Targi i Kiermasze Ekonomii Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.6 w ramach działań promocyjnych planuje organizację Targów i Kiermaszy Ekonomii Społecznej, podczas których podmioty ekonomii społecznej z terenu województwa podkarpackiego będą miały okazję zaprezentować społecznościom lokalnym ofertę swoich produktów i usług. Celem Targów i kiermaszy ES jest promocja idei przedsiębiorczości społecznej, propagowanie form działalności gospodarczej łączącej w sobie cele społeczne i ekonomiczne, a także promocja lokalnych i regionalnych produktów wytwarzanych przez PES z terenu woj. podkarpackiego. Organizację targów planuje się na otwartym terenie w granicach miasta Rzeszów, natomiast kiermasze organizowane będą w czasie okołoświątecznym na terenie jednego z centrów handlowych w Rzeszowie.

Do pobrania: