Pan Sławomir Solecki « Ekonomia Społeczna

Pan Sławomir Solecki

Dodano 19 września 2016

Aktywność Sławomira Soleckiego w zakresie promowania i upowszechniania ekonomii społecznej w województwie podkarpackim obejmuje lata 2011-2016. Szczególne znaczenie z punktu widzenia celów konkursu mają podejmowane przez kandydata działania w następujących obszarach:

  1. popularyzacji wiedzy nt. przedsiębiorczości społecznej wśród studentów podkarpackich uczelni wyższych,
  2. tworzenie instytucjonalnych struktur i form współpracy PES na Podkarpaciu,
  3. integracji zacieśniania współpracy między podmiotami ekonomii społecznej na terenie powiatu przemyskiego i dawnego woj. przemyskiego,
  4. podnoszenia kwalifikacji kadry zarządzającej PES w regionie.

Dostrzegając potrzebę upowszechniania wiedzy nt. Ekonomii społecznej wśród studentów kierunków społecznych jako nauczyciel akademicki wprowadził do programu studiów lub modułów kształcenia na kierunkach socjologia (PWSW w Przemyślu) i praca socjalna (UR) treści poświęcone przedsiębiorczości społecznej. W PWSW w Przemyślu blok zajęć warsztatowych dotyczących ekonomii społecznej funkcjonuje od 2012 r. w ramach specjalności Socjologia Rynku Pracy.

Zainteresowanie S.Soleckiego ekonomią społeczną opiera się na jego praktycznym doświadczeniu i przygotowaniu merytorycznym w ww. zakresie. W latach 2012-2013 ukończył Warsztaty doradztwa biznesowego dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Nr Certyfikatu FFW_107/2013,w ramach projektu „ Zintegrowany system wsparcia Ekonomii społecznej” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy. W latach 2012-2014 pełnił funkcję koordynatora merytorycznego w ramach projektu „ Budujemy Razem” ( POKL 7.2.2) mającego na celu Tworzenie spółdzielni socjalnych w powiecie przemyskim. Po zakończeniu projektu współpracował z powstałymi spółdzielniami w zakresie zarządzania spółdzielnią oraz jej efektywnej działalności. Reprezentował również spółdzielnie wobec władz lokalnych . Prowadził również doradztwo dla spółdzielni socjalnych w regionie w ramach projektu „ Social Cooperatives of the Future” – implementacja niemieckich rozwiązań szansą na rozwój podkarpackich spółdzielni socjalnych. – POKL 8.2.1

W 2015 r. S. Solecki brał udział w pracach grupy roboczej, której efektem było przygotowanie porozumienia klastrowego adresowanego do podmiotów ekonomii społecznej wywodzących się z trzeciego sektora, JST oraz biznesu , mającego na celu tworzenie miejsc pracy w PES, budowanie sieci współpracy międzysektorowej przyśpieszającej rozwój lokalny i Regionalny. Kandydat od września 2015 r. działa w pierwszym prezydium Regionalnego Klastra Przedsiębiorczości Społecznej i Innowacji „Z biegiem Sanu do rozwoju” oraz reprezentuje PWSW w Przemyślu w pracach Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (jako zastępca oficjalnego  przedstawiciela uczelni).

W celu integracji środowisk związanych z ekonomią społeczną w powiecie przemyskim S. Solecki zorganizował w listopadzie 2015 r. I Forum Przedsiębiorczości Społecznej, efektem którego stała się ściślejsza współpraca PES-ów w wymiarze biznesowym oraz prezentowanie wspólnego stanowiska w ważnych dla nich sprawach. W maju br. Z inicjatywy Kandydata odbyło się II Przemyskie Forum Przedsiębiorczości Społecznej.

Oprócz działalności organizacyjnej na rzecz rozwoju podkarpackiej Ekonomii społecznej, doradztwa dla PES i kształcenia w zakresie przedsiębiorczości społecznej studentów. Kandydat prowadzi badania empiryczne poświęcone problematyce Ekonomii społecznej. W 2016 r. pod kierunkiem S. Soleckiego powstały w PWSW dwie prace licencjackie – Rozwój przedsiębiorczości społecznej na Podkarpaciu po wejściu Polski do Unii Europejskiej oraz Ekonomia społeczna jako instrument aktywizacji Zawodoweji społecznej na przykładzie wybranych miast Podkarpacia. Opracował dokumentację studiów podyplomowych pozwalającą na kształcenie kadry menadżerskiej dla podkarpackich przedsiębiorstw społecznych i PES. W dorobku posiada również publikacje naukowe m.in. Ekonomia społeczna i jej wrogowie, w : „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” Wyd. UR oraz Potencjał Podkarpackiej Ekonomii Społecznej wobec niedoskonałości regionalnego rynku pracy, w: „Przedsiębiorstwo i Region” Wyd. UR.