Trzecie spotkania sieciujące podkarpackich sieci współpracy ZAZ oraz WTZ « Ekonomia Społeczna

Trzecie spotkania sieciujące podkarpackich sieci współpracy ZAZ oraz WTZ

Dodano 26 października 2016

III spotkanie sieciujące Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla ZAZ obyło się w dniu 19.10.2016 r. w  Hotelu Hetman w Rzeszowie. Uczestnikami byli przedstawiciele ZAZ z województwa podkarpackiego – łącznie 20 osób, trener-moderator i przedstawiciel ROPS.

Spotkanie koncentrowało się wokół tematyki finansowania działalności ZAZ, możliwości uzyskania dotacji  ze środków krajowych i unijnych na działalność ZAZ, również w ramach RPO WP 2014-2020. Spotkanie prowadził Pan Witold Ekielski, reprezentujący grupę MPD jako trener/moderator spotkania sieciującego. Zgodnie z preferencjami uczestników spotkania sieciującego ZAZ omawiane były źródła finansowania działalności ZAZ oraz najważniejsze składowe każdego wniosku, w tym prawidłowe konstruowanie celów, prawidłowy opis działania, zakresu wsparcia, diagnozy, wskaźników, rezultatów.

Kolejna poruszana kwestia dotyczyła przybliżenia uczestnikom spotkania nowej perspektywy finansowej 2014-2020 i omówienia najważniejszych dokumentów strategicznych. W związku z tym omówione zostały rodzaje wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowalnych, koszty pośrednie i bezpośrednie, wkład własny pieniężny i niepieniężny, zlecanie usług merytorycznych, wynagrodzenie personelu, cross-financing.

Omówiony został Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego w kontekście możliwości aplikowania o środki unijne, ze szczególnym uwzględnieniem Osi VIII Integracji społecznej, poszczególnych działań w ramach Osi VIII, które mogą być realizowane przez ZAZ, typy projektów, grupy docelowe, wskaźniki, limity i ograniczenia itp. Następnie trener przybliżył przedstawicielom ZAZ uczestniczącym w spotkaniu inne możliwości poszukiwania źródeł dofinansowania – m.in. działania  w ramach POWER, w  tym także na innowacje społeczne.

Następnie uczestnicy określili również zakres tematyczny na czwarte spotkanie sieciujące w dniu 30.11.2016 r.

III spotkanie sieciujące Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla WTZ obyło się w dniu 20.10.2016 r. w Hotelu Hetman, w Rzeszowie. Uczestnikami byli przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej
z województwa podkarpackiego – łącznie 30 osób oraz moderatorka spotkania i przedstawiciel ROPS.

Zgodnie z prośbą uczestników tematem spotkania była współpraca WTZ z pracodawcami i innymi podmiotami na lokalnym rynku. Część uczestników spotkania na własnych przykładach przedstawiała i omawiała w jaki sposób współpracują na co dzień z lokalnie działającym pracodawcą na rzecz osób niepełnosprawnych – uczestników WTZ. Swoimi doświadczeniami
i pomysłami na współpracę dzieliły się kolejno: WTZ Stalowa Wola, WTZ Jarosław,  WTZ Kolbuszowa oraz WTZ Dębica. Nad przebiegiem spotkania czuwała moderatorka, która porządkowała informacje przekazywane na spotkaniu, wypracowane i pożądane kierunki działań.

Celem współpracy jest pokazanie i zobaczenie co można osiągnąć poprzez teorię, praktykę, wypracowane dokumenty, określone wymogi i możliwe formy współpracy. Wszyscy uczestnicy spotkania byli zgodni, co do tego że trzeba i można współpracować na rynku otwartym i chronionym.

Pan Kazimierz reprezentujący WTZ Stalowa Wola przybliżył współpracę WTZ z zakładem pracy chronionej przy produkcji butelek. Osoby niepełnosprawne wykonują proste czynności przy linii produkcyjnej rehabilitując się w ten sposób zawodowo.

Pani Ewa reprezentująca WTZ Jarosław w swojej prezentacji wskazywała na współpracę pomiędzy poszczególnymi pracowniami WTZ m.in. pracowni podpałki ekologicznej K-Lumet, pracowni dekoratorsko-ceramicznej z lokalnym ZAZ w Starych Oleszycach i pomysł na przygotowanie uczestników WTZ na otwartym i chronionym rynku pracy m.in. poprzez rehabilitację zawodową. Ponadto uczestniczka spotkania podzieliła się sposobem organizowania rehabilitacji zawodowej uczestników WTZ, przygotowaniem, testowaniem nowych uczestników do udziału w konkretnej pracowni WTZ, sposobem odbywania praktyk w ZAZ oraz wypracowaną dokumentacją – przykłady kontraktu z rodziną i kontraktu z uczestnikiem WTZ.

Następnie przedstawiciele WTZ z Kolbuszowej – Pani Justyna i Pan Daniel przedstawili swój pomysł na współpracę z lokalnym przedsiębiorcą. Współpraca ma sens, po to aby przygotować uczestników WTZ do określonej czynności zawodowej, natomiast profilowanie tych czynności powinno być dostosowane do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy. WTZ Kolbuszowa z filią w Cmolasie nawiązał współpracę z firmą „K.K.Produkt”, zajmującą się produkcją wyrobów gumowych oraz materiałów uszczelkarskich. Praca uczestnika WTZ polega na prostej czynności – rozdzieleniu uszczelki poprzez wypchnięcie jej środka. Ponadto Warsztat podpisał umowę franchisingową na składanie podpałek K-Lumet przez uczestników WTZ. Dzięki współpracy z ZAZ-em w Starych Oleszycach kadra WTZ Kolbuszowa została przeszkolona
w zakresie składania podpałek K-Lumet na miejscu w ZAZ. Składanie podpałek K-Lumet w opinii przedstawicieli WTZ z Kolbuszowej jest bardzo dobrą czynnością dla osób bardzo niepełnosprawnych. Pan Daniel Jakubowski zwrócił uwagę na to że po nawiązaniu współpracy
z lokalnym pracodawcą potrzebna  jest dalsza kontynuacja działań. Porozumienie z pracodawcą należy rozumieć jako rehabilitację zawodową uczestników WTZ. Istotne jest, aby nawiązywać kontakty z pracodawcami lokalnymi, aby uczestnik WTZ był najpierw przygotowany, zrehabilitowany do pracy, natomiast kolejnym krokiem może być praktyka uczestnika WTZ bezpośrednio u pracodawcy. Kolejnym krokiem może być wykonywanie określonych
u pracodawcy czynności przez uczestnika WTZ pod opieką instruktora lub asystenta. Ważne jest aby Podkarpackie WTZ wyszły na zewnątrz i tą współpracę nawiązywały.

Kolejnym podmiotem prezentującym pomysł na współpracę był WTZ Dębica. Pani Mariola zwróciła uwagę, że bardzo ważne jest szkolenie pracowników, Kadry WTZ m.in. z zakresu trenera pracy, aby wprowadzać zmiany, określona polityka WTZ oraz nawiązanie współpracy z pracodawcami i innymi podmiotami. Następnie istotne jest również przeprofilowanie pracowni WTZ pod kątem lokalnego rynku pracy, pod lokalne zapotrzebowanie na określone usługi. Należy też dobrze zdiagnozować potrzeby uczestników WTZ i do nich dopasować określone pracownie. Warto również rozważyć w WTZ zastosowanie treningu ekonomicznego, „czeku” dla osoby – uczestnika WTZ po to, aby docenić jej zaangażowanie. Według przedstawicielki WTZ z Dębicy należy również zwrócić uwagę na współpracę z rodzicami uczestników WTZ, z częścią z nich zawierać kontrakty dotyczące współpracy.

Uczestnicy wspólnie dyskutowali nad istotnymi kierunkami zmian oraz działaniami, które należy podjąć, aby współpraca była korzystna zarówno dla uczestnika WTZ jak i pracodawcy.

Na kolejnym spotkaniu tematyka będzie kontynuowana wspólnie z zaproszonymi gośćmi. Kolejne spotkanie sieciujące odbędzie się w dniu 29.11.2016 r.