Pierwsze spotkania podkarpackich sieci współpracy dla podmiotów ekonomii społecznej w województwie podkarpackim

Dodano 24 sierpnia 2016

W odpowiedzi na Państwa zgłoszenie do udziału w Podkarpackich Sieciach wyszczególnionych poniżej, które zostaną utworzone w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie ma przyjemność zaprosić do udziału w pierwszym spotkaniu sieciującym wyłącznie osoby oddelegowane przez swoich przełożonych, które wysłały Formularz Zgłoszeniowy do udziału w spotkaniach:

 1. Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla CIS/KIS
 2. Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla WTZ
 3. Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla ZAZ
 4. Podkarpackiej sieci podmiotów ekonomii społecznej 
 5. Podkarpackiej sieci Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Informujemy, że pisma do Państwa z zaproszeniami imiennymi odelegowanych osób, które zakwalifikowały się na spotkania poszczególnych sieci współpracy zostały wysłane pocztą tradycyjną.

Przypominamy, że zadaniem powstałych sieci będzie m.in. wzajemne wsparcie merytoryczne i wymiana doświadczeń w regionalnych sieciach współpracy działających na rzecz tożsamych grup odbiorców.

Wszystkie spotkania sieciujące będą odbywały się w Hotelu Hetman, ul. Langiewicza 29 B w Rzeszowie.

Spotkania prowadzić będzie Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego „PRAWNIKON” z Rzeszowa.

 

 

Harmonogram spotkań podkarpackich Sieci współpracy
Nazwa Sieci/
Nr spotkania
Sieć OWES Sieć PES
(spółdzielnie socjalne)
Sieć CIS/KIS  Sieć WTZ     Sieć ZAZ   
1 spotkanie 12.09.2016 13.09.2016 14.09.2016 15.09.2016 16.09.2016
2 spotkanie 21.11.2016 28.09.2016 22.09.2016 23.09.2016 29.09.2016
3 spotkanie x 25.11.2016 18.11.2016 20.10.2016 19.10.2016
4 spotkanie x x x 29.11.2016 30.11.2016

 

Prosimy Państwa o wypełnienie tabeli Potwierdzenie obecności i przesłanie drogą elektroniczną na adres r.skrabska@rops.rzeszow.pl do 31.08.2016 r., a następnie pocztą tradycyjną do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w nieprzekraczalnym terminie do 05.09.2016 r. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu prosimy o niezwłoczną, pisemną informację celem zaproszenia kolejnej osoby oczekującej na liście rezerwowej. Prosimy również o wypełnienie Deklaracji Uczestnictwa odrębnie dla każdego przedstawiciela, znajdującej się poniżej (do pobrania) i dostarczenie na pierwszy dzień spotkania sieciującego.
Przypominamy również, że udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie łącznie z kosztem pobytu i wyżywienia jest bezpłatny.
Ponadto na pierwszym spotkaniu sieciującym poinformujemy o chęci zawarcia z Państwem porozumienia o współpracy w ramach nowopowstałych podkarpackich sieci współpracy. W związku z powyższym przypominamy, że porozumienie o współpracy mogą podpisać wyłącznie osoba/osoby upoważnione:

 1. W przypadku podmiotów, w których organem założycielskim jest stowarzyszenie, organizacja pozarządowa, osoby fizyczne:
  • osoba/osoby wyszczególnione w aktualnym odpisie Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji potwierdzonej za zgodność z oryginałem lub
  • osoba/osoby posiadające stosowne upoważnienie/pełnomocnictwo/pismo podpisane przez osoby reprezentujące podmiot powyżej (posiadający osobowość prawną) do jego reprezentowania na spotkaniach sieciujących (kserokopia dokumentu stwierdzonego za zgodność z oryginałem);
 2. W przypadku podmiotów, w którym organem założycielskim jest Gmina/Powiat:
  • Porozumienie o współpracy może podpisać Wójt/Burmistrz/Prezydent/ Starosta działający na podstawie dokumentu potwierdzającego sprawowanie funkcji (kopia dokumentu stwierdzona za zgodność z oryginałem) lub
  • osoba/osoby upoważniona przez Wójta/Burmistrza /Prezydenta/Starostę na podstawie pełnomocnictwa/ upoważnienia/ pisma do reprezentowania danego podmiotu i udziału w spotkaniach sieciujących (kserokopia dokumentu stwierdzonego za zgodność z oryginałem).

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 17 850 84 13.

Do pobrania: