Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług hotelarskich, restauracyjnych, noclegowych, najmu sal dla potrzeb Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”

Dodano 28 marca 2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie informuje, że zostało ogłoszone postepowanie w oparciu o art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm) na świadczenie usług hotelarskich, restauracyjnych, noclegowych, najmu sal dla potrzeb Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”

Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części:

  • CZĘŚĆ NR 1 –  Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej wraz z najmem sal w związku z organizacją: 1) spotkań w ramach sieciowania akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) z województwa podkarpackiego; 2) spotkań w ramach sieciowania podkarpackich centrów integracji społecznej (CIS) i klubów integracji społecznej (KIS); 3) spotkań w ramach sieciowania podkarpackich Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ); 4) spotkań w ramach sieciowania podkarpackich Zakładów Aktywności Zawodowej (ZAZ).
  • CZĘŚĆ NR 2 – Świadczenie usługi restauracyjnej i najmu sali w związku z realizacją spotkań w ramach sieciowania podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej.
  • CZĘŚĆ NR 3 – Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i noclegowej wraz
    z najmem sali w związku z realizacją seminariów/warsztatów/spotkań w ramach projektu pozakonkursowego.
  • CZĘŚĆ NR 4 – Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej wraz z najmem sal w związku z organizacją: posiedzeń Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w ramach projektu pozakonkursowego.
  • CZĘŚĆ NR 5 – Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej wraz z najmem sali w związku z organizacją Gali Lider Ekonomii Społecznej oraz Zakup Prospołeczny w ramach projektu pozakonkursowego.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Więcej szczegółowych informacji na stronie internetowej: www.rops.rzeszow.pl