WIELKANOCNY KIERMASZ EKONOMII SPOŁECZNEJ!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza mieszkańców Podkarpacia  na Wielkanocny Kiermasz Ekonomii Społecznej.

Tegoroczny Kiermasz odbędzie się 09 kwietnia 2022 roku, w godz. 10.00-17.00, w Centrum Handlowym PLAZA Rzeszów.

W ofercie znajdą się wypieki i potrawy świąteczne, wysokiej jakości wyroby ceramiczne, z filcu oraz drewna wykonane przez podmioty ekonomii społecznej z woj. podkarpackiego takie jak: warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, przedsiębiorstwa społeczne czy spółdzielnie socjalne. Tutaj znajdziesz wyjątkowe ozdoby i dekoracje wielkanocne!

Dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na cele społeczne realizowane przez wystawców.

Serdecznie zapraszamy!

 Kiermasz zorganizowany został w ramach projektu pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej
w województwie podkarpackimw latach 2020-2022” współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia – Kwiecień 2022 r.

Do pobrania:

Trwa nabór wystawców na WIELKANOCNY KIERMASZ EKONOMII SPOŁECZNEJ!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne działające na terenie województwa podkarpackiego do udziału w Wielkanocnym Kiermaszu Ekonomii Społecznej, który  odbędzie się 09.04.2022 roku, w godzinach 10.00 – 17.00 w Centrum Handlowym PLAZA Rzeszów.

Podczas Kiermaszu każdy z wystawców będzie miał możliwość zaprezentowania swojego Podmiotu oraz sprzedaży produktów i usług szerokiej grupie odbiorców.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zapewnia miejsce Kiermaszu,
a także indywidualne stoisko dla każdego wystawcy. W związku z tym, że będzie się on odbywał w okresie wielkanocnym, prosimy aby asortymencie znalazły się także przedmioty związane ze świętami.

Kiermasz odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego a udział w nim jest bezpłatny.

Wszystkie podmioty ekonomii społecznej zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą tradycyjną na adres ROPS
Rzeszów, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, lub w formie skanu pocztą elektroniczną na adres mailowy: a.guzior@rops.rzeszow.pl do dnia 30.03.2022 roku.

Więcej informacji pod nr tel. 17 850 79 23. Liczba miejsc wystawowych jest ograniczona. Po zakończeniu rekrutacji otrzymają Państwo potwierdzenie o zakwalifikowaniu się do udziału w Kiermaszu.

Kiermasz organizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Do pobrania:

 

Bezpłatne specjalistyczne doradztwo z zakresu Klauzul społecznych i aspektów społecznych w zamówieniach publicznych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z realizacją projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w woj. podkarpackim w latach 2020-2022”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, zaprasza do korzystania z indywidualnego doradztwa specjalistycznego (praktycznego) w obszarze:

 Klauzul społecznych i aspektów społecznych w zamówieniach publicznych.

 Z doradztwa mogą korzystać pracownicy jednostek, których siedziba znajduje się w województwie podkarpackim, w szczególności:

  • jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów miast, gmin, starostw powiatowych, jednostek szczebla wojewódzkiego i ich jednostek organizacyjnych;
  • ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i innych instytucji pomocy i integracji społecznej realizujące działania w zakresie aktywnej integracji;
  • publicznych służb zatrudnienia.

Doradztwo indywidualne lub grupowe (do 15 osób) będzie realizowane przez eksperta, na terenie województwa podkarpackiego w siedzibie zainteresowanego podmiotu. Istnieje również możliwość korzystania z doradztwa mailowego, telefonicznego lub z doradztwa świadczonego on line za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Osoby zainteresowane doradztwem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i  druku zgłoszenia zapotrzebowania na usługę doradczą (do pobrania poniżej) i przesłanie na adres a.kret@rops.rzeszow.pl.

USŁUGA DORADZTWA ŚWIADCZONA JEST BEZPŁATNIE (realizowana będzie do 16.12.2022 r.). Liczba godzin doradczych jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Doradztwa udziela Pani Joanna Zaremba

 Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do korzystania.

 W sprawach realizowanego doradztwa można kontaktować się  drogą mailową na adres a.kret@rops.rzeszow.pl  i pod numerem telefonu 17 850 79 23 – Alina Kręt.

Do pobrania:

Podkarpacki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2021-2024 przyjęty!!!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że w dniu 28.12.2021 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr XLIII/733/21 przyjął Podkarpacki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2021-2024.

Podkarpacki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2021-2024 jest dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju ekonomii społecznej dla województwa podkarpackiego, wskazującym cele główne, szczegółowe oraz kierunki działań w zakresie rozwoju ekonomii społecznej.

Za jego opracowanie odpowiedzialny był Podkarpacki Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz powołana w tym celu odpowiednia grupa robocza, w skład której weszli również inni przedstawiciele sektora ekonomii społecznej. Cały proces opracowania Programu wspierany również był przez ekspertów projektu realizowanego w partnerstwie, którego liderem jest Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych pt. „Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II.

Wszystkim zaangażowanym w proces opracowania Programu ROPS w Rzeszowie składa serdeczne podziękowania.

Raport o stanie współpracy podkarpackich JST z podmiotami ekonomii społecznej gotowy!!!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do zapoznania się z raportem podsumowującym badanie pt. „Współpraca podkarpackich jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej w 2020 r. (757 KB, PDF)

Niniejszy raport stanowi podsumowanie badania, jakie zostało przeprowadzone przez ROPS w Rzeszowie w zakresie współpracy podkarpackich jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania przez JST społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. Głównym celem badania było pogłębienie stanu wiedzy na temat współpracy urzędów miast i gmin województwa podkarpackiego z PES, raport zawiera analizę danych pozyskanych za pomocą kwestionariusza. Ankietę skierowano do 160 gmin z województwa podkarpackiego, pełne odpowiedzi uzyskano od 91 – co stanowiło nieco ponad 57% wszystkich Gmin w woj. podkarpackim.

Badanie realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego ROPS w Rzeszowie pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją!!!

Nowa publikacja: „Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań adresowanych do podmiotów ekonomii społecznej”

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym wydawnictwem Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań adresowanych do podmiotów ekonomii społecznej”. (1 072 KB, PDF)

 Publikacja została przygotowana na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w woj. podkarpackim w latach 2020-2022. Autorem jest Pan Tomasz Schimanek, ekspert ds. społecznych zamówień publicznych.

 Publikacja skierowana jest przede wszystkim do zamawiających, zwłaszcza jednostek samorządu terytorialnego, ale mogą z niej korzystać również podmioty ekonomii społecznej, inni potencjalni wykonawcy zamówień publicznych oraz przedstawiciele służb kontrolujących zamówienia publiczne samorządów terytorialnych. Znajdziecie w niej Państwo wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych ze społecznymi zamówieniami publicznymi, opisana została ich istota, geneza, podstawy prawne oraz dotychczasowe doświadczenia w wykorzystywaniu społecznych zamówień publicznych w Polsce. Istotną częścią publikacji jest opis poszczególnych, przewidzianych prawem rozwiązań pozwalających uwzględniać aspekty społeczne przy udzielaniu zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań, z których mogą korzystać podmioty ekonomii społecznej.

Opis każdego rozwiązania zawiera informacje o podstawie prawnej, jego istocie, warunkach stosowania, korzyściach społecznych, które pozwala osiągać oraz podmiotach, których omawiane rozwiązanie dotyczy.

W publikacji znajdują się również informacje o instrumentach przewidzianych w Prawie zamówień publicznych, które ułatwiają stosowanie aspektów społecznych, a także przykłady stosowania aspektów społecznych w konkretnych postępowaniach, dotyczące zamówień realizowanych w większości przez podmioty ekonomii społecznej

Świąteczne Kiermasze Ekonomii Społecznej – 10 edycja za nami!

W sobotę 04 grudnia br. Centrum Handlowe PLAZA Rzeszów wypełniło się stoiskami pełnymi świątecznych wyrobów tworzonych przez ludzi o niezwykłych umiejętnościach i wrażliwości artystycznej reprezentujących podkarpackie podmioty ekonomii społecznej: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Baranowie Sandomierskim, Warsztat Terapii Zajęciowej w Różance,Spółdzielnie Socjalną „Radość” z Jasła, Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Radość w Dębicy, Zakład Aktywności Zawodowej nr 1 w Krośnie, Podkarpackie Stowarzyszenie Aktywnych Rodzin, Warsztat Terapii Zajęciowej w Ropczycach, Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, Fundacje Podaruj Miłość, Warsztat Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli, Spółdzielnie Socjalną DobryDzień, Centrum Integracji Społecznej w Rzeszowie.
Była to 10 edycja Świątecznych Kiermaszów Ekonomii Społecznej organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Wyjątkowy charakter wydarzeniu nadał niezwykły gość – Św. Mikołaja, który wraz z Reniferem dbał o dobry nastrój najmłodszych, a najgrzeczniejszych obdarowywał prezentami i słodkościami.
Dochód ze sprzedaży wszystkich produktów zostanie przeznaczony na cele społeczne realizowane przez wystawców.
Dziękujemy wystawcom za udział i przygotowanie produktów, a naszym partnerom: CH PLAZA Rzeszów oraz firmie Dobre Strony z Lublina za pomoc w organizacji wydarzenia.

Na kolejny Kiermasz zapraszamy 18 grudnia br. od godz. 10.00 do CH PLAZA Rzeszów.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie – Grudzień 2021 r.

Do pobrania:

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych projektu programu pn. „PODKARPACKI PROGRAM ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ 2021-2024”

Konsultacje społeczne projektu programu pn. „Podkarpacki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2021-2024” zostały przeprowadzone na mocy Uchwały nr 323/6452/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 października 2021 r. Zgodnie z zapisami Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju konsultacje trwały 35 dni, rozpoczęły się w dniu 21 października 2021 r., natomiast ich zakończenie przypadło na dzień 26 listopada 2021 r.

Konsultacje społeczne zostały skierowane do szerokiego grona odbiorców, przeprowadzono je w następujących formach:

  1. publikacja projektu programu na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie rops.rzeszow.pl w zakładce „Aktualności”, na stronie www.es.rops.rzeszow.pl w zakładce „Aktualności” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie,
  2. przyjmowanie uwag i wniosków do projektu programu na piśmie w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie,
  3. przyjmowanie uwag i wniosków do projektu programu za pomocą stosownej tabeli
    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: j.krzysztofik@rops.rzeszow.pl.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie informuje, że w okresie trwania konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi do projektu „Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2021-2024”.

Do pobrania: