Wizyta studyjna dla WTZ w dniach 13-15.09.2017 r województwo małopolskie i\lub świętokrzyskie

Dodano 3 lipca 2017

W związku z realizacją przez ROPS projektu pt. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” w ramach Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 organizowana jest w terminie 13-15.09.2017 r. wizyta studyjna dla 24 pracowników WTZ. Wizyta odbywać się będzie na terenie województwa małopolskiego i\lub  świętokrzyskiego w co najmniej 4 podmiotach ekonomii społecznej.

Ilość miejsc na wizytę studyjną jest ograniczona.  W związku z tym planuje się objęcie wsparciem projektowym osoby z Warsztatów Terapii Zajęciowej z województwa podkarpackiego, do wyczerpania limitu miejsc. Pierwszeństwo będą miały WTZ należące do podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla WTZ. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z „Regulaminem funkcjonowania podkarpackich sieci współpracy OWES, sieci podmiotów ekonomii społecznej oraz sieci kooperacji podmiotów ekonomii  społecznej o charakterze reintegracyjnym działających w ramach projektu pozakonkursowego Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o oddelegowanie przedstawiciela/przedstawicieli Państwa instytucji do wizyty studyjnej poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie internetowej https://es.rops.rzeszow.pl następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i odesłanie skanów formularzy do dnia 14.07.2017 roku na adres e-mail k.ruszel@rops.rzeszow.pl oraz pocztą tradycyjną na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie do dnia 19.07.2017 roku.

W przypadku większej liczby zgłoszonych osób niż miejsc decydować będzie data wpływu formularza. Osoby zakwalifikowane do udziału w wizycie studyjnej będą informowane o tym fakcie drogą pocztową i/lub pocztą elektroniczną.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 17 850 84 13.

 Do pobrania: