Weryfikacja statusu przedsiębiorstw społecznych w województwie podkarpackim rozpoczęta!!! « Ekonomia Społeczna

Weryfikacja statusu przedsiębiorstw społecznych w województwie podkarpackim rozpoczęta!!!

Dodano 14 maja 2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, pełniący rolę koordynatora sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim zaprasza podmioty ekonomii społecznej spełniające kryteria definicji przedsiębiorstwa społecznego (PS) wskazane w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, obowiązujących od 9 stycznia 2018 r., do składania wniosków o weryfikację statusu Przedsiębiorstwa społecznego w województwie podkarpackim.
Wnioski o weryfikację statusu należy składać do Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej właściwych terytorialnie dla siedzib zarejestrowanych podmiotów ekonomii społecznej, które również udzielają wszelkich informacji dot. weryfikacji statusu PS.
Podmioty które uzyskają ww. status zostaną umieszczone na ogólnopolskiej liście Przedsiębiorstw społecznych, prowadzonej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Ogólnopolska lista PS może stać się ważnym narzędziem uwidaczniającym potencjał ekonomii społecznej oraz miejscem pozwalającym na wyszukiwanie odpowiednich podmiotów dla zamawiających. Dzięki temu PS zdobędą dodatkową możliwość pozyskiwania klientów i zamówień oraz uczestnictwa w spotkaniach lub innych wydarzeniach dla nich dedykowanych. Ponadto, prowadzone są prace mające na celu zapewnienie pierwszeństwa w zamówieniach publicznych podmiotom znajdującym się na ww. liście PS. Łatwo dostępna baza PS zwiększy również skuteczność systemu wsparcia i będzie bardzo pomocna w promocji przedsiębiorstw społecznych zarówno w województwie, jak również w całym kraju. W przyszłości ze wsparcia dotacyjnego OWES będą mogły skorzystać tylko podmioty posiadające status PS lub przekształcające się w PS.