Gmina Żyraków « Ekonomia Społeczna

Gmina Żyraków

Dodano 19 września 2016

Gmina Żyraków to „Gmina Przyjazna Osobom Niepełnosprawnym”. Zgodnie z Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych podejmuje działania mające na celu: przeciwdziałaniu skutkom marginalizacji osób niepełnosprawnych i tym samym wyrównanie ich szans. Powyższe cele osiągnęła poprzez działania:

Poprawa warunków życiowych osób niepełnosprawnych, zniwelowanie barier komunikacyjnych np. wykonanie wielu podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Wspieranie systemu opieki zdrowotnej w celu dostosowania i rozszerzenia istniejących form świadczenia usług rehabilitacyjnych np. utworzenie Gabinetu Rehabilitacyjnego w Straszęcinie oraz przystosowanie hali sportowej.

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.

Poprawa poziomu przygotowania zawodowego, tworzenie nowych miejsc pracy oraz doskonalenie dotychczasowych instrumentów zwiększających możliwość osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Gmina Żyraków współpracuje ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” przy wielu projektach m.in. utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli. Gmina przekazała bezpłatnie budynek oraz środki na remont i adaptację placówki. Gmina uczestniczyła również przy utworzeniu Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej – przekazała bezpłatnie budynek wraz z działką oraz wykonała dokumentację projektową i kosztorysową. ZAZ oraz WTZ nadal prężnie funkcjonują i opieką obejmują łącznie 82 osoby niepełnosprawne. Gmina wspomaga zatrudnienie osób niepełnosprawnych poprzez korzystanie z usług, jakie oferuje ZAZ.

Gmina Żyraków została doceniona i otrzymała Certyfikat Dobroczynności za pomoc przy realizacji Programu „Zdążyć z Pomocą”, jak również statuetkę „Summa, Bonitas” która jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

Gmina prowadzi również działania na rzecz wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. W gminnych placówkach oświatowych niepełnosprawni stanowią ponad 6% populacji. Gmina zapewnia szereg niezbędnych zajęć m.in. zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, logopedyczne i socjoterapeutyczne. Nadto Gmina zapewnia transport do szkoły niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży.

Gmina Żyraków corocznie organizuje happening pod hasłem „Spotkajmy się razem”. Aktywność kulturalna i działalność sportowa integruje osoby niepełnosprawne ze sprawnymi, wyrównuje poczucie ograniczeń wynikających z charakteru niepełnosprawności oraz istniejących barier społecznych i architektonicznych.