Pani Danuta Roma Wiech « Ekonomia Społeczna

Pani Danuta Roma Wiech

Dodano 19 września 2016

pani-danuta-roma-wiechPani Danuta Roma Wiech od chwili objęcia stanowiska Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu (1999) bardzo intensywnie angażuje się w rozwiązywanie problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu uzależnień i bezrobocia, które uważa za główne powody trudności w sprawach społeczno zawodowych. Stworzyła pierwsze raporty o problemach alkoholowych w Przemyślu. Jest autorką gminnych problemów rozwiazywania problemów alkoholowych i licznych artykułów prasowych o problematyce uzależnień. Była koordynatorką programów i warsztatów dla różnych grup społecznych i zawodowych. Organizowała liczne konferencje z zakresu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, aktywizacji społecznej i zawodowej, dedykowanych instytucjom, jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom i osobom fizycznym. Podczas nich  podkreślała znaczenie programów rozwoju ekonomii Społecznej w rozwiązywaniu problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Od 2009 roku do chwili obecnej jest członkiem zespołu ekspertów Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ds. programów lokalnych. Jest pomysłodawczynią realizatorką utworzenia w Przemyślu pierwszego punktu pomocy dla ofiar przemocy pn. ,,Ośrodek Pomocy Rodzinie’’. Organizuje i współorganizuje cykliczne festyny, konkursy promujące zdrowy styl życia i aktywizację społeczną mieszkańców Przemyśla i powiatu przemyskiego. Od roku 2012 współpracowała z Caritas Archidiecezji Przemyskiej w zakresie wdrażania działań na rzecz ekonomii społecznej. Udzielała cennych rad i wskazówek na etapie składania wniosku do wojewody podkarpackiego w sprawie nadania statusu dla CIS w Przemyślu. Stale współpracuje z Caritas i innymi jednostkami z terenu Przemyśla w realizacji zadań z zakresu ekonomii społecznej. Jest pomysłodawczynią porozumienia z CIS Przemyśl, w ramach którego każdego roku w zajęciach CIS uczestniczy stała liczba mieszkańców Przemyśla. Wspiera CIS Przemyśl w organizowaniu stoisk i wystaw dla produktów wytwarzanych przez uczestników warsztatów CIS. Wspomaga CIS poprzez przekazywanie informacji o ogłaszanych konkursach i naborach wniosków. Była inicjatorką przystąpienia CIS do konkursu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pn. „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem ośrodka pomocy społecznej i powiatowego urzędu pracy w realizacji kontraktów socjalnych – edycja 2014’’. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę wraz z decyzją o przyznaniu dotacji w wysokości 49500 zł. Nadzorowała i koordynowała tryb uchwalania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Przemyśla na lata 2016 – 2020. Strategia bardzo mocno akcentuje znaczenie Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w rozwiazywaniu problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

rekomendacja rekomendacja_abstynen