23.

UWAGA!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się w załącznikach do niniejszej informacji.

ZAŁĄCZNIKI:

Rekrutacja na seminaria w trybie on line

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie ogłasza rekrutacje na seminaria w trybie online.

Do kogo skierowane są seminaria: do pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz pracowników ich jednostek organizacyjnych zainteresowanych ww. tematami oraz do podmiotów ekonomii społecznej.

Seminaria:

  1. „Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych, w tym także zamówieniach powyżej 130 tys. zł” – seminarium dzieli się na dwa spotkania (dwa dni) po 3 h – łącznie 6 h.

Terminy:
I grupa – 01 czerwca 2022 r. (godz. 9.00 – 12.00) i 02 czerwca 2022 r. (godz. 9.00 – 12.00)
II grupa – 09 czerwca 2022 r. (godz. 9.00 – 12.00) i 10 czerwca 2022 r. (godz. 9.00 – 12.00)

Zakres tematyczny: Klauzule społeczne oraz pozostałe aspekty społeczne w zamówieniach publicznych.

Seminaria poprowadzi Pan Mirosław Ciołek.


  1. „Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom ekonomii społecznej” – seminarium dzieli się na dwa spotkania (dwa dni) po 3 h – łącznie 6 h.

Terminy:
I grupa – 13 czerwca 2022 r. (godz. 9.00 – 12.00) i 14 czerwca 2022 r. (godz. 9.00 – 12.00)
II grupa – 21 czerwca 2022 r. (godz. 9.00 – 12.00) i 22 czerwca 2022 r. (godz. 9.00 – 12.00)

Zakres tematyczny: Zlecanie zadań samorządowych w polskim prawie, modele zlecania. Zlecanie realizacji zadań na rzecz organizacji pozarządowych. Inicjatywa lokalna. Kryteria i uzasadnienie wyboru trybu kontraktowania zadań publicznych – kiedy zamówienie publiczne, kiedy zlecenie realizacji zadania publicznego? Zlecanie realizacji zadań publicznych na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej. Zlecanie usług społecznych.

Seminaria poprowadzi Pan Piotr Buczek


  1. „Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej” seminarium dzieli się na dwa spotkania (dwa dni) po 3 h – łącznie 6 h.

Terminy:
I grupa – 6 wrzesień 2022 r. (godz. 9.00 – 12.00) i 7 wrzesień 2022 (godz. 9.00 – 12.00)

Zakres tematyczny: Wprowadzenie do zagadnienia społecznej odpowiedzialności administracji. Kontekst CSR w Polsce. Prawo administracyjne a realizacja społecznej odpowiedzialności administracji. Tworzenie sprzyjających warunków do podejmowania zobowiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Obszary społecznej odpowiedzialności: ochrona środowiska, polityka społeczna, ekonomia społeczna, polityka senioralna. Budowanie strategii społecznej odpowiedzialności administracji publicznej. Przełożenie strategii na konkretne działania. Najpopularniejsze działania społecznej odpowiedzialności administracji. Współpraca, partnerstwa z lokalnymi podmiotami ekonomii społecznej na rzecz realizacji społecznej odpowiedzialności administracji. Zamówienia publiczne z wykorzystaniem klauzul i aspektów społecznych jako ważny element realizacji polityki społecznie odpowiedzialnej; Dobre praktyki.

Seminaria poprowadzi Pani Aneta Rozwadowska-Jachacz


  1. „Wioski tematyczne szansą na rozwój ekonomii społecznej” – seminarium dzieli się na dwa spotkania (dwa dni) po 3 h – łącznie 6 h.

Terminy:
I grupa – 20 wrzesień 2022 r. (godz. 9.00 – 12.00) i 21 wrzesień 2022 (godz. 9.00-12.00)

Zakres tematyczny: Wioski tematyczne jako interpretacja turystyki dziedzictwa. W poszukiwaniu tożsamości z regionem. Proces tworzenia i powstawania wiosek tematycznych. Wioski tematyczne a komercjalizacja usług turystycznych. Biznes plan wioski tematycznej- czyli jak zrobić, żeby zarobić. Ekonomia społeczna- „Biznes z ludzką twarzą”. Praca warsztatowa nad konkretnymi wioskami tematycznymi.

Seminaria poprowadzi Pani Karolina Jarosz


Wszystkie seminaria online będę realizowane przy użyciu komunikatora Microsft Teams (Wymagania sprzętowe poniżej w załączniku). Osoby zakwalifikowane do udziału otrzymają link do seminarium (będą musiały także wypełnić najpóźniej w pierwszym dniu wsparcia deklaracje uczestnictwa oraz oświadczenie o zapoznaniu z wymaganiami sprzętowymi).

Seminaria są bezpłatne.

Aby zgłosić swój udział, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i w miejscu NAZWA WSPARCIA, wpisać nazwę seminarium i terminy, które Państwa interesują (można wpisać więcej niż 1 temat), wypełniony formularz przesłać w formie skanu na adres a.guzior@rops.rzeszow.pl, najpóźniej do dnia 27.05.2022 r.

Liczba miejsc na seminariach jest ograniczona.

UWAGA! Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych

ZAŁĄCZNIKI:

Wszelkie pytania dotyczące seminariów oraz specjalne potrzeby uczestnika m.in. takie jak: zapewnienie tłumacza migowego i inne specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności lub stanu zdrowia można zgłosić pracownikowi projektu pod nr tel. 17 850 79 23 – Agnieszka Guzior

Serdecznie zapraszamy do udziału

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia – Maj 2022 r.

Do pobrania:

Rekrutacja na spotkanie sieciujące dla podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla WTZ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym dla WTZ  pn. „Animacja podczas zajęć terapeutycznych w WTZ – inicjowanie oryginalnych i bezkosztowych pomysłów możliwych do zastosowania w WTZ” Spotkanie odbędzie się w dniu 28.04.2022 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie (sala konferencyjna, II piętro), które poprowadzą Pani Magdalena Dec oraz Pani Małgorzata Grabek z Centrum Socjo – Pedagogicznego „Team” w Rzeszowie. Trenerzy posiadają bogate doświadczenie z zakresu animacji, pedagogiki oraz aktywizacji nowych metod pracy w ramach warsztatów terapii zajęciowej. Powyższy temat zrealizowany zostanie podczas dwóch spotkań sieciujących w trybie stacjonarnym (4h) w godzinach od 10 do14. Termin kolejnego spotkania zostanie ustalony 28.04.2022 r.

Zakres tematyczny spotkania dla podkarpackiej sieci WTZ obejmuje:

zaprezentowanie sprawdzonych i bezkosztowych narzędzi animacyjnych, które można zastosować podczas zajęć terapeutycznych w WTZ, budowanie relacji z uczestnikiem, kreatywne uruchamianie potencjału ludzi z niepełnosprawnością podczas zajęć terapeutycznych.

W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie przedstawiciela/i, który będzie uczestniczyć w spotkaniach sieciujących poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się do pobrania w załącznikach do niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłanie skanu formularza do dnia 25.04.2022 r. do godz. 15.30 na adres
e – mail: j.lignowska@rops.rzeszow.pl.

Osoby, które uczestniczyły już w spotkaniu sieciującym od 2020 r. nie muszą ponownie wypełniać Formularza Zgłoszeniowego, jednak powinny koniecznie zgłosić swoją obecność poprzez kontakt e-mailowy: j.lignowska@rops.rzeszow.pl do dnia 25.04.2022 r. Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Rzeszowie jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 79 23.

UWAGA!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się w załącznikach do niniejszej informacji.

Załączniki:

Ekonomia społeczna w praktyce, czyli Podkarpackie Mistrzostwa Przedsiębiorczości Społecznej

Przed nami 2 edycja konkursu ekonomicznego – Podkarpackie Mistrzostwa Przedsiębiorczości Społecznej z wykorzystaniem branżowych symulacji biznesowych. W konkursie wezmą udział uczniowie szkół średnich z województwa podkarpackiego, którzy będą się wcielać się w role współwłaścicieli wirtualnych firm. Konkurs organizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Revas Sp. z o.o. w ramach projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020”.

Celem konkursu jest promocja idei ekonomii społecznej, działalności przedsiębiorstw społecznych oraz kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych
z województwa podkarpackiego. W czasie rozgrywki eliminacyjnej gracze będą zakładać biura podróży i podejmować realne decyzje biznesowe.

Rekrutacja do drugiej edycji konkursu trwała od 21 marca do 10 kwietnia. O przyjęciu decydowała kolejność zgłoszeń. Tym razem w grze weźmie udział 61 zespołów z 37 szkół. Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego, Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Patroni medialni Konkursu to Polskie Radio Rzeszów S.A. oraz Nowiny 24, Nowiny Gazeta Codzienna.

Startujemy już we wtorek 19.04.2022 o godz. 14:00 konferencją otwierającą Podkarpackie Mistrzostwa Przedsiębiorczości Społecznej, podczas której zostanie przedstawiona idea przedsięwzięcia i jego plan na najbliższe tygodnie.

W trakcie konferencji głos zabiorą:

Jerzy Jęczmienionka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
Laura Starowiejska – Założycielka Fundacji Lanka, przedsiębiorstwa społecznego
Wojciech Pitura – Prezes Zarządu Revas Sp. z o.o.

Plan konferencji – do pobrania

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji wszystkich uczestników mistrzostw, ich opiekunów oraz wszystkich zainteresowanych tematem przedsiębiorczości społecznej.

W trakcie konferencji pojawią kluczowe informacje na temat przebiegu konkursu.

Data: 19.04.2022 (wtorek)

Godzina: 14:00 – 15:30 Link do konferencji:

Więcej informacji o konkursie, regulamin konkursu, materiały oraz harmonogram rund decyzyjnych na stronie https://revas.pl/pmps/

Dla zwycięzców zaplanowano atrakcyjne nagrody: sprzęt elektroniczny oraz roczny abonament dla szkoły zwycięskiego zespołu na dostęp do branżowej symulacji biznesowej.

Plakat promujący – do pobrania

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia – Kwiecień 2022 r. – aktualizacja

Do pobrania:

RELACJA Z WIELKANOCNEGO KIERMASZU EKONOMII SPOŁECZNEJ!

W minioną sobotę tj. 9 kwietnia odbył się Wielkanocny Kiermasz Ekonomii Społecznej. Piękne stoiska z rękodziełem artystycznym, dekoracjami wielkanocnymi oraz wypiekami świątecznymi wypełniły Centrum Handlowe PLAZA Rzeszów, gdzie od rana panowała świąteczna atmosfera i unosił się cudowny zapach świątecznych ciast. Kiermasz Ekonomii Społecznej jest już wieloletnią tradycją, gdzie Podmioty Ekonomii Społecznej mogą przedstawić swoje wyroby i podzielić się nimi z mieszkańcami podkarpacia.

W tym roku na kiermaszu swoje produkty oferowały: Warsztat Terapii Zajęciowej w Baranowie Sandomierskim, Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki, Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, Zakład Aktywności Zawodowej nr 1 w Krośnie,  Warsztat Terapii Zajęciowej w Starej Wsi, Warsztat Terapii Zajęciowej w Zgłobniu, Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”, Warsztat Terapii Zajęciowej w Różance, Zakład Aktywności Zawodowej „RADOŚĆ”
w Dębicy, Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie, Spółdzielnia Socjalna „RADOŚĆ” z Jasła, Spółdzielnia Socjalna Polifonia Project, Spółdzielnia Socjalna „Dobry Dzień”, Centrum Integracji Społecznej w Rzeszowie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie dziękuje wystawcom udział w kiermaszu i zapewnienie wyjątkowego asortymentu, a mieszkańcom Województwa Podkarpackiego za liczne przybycie i wsparcie przedsiębiorstw społecznych.

 Na kolejny, tym razem bożonarodzeniowy kiermasz zapraszamy w sobotę 3 grudnia 2022 roku. Do zobaczenia!