Ruszyła realizacja projektu pn. „Nowa wiedza – zlecanie usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej”

Dodano 8 września 2020

Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości realizuje kompleksowy program edukacyjny skierowany do jednostek samorządu terytorialnego (JST) i jednostek organizacyjnych JST. Projekt ma na celu zwiększenie liczby zlecanych/powierzanych przez JST usług społecznych użyteczności publicznej podmiotom ekonomii społecznej (PES).

W ramach programu edukacyjnego realizowane są 4-dniowe szkolenia (w formie zdalnej), profesjonalne doradztwo w wymiarze min. 5 godzin dla każdego JST oraz wizyty studyjne w PES. Efektem udziału w programie jest wypracowanie dla każdego JST Planu zwiększenia liczby zlecanych usług społecznych użyteczności publicznej podmiotom ekonomii społecznej, obejmującego perspektywę co najmniej 1 roku budżetowego.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują tytuł „Koordynatora ds. współpracy z podmiotami ekonomii społecznej”.

Udział w programie przynosi JST wiele korzyści, tj.:

 • Uzyskanie przez pracowników JST aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu identyfikowania możliwych do realizacji usług społecznych użyteczności publicznej we współpracy z PES, znajomości PES na terenie działania jednostki, stosowania odpowiednich trybów zlecania/ powierzania usług PES, umiejętności sporządzania planu zwiększania liczby zlecanych usług społecznych użyteczności publicznej;
 • Poznanie dobrych praktyk w zakresie zlecania usług społecznych użyteczności publicznej do realizacji podmiotom ekonomii społecznej przez JST, m.in. w następujących obszarach:
  • odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców,
  • utrzymanie, pielęgnacja i sprzątanie terenów zielonych, obiektów, ławek, placów zabaw, koszy na śmieci, boisk, itp.
  • realizacja usług remontowo – budowlanych,
  • prowadzenie działań rewitalizacyjnych,
  • świadczenie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych, terapeutycznych dla osób starszych, samotnych, niesamodzielnych, osób z niepełnosprawnościami,
  • realizacja imprez plenerowych, organizacja placów zabaw,
  • realizacja działań edukacyjnych i aktywizacyjnych dla mieszkańców,
  • świadczenie usług gastronomicznych, cateringu na rzecz mieszkańców.
 • Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych trwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz wzrost wpływów z podatków z tytułu PIT i CIT;
 • Współpraca z PES stwarza JST możliwość świadczenia szerokiego zakresu usług społecznych użyteczności publicznej, na rzecz mieszkańców. Podczas szkolenia zaprezentowany zostanie model przedsiębiorstwa społecznego tworzonego przez samorządy, tj.: spółdzielnia socjalna osób prawnych, spółka z o.o. oraz przedstawione zostaną przykłady dobrze prosperujących przedsiębiorstw społecznych założonych przez JST, świadczących usługi społeczne użyteczności publicznej, np. http://gminova.pl/o-spoldzielni/

Więcej informacji o Projekcie zamieszczonych jest na stronie internetowej http://www.pap.rzeszow.pl/projekty/jst/

Do pobrania: