STRONA GŁÓWNA « Ekonomia Społeczna

STRONA GŁÓWNA

zdj główne

W związku z realizacją Projektu systemowego „Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie został opracowany REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM NA LATA 2012-2020.

Program jest efektem wprowadzenia od 1 czerwca 2010 roku nowego typu operacji w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą: opracowanie, realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie. Niniejszy dokument został opracowany zgodnie z Wytycznymi Ministra Pracy i Polityki Społecznej, wyznacza kierunki działań dla samorządów w obszarze ekonomii społecznej – zwłaszcza w zakresie tworzenia podmiotów Ekonomii Społecznej.

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM NA LATA 2012-2020 jest dokumentem, za pośrednictwem którego będzie można w naszym Województwie sięgnąć po środki unijne. Istotnym aspektem funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej są relacje z otoczeniem społecznym. Wiedza, czym jest ekonomia społeczna oraz rozpoznawalność marki ES przekłada się na powodzenie tych przedsięwzięć. W przypadku inicjatyw o charakterze społecznym ważna jest akceptacja oraz gotowość do ich wspierania ze strony władz lokalnych, liderów społecznych, administracji publicznej, mieszkańców.