Konkurs – kategoria I « Ekonomia Społeczna

Konkurs – kategoria I

Gmina Miasta Sanok

Dlaczego Gmina Miasta Sanoka Liderem ekonomii społecznej?… bo:

 • co roku przyznaje wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych. W 2015 roku Gmina przyznała dotacje w łącznej kwocie 192.000 zł dla 20 organizacji pozarządowych z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia, wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu oraz na rzecz osób niepełnosprawnych, a także wydatkowała 52.650 zł dotacji dla 15 organizacji pozarządowych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 4.000 zł dla 1 organizacji z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:
 • od 2015 r. corocznie organizuje Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, którego celem jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności oraz pokazanie możliwości osób niepełnosprawnych, a także zwrócenie uwagi na bariery, które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia;
 • ściśle współpracuje z Caritas Diecezji Przemyskiej m.in. organizując Dzień Dziecka, Paraolimpiady Wojewódzkie, Wigilie dla bezdomnych;
 • była jednym z ogniw powołania w 2016 r. klastra „Kulturalny Sanok”, którego celem jest rozwój działalności kulturalnej i turystycznej w Sanoku, poprzez współpracę środowisk związanych z kulturą, biznesem turystycznym oraz lokalnych samorządów;
 • wspiera zakłady pracy chronionej, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Sanoku;
 • pozafinansowo współpracuje z podmiotami ekonomii społecznej w formach:
  • doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej
  • konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowych organizacji
  • udostępnianie i remont lokali w celu prowadzenia działalności pożytku publicznego
  • udział przedstawicieli organizacji w pracach komisji konkursowych
  • popularyzowanie działalności organizacji w mediach, na stronach internetowych
  • wspólne aplikowanie o środki zewnętrzne
  • wspieranie działalności statutowej organizacji
  • inicjowanie w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży
  • współorganizowanie szkoleń z zakresu ekonomii społecznej (w tym wolontariatu)
  • promowanie zdrowego stylu życia
  • wzbogacanie życia kulturalnego Sanoka poprzez projekty artystyczne (festiwale, konkursy i warsztaty) wykorzystujące lokalny potencjał kulturotwórczy.

Gmina Miasta Sanoka jest bardzo ważnym ogniwem dla dobrego funkcjonowania sektora ekonomii społecznej. Współpraca odbywa się w oparciu o zasady partnerstwa, pomocniczości, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

dzien-godnosci

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

lato-podworkowe

Lato podwórkowe

mikolajki-na-lodzie

Mikołajki na lodzie

mistrzostwa-polski-2016-w-dogtrekkingu

Mistrzostwa Polski 2016 w dogtrekkingu

otwarcie-placu-zabaw-w-ramach-budzetu-obywatelskiego

Otwarcie placu zabaw w ramach budżetu obywatelskiego

sniadanie-wielkanocne-dla-bezdomnych

Śniadanie Wielkanocne dla bezdomnych

wigilijne-spotkanie-na-sanockim-rynku

Wigilijne spotkanie na sanockim rynku

wojewodzka-olimpiada-dla-niepelnosprawnych

Wojewódzka Olimpiada Niepełnosprawnych


Zdjęcia zostały udostępnione 
przez Urzędnika Miasta w Sanoku

Powiat Jarosławski

POWIAT JAROSŁAWSKI jako samorząd od lat angażuje się w rozwój, promocję oraz działania na rzecz wsparcia sektora ekonomii społecznej. Władze powiatu rozumieją znaczenie sektora w zrównoważonym rozwoju społeczno – gospodarczym powiatu, w rozwiazywaniu problemów związanych z wykluczeniem społecznym, a także w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

Powiat jest założycielem dwóch spółdzielni socjalnych osób prawnych i jednego CIS-u. W 2013 r. Powiat Jarosławski wraz z Gminą Laszki założył Spółdzielnię Socjalną EKODA, która oferuje usługi remontowo-budowlane, leśne, porządkowania terenów zielonych, a także usługi biurowe. Również w 2013 r. powiat z jarosławskim kołem Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym utworzył Spółdzielnię Socjalną Ogród Dokumentów. Spółdzielnia ta świadczy usługi w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnacji terenów zielonych, usługi porządkowe oraz usługi z wykorzystaniem profesjonalnych myjni parowych.

Powiat Jarosławski ściśle współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Jarosławiu i organizacjami pozarządowymi w zakresie tworzenia podmiotów ekonomii społecznej. Dzięki tej współpracy partnerzy społeczni zawiązali Społeczne porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Powiecie Jarosławskim. Podczas spotkań z przedstawicielami Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka narodziła się idea powstania na terenie powiatu CIS-u i ostatecznie w październiku 2013 r. powstało Centrum Integracji Społecznej Pawłowe Sioło w Pawłosiowie. Centrum prowadzi 3 warsztaty: usług porządkowych, szwalniczych, komunalnych i zatrudnia 54 uczestników. Zajęcia w CIS-ie ukończyło już 159 uczestników, z czego 51 osób znalazło stałe zatrudnienie. Pawłosiowski CIS wyspecjalizował się jako podmiot świadczący usługi szwalnicze. Pawłowe Sioło szyje dla największych agencji reklamowych, a jego produkty trafiają na rynek krajowy i europejski. Największym sukcesem CIS-u była realizacja (jako jedyny polski producent) prestiżowego zlecenia dla UEFA na EURO 2016 na uszycie 30 tys. toreb reklamowych z oficjalnym logo Mistrzostw Europy w piłce nożnej we Francji.

Ponadto jednostki organizacyjne powiatu są sygnatariuszami nieformalnego porozumienia przedstawicieli urzędów, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, tworzącego Klaster Ekonomii Społecznej. Powiat w 2015 r. w ramach projektu Program Aktywizacji Społecznej w powiecie jarosławskim zorganizował także cykl spotkań związanych z ekonomią społeczną dla uczestników projektu.

1

Kierownik CIS-u Pawłowe Sioło w Pawłosiowie Mariusz Zerger – realizacja zamówienia dla UEFA na EURO 2016, źródło: archiwum Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

2

Centrum Integracji Społecznej Pawłowe Sioło w Pawłosiowie- warsztat szwalniczy, źródło: archiwum Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

3

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu – 17 04 2015 Spotkanie informacyjne dla partnerów społecznych w sprawie zakładania spółdzielni socjalnych, źródło: archiwum Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

4

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu – 17 04 2015 Spotkanie informacyjne dla partnerów społecznych w sprawie zakładania spółdzielni socjalnych, źródło: archiwum Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

5

Spółdzielnia Socjalna Ekoda – pracownicy, źródło: archiwum Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

6

Spółdzielnia Socjalna Ekoda – pracownicy, źródło: archiwum Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

7

Spółdzielnia Socjalna Ogród Dokumentów – zrealizowany projekt, źródło: http://www.ogrod-dokumentow.pl/

Gmina Strzyżów

herb_strzJednostka samorządu terytorialnego ukierunkowana na rozwój i wspieranie Ekonomii Społecznej.
Wspieranie i rozwój ekonomii społecznej wpisano w długofalową politykę Gminy.
Zapisy dotyczące kierunków i obszarów wsparcia w zakresie Ekonomia Społeczna zawarto w „Strategii Rozwoju Gminy Strzyżów na lata 2016 – 2025”.
Realizując założenia przyjętej strategii oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska lokalnego władze Gminy podejmują działania zmierzające do wspierania szeroko pojętej ekonomii społecznej oraz poprawy warunków życia społeczności lokalnej.
W aktywność tą wpisuje się pozyskiwanie przez Gminę Strzyżów oraz jej jednostki organizacyjne środków ze źródeł zewnętrznych, tj.:

 • pozyskanie dofinansowania na realizację projektu „Strzyżowskie Centrum Integracji Społecznej” przez Gminę Strzyżów z RPO WPO 2014-2020, Cel główny: aktywna integracja, w tym zwiększenie szans na usamodzielnienie i poprawa zdolności do zatrudnienia 20 osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie gminy Strzyżów poprzez reintegrację zawodową i społeczną prowadzoną w nowoutworzonym Centrum Integracji Społecznej. Okres realizacji: 01.08.2016 – 31.07.2018,
 • pozyskanie dofinansowania na realizację projektu „Aktywni w działaniu” z RPO WPO 2014-2020, przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżowie.
  Cel główny: aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa, w tym poprawa zdolności do zatrudnienia 60 osób, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Gminy Strzyżów, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Okres realizacji: 01.07.2016 – 30.06.2018,
 • ubieganie się o dofinansowanie na realizację projektu „Reorganizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżowie” ze środków POWER. Cel główny: wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w MGOPS w Strzyżowie. Okres realizacji: 01.10.2016-30.09.2018.

Działania Gminy Strzyżów realizują założoną misję, tj. wsparcie rozwoju społecznego, gospodarczego oraz przestrzennego Gminy Strzyżów w partnerstwie z sektorem pozarządowym i biznesowym.

Gmina Żyraków

Gmina Żyraków to „Gmina Przyjazna Osobom Niepełnosprawnym”. Zgodnie z Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych podejmuje działania mające na celu: przeciwdziałaniu skutkom marginalizacji osób niepełnosprawnych i tym samym wyrównanie ich szans. Powyższe cele osiągnęła poprzez działania:

Poprawa warunków życiowych osób niepełnosprawnych, zniwelowanie barier komunikacyjnych np. wykonanie wielu podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Wspieranie systemu opieki zdrowotnej w celu dostosowania i rozszerzenia istniejących form świadczenia usług rehabilitacyjnych np. utworzenie Gabinetu Rehabilitacyjnego w Straszęcinie oraz przystosowanie hali sportowej.

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.

Poprawa poziomu przygotowania zawodowego, tworzenie nowych miejsc pracy oraz doskonalenie dotychczasowych instrumentów zwiększających możliwość osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Gmina Żyraków współpracuje ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” przy wielu projektach m.in. utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli. Gmina przekazała bezpłatnie budynek oraz środki na remont i adaptację placówki. Gmina uczestniczyła również przy utworzeniu Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej – przekazała bezpłatnie budynek wraz z działką oraz wykonała dokumentację projektową i kosztorysową. ZAZ oraz WTZ nadal prężnie funkcjonują i opieką obejmują łącznie 82 osoby niepełnosprawne. Gmina wspomaga zatrudnienie osób niepełnosprawnych poprzez korzystanie z usług, jakie oferuje ZAZ.

Gmina Żyraków została doceniona i otrzymała Certyfikat Dobroczynności za pomoc przy realizacji Programu „Zdążyć z Pomocą”, jak również statuetkę „Summa, Bonitas” która jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

Gmina prowadzi również działania na rzecz wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. W gminnych placówkach oświatowych niepełnosprawni stanowią ponad 6% populacji. Gmina zapewnia szereg niezbędnych zajęć m.in. zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, logopedyczne i socjoterapeutyczne. Nadto Gmina zapewnia transport do szkoły niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży.

Gmina Żyraków corocznie organizuje happening pod hasłem „Spotkajmy się razem”. Aktywność kulturalna i działalność sportowa integruje osoby niepełnosprawne ze sprawnymi, wyrównuje poczucie ograniczeń wynikających z charakteru niepełnosprawności oraz istniejących barier społecznych i architektonicznych.

Gmina Miejska Przemyśl

przemyslOd dnia utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu – 01.01.2013 r., samorząd Gminy Miejskiej Przemyśl, na czele którego stoi Prezydent Miasta Przemyśla Pan Robert Choma w corocznym budżecie zabezpiecza środki finansowe na wspieranie działalności tej placówki.
Gminę Miejską Przemyśl, jej wydziały oraz jednostki organizacyjne wyróżnia wzorowa współpraca z CIS.
CIS w Przemyślu może sprawnie prowadzić swoją działalność dzięki staraniom jednostek organizacyjnych miasta tj.:

 1. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który bardzo zaangażował się przy realizacji zdania publicznego pn. „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem ośrodka pomocy społecznej i powiatowego urzędu pracy w realizacji kontraktów socjalnych – edycja 2014” oraz nadal współpracuje z CIS m.in. poprzez: motywowanie klientów Ośrodka do aktywności i kierowanie ich do uczestnictwa w CIS. Szczególnie należy podkreślić dobre kontakty pracowników socjalnych Ośrodka z pracownikiem socjalnym CIS. MOPS powierza CIS-owi wdrażanie działań aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników realizowanych przez Ośrodek projektów systemowych;
 2. Powiatowego Urzędu Pracy, który wspomógł realizację zdania publicznego pn. ,,Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem ośrodka pomocy społecznej i powiatowego urzędu pracy w realizacji kontraktów socjalnych – edycja 2014’’, a także motywował i kierował osoby bezrobotne do uczestnictwa w CIS. Bardzo sprawne przebiegało refundowanie wydatków na świadczenia integracyjne dla uczestników CIS. PUP służył konsultacjami i udzielał wszelkiej pomocy na etapie rozpoczęcia funkcjonowania CIS;
 3. Zarządu Dróg Miejskich – wielokrotnie i bezpłatnie użyczał CIS powierzchni pasów drogowych i chodników zajmowanych na stanowiska wystawowe przez warsztat rękodzieła pamiątkarstwa w CIS;
 4. Przemyskiemu Centrum Kultury i Nauki ZAMEK – wielokrotne i bezpłatnie użyczało stoiska podczas wydarzeń kulturalnych i imprez plenerowych;
 5. Przemyskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji – bezpłatnie użyczał CIS stoisk podczas wydarzeń rekreacyjnych i sportowych;
 6. Miejskiemu Rzecznikowi Praw Konsumentów – wielokrotne i bezpłatne udzielał szczegółowych informacji z zakresu praw konsumenta uczestnikom CIS .

Dzięki poparciu i dobrej woli władz Miasta Przemyśla, część uczestników warsztatu remontowo – budowlanego, zdobywa nowe doświadczenie i kwalifikacje w Przemyskiej Gospodarce Komunalnej – spółce miejskiej.
Stała współpraca z Samorządem Miasta Przemyśla wyrażała się m.in. również poprzez:

 1. zaproszenie pracownika CIS do udziału w pracach zespołu ds. opracowania Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla na lata 2014-2024,
 2. wyjazdowe posiedzenie w siedzibie CIS Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia,
 3. omawianie oraz konsultowanie bieżących i planowanych działań CIS z Wydziałem Spraw Społecznych w Przemyślu,

Efektem bardzo dobrego podejścia Władz Miasta Przemyśla do problematyki ekonomii społecznej w Mieście są zapisy w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2022, w których bardzo mocno wyeksponowana jest dziedzina ekonomii społecznej w ujęciu zgodnym z KPRES.