Informacje ogólne

Działając zgodnie z zapisami Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej przyjętego Uchwałą Nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 149/3122/16 z dnia 23 lutego 2016 roku powołał Podkarpacki Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej, złożony z przedstawicieli samorządu województwa, samorządów lokalnych, a także przedstawicieli sektora ekonomii społecznej, nauki oraz mediów. Skład PKRES był rozszerzany oraz zmieniany Uchwałami Zarządu Województwa Podkarpackiego w 2016 oraz w 2018 r.

Głównymi celami PKRES m.in. są: wyznaczanie wizji i kierunków rozwoju ekonomii społecznej w województwie, identyfikacja barier w rozwoju ekonomii społecznej w województwie oraz formułowanie rekomendacji w zakresie ich likwidacji lub ograniczenia, przekształcenie Regionalnego Planu Działań Na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podkarpackim na lata 2012-2020 na regionalny (wojewódzki) program ekonomii społecznej.

W skład Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej wchodzą:

 1. Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego,
 2. Jerzy Jęczmienionka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie,
 3. Andrzej Burnat – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
 4. Piotr Cyrulik – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
 5. Barbara Krawczyk – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
 6. Agnieszka Pieniążek – Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
 7. Mateusz Stopa – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 8. Anna Kołomycew – Uniwersytet Rzeszowski
 9. Barbara Lipska – Przedstawiciel Klastra „Lokomotywa” – Instytut Ekonomii Społecznej w Rzeszowie
 10. Paweł Morawczyński – Podkarpacki Związek Organizatorów ZAZ w Jarosławiu/ Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy
 11. Małgorzata Gotfryd – Klub Integracji Społecznej w Stalowej Woli
 12. Dorota Chlebek – Caritas Archidiecezji Przemyskiej
 13. Małgorzata Wałczyńska – Spółdzielnia Socjalna „Ostoja” z Przemyśla
 14. Mariusz Mituś – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu
 15. Rafał Gużkowski – Miasto Sanok
 16. Teresa Witusik – Stowarzyszenie na Rzecz Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol” w Jaśle
 17. Bernadeta Szczypta – Polskie Radio Rzeszów S.A.
 18. Anna Tomczyk – Telewizja Polska S.A. Oddział w Rzeszowie
 19. Katarzyna Podraza – Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacką Agencją Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza z Rzeszowa,
 20. Robert Radwan – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o. o. w partnerstwie z Tarnobrzeską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego
 21. Barbara Borowiec – Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie.
 22. Adam Józefczyk – Podkarpacka sieć koordynacji zakładów aktywności zawodowej/Zakład Aktywności Zawodowej nr 2 w Krośnie
 23. Łukasz Maciechowski – Podkarpacka sieć koordynacji podmiotów ekonomii społecznej/Spółdzielnia Socjalna „Polifonia Project” z Rzeszowa
 24. Barbara Święch – Bober – Podkarpacka sieć koordynacji warsztatów terapii zajęciowej/Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim
 25. Maciej Szymański – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Podkarpacki w Rzeszowie

Prezydium Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej:

Przewodniczący – Jerzy Jęczmienionka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie,
I Wiceprzewodniczący – Paweł Morawczyński – Podkarpacki Związek Organizatorów ZAZ w Jarosławiu/ Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy
II Wiceprzewodnicząca – Barbara Święch – Bober – Podkarpacka sieć koordynacji warsztatów terapii zajęciowej/Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim

Do zadań Prezydium należy:

 •  realizacja planu pracy przyjętego przez Komitet,
 • reprezentowanie stanowiska Komitetu na zewnątrz,
 • koordynowanie prac Komitetu, w tym ustalenie terminów i programów kolejnych spotkań    plenarnych Komitetu,
 • inicjowanie działań Komitetu i aktywizowanie jego członków,
 • nadzorowanie działalności grup roboczych,
 • sporządzanie i przedkładanie Komitetowi rocznych sprawozdań z działalności.

Obsługę administracyjno-biurową Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej zapewnia Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Kontakt:

Tel: 17 850 83 21
Email: j.krzysztofik@rops.rzeszow.pl
sekretariat@rops.rzeszow.pl

Do pobrania: