Trzydniowa wizyta studyjna na terenie województwa łódzkiego i kujawsko pomorskiego w terminie 22 – 24.09.2021 r. « Ekonomia Społeczna

Trzydniowa wizyta studyjna na terenie województwa łódzkiego i kujawsko pomorskiego w terminie 22 – 24.09.2021 r.

Dodano 6 września 2021

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją przez ROPS w Rzeszowie projektu pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020 – 2022” w ramach Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 organizowana jest trzydniowa wizyta studyjna na terenie województwa łódzkiego i kujawsko pomorskiego w terminie 22 – 24.09.2021 r.

Przewidzianych jest 25 miejsc na wizytę studyjną, ilość miejsc jest ograniczona. W pierwszej kolejności planuje się objęcie wsparciem projektowym przedstawicieli Zakładów Aktywności Zawodowej, ponieważ  wizyta studyjna odbywa się w ramach sieciowania podkarpackiej sieci ZAZ o charakterze reintegracyjnym, w drugiej kolejności będą brani pod uwagę przedstawiciele pozostałych podmiotów ekonomii społecznej, pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych do wyczerpania limitu miejsc. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem uczestnictwa i rekrutacji w projekcie „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach
2020-2022”.

ROPS w Rzeszowie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w  wizycie studyjnej oraz do zgłaszania się poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje
w załącznikach do niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i odesłanie skanu formularza drogą elektroniczną na adres e-mail j.lignowska@rops.rzeszow.pl do dnia 14.09.2021 r. do godz. 15.30.

W przypadku większej liczby zgłoszonych osób niż liczby miejsc decydować będzie data wpływu formularza. Osoby zakwalifikowane do udziału w wizycie studyjnej będą informowane o tym fakcie drogą telefoniczną i/lub pocztą elektroniczną.

Uczestnictwo w wizycie studyjnej jest bezpłatne. Program wizyty studyjnej zostanie przesłany wyłącznie do osób zakwalifikowanych drogą elektroniczną na podane przez Państwa adresy e-mail w Formularzu Zgłoszeniowym na pięć dni przed planowanym wyjazdem (wyjazd
na wizytę studyjną będzie odbywać się z Rzeszowa).

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 17 850 79 23 lub drogą elektroniczną pod adresem j.lignowska@rops.rzeszow.pl

UWAGA!
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

Załączniki: