Gmina Strzyżów « Ekonomia Społeczna

Gmina Strzyżów

Dodano 19 września 2016

herb_strzJednostka samorządu terytorialnego ukierunkowana na rozwój i wspieranie Ekonomii Społecznej.
Wspieranie i rozwój ekonomii społecznej wpisano w długofalową politykę Gminy.
Zapisy dotyczące kierunków i obszarów wsparcia w zakresie Ekonomia Społeczna zawarto w „Strategii Rozwoju Gminy Strzyżów na lata 2016 – 2025”.
Realizując założenia przyjętej strategii oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska lokalnego władze Gminy podejmują działania zmierzające do wspierania szeroko pojętej ekonomii społecznej oraz poprawy warunków życia społeczności lokalnej.
W aktywność tą wpisuje się pozyskiwanie przez Gminę Strzyżów oraz jej jednostki organizacyjne środków ze źródeł zewnętrznych, tj.:

  • pozyskanie dofinansowania na realizację projektu „Strzyżowskie Centrum Integracji Społecznej” przez Gminę Strzyżów z RPO WPO 2014-2020, Cel główny: aktywna integracja, w tym zwiększenie szans na usamodzielnienie i poprawa zdolności do zatrudnienia 20 osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie gminy Strzyżów poprzez reintegrację zawodową i społeczną prowadzoną w nowoutworzonym Centrum Integracji Społecznej. Okres realizacji: 01.08.2016 – 31.07.2018,
  • pozyskanie dofinansowania na realizację projektu „Aktywni w działaniu” z RPO WPO 2014-2020, przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżowie.
    Cel główny: aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa, w tym poprawa zdolności do zatrudnienia 60 osób, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Gminy Strzyżów, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Okres realizacji: 01.07.2016 – 30.06.2018,
  • ubieganie się o dofinansowanie na realizację projektu „Reorganizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżowie” ze środków POWER. Cel główny: wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w MGOPS w Strzyżowie. Okres realizacji: 01.10.2016-30.09.2018.

Działania Gminy Strzyżów realizują założoną misję, tj. wsparcie rozwoju społecznego, gospodarczego oraz przestrzennego Gminy Strzyżów w partnerstwie z sektorem pozarządowym i biznesowym.