WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH « Ekonomia Społeczna

WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

Dodano 22 listopada 2022

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz.U. 2022 poz. 1812, z późn. zm.), zmienia się sposób i tryb nadawania statusu przedsiębiorstwa społecznego. Zgodnie z zapisami ww. Ustawy, status przedsiębiorstwa społecznego nadaje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę podmiotu. Czyli w przypadku przedsiębiorstw społecznych
z terenu województwa podkarpackiego wniosek o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego należy złożyć do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15,35-959 Rzeszów.

Wzór wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku wraz z kartą informacyjną znajdują się na stronie BIP Urzędu Wojewódzkiego. Poniżej link do strony: 

https://www.gov.pl/web/uw-podkarpacki/przyznanie-statusu-przedsiebiorstwa-spolecznego

Zgodnie ze szczegółowymi regulacjami – pismo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z 27 października 2022 roku – statusy przedsiębiorstwa społecznego nadane przez OWES zachowują ważność. Mimo tego warto rozważyć złożenie wniosku o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego w trybie przewidzianym Ustawą.

Ustawa o ekonomii społecznej przewiduje szereg, mających stały charakter, instrumentów wsparcia skierowanych do przedsiębiorstw społecznych,
w szczególności: 

  • przyznanie jednorazowych środków na utworzenie stanowiska pracy,
  • przyznanie środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia lub kosztów pracy,
  • finansowanie części wynagrodzenia odpowiadającego składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenie społeczne,
  • dofinansowanie do oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych
    i w kasach oszczędnościowo-kredytowych pod warunkiem wykorzystania tych kredytów na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,
  • zwrot kosztów wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
  • zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów przeznaczonych na reintegrację zawodową i społeczną,
  • wsparcie działalności, w tym również działalności gospodarczej, w ramach resortowych programów wspierania ekonomii społecznej.

Powyższe instrumenty wsparcia dostępne będą jedynie dla podmiotów ekonomii społecznej (PES), które status przedsiębiorstwa społecznego uzyskały w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej, tj. złożyły wniosek do właściwego, ze względu na siedzibę podmiotu, wojewody.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Wydział Polityki Społecznej

Oddział Nadzoru w Pomocy Społecznej

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

 

Kontakt:

pokój  319

tel.: 17 867 13 19

e-mail: s@rzeszow.uw.gov.pl