SZKOLENIA Z KLAUZUL SPOŁECZNYCH

Dodano 5 marca 2014

Szkolenia z klauzul społecznych są częścią projektu Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach partnerstwa ośmiu instytucji, z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jako Liderem Projektu, oraz przy wsparciu Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Od 2014 roku w ramach Projektu realizowany jest komponent związany z wdrażaniem i upowszechnianiem klauzul społecznych wśród jednostek samorządu terytorialnego, jako narzędzia rozwiązywania problemów społecznych. Zadanie to,  realizowane we współpracy ISP, przy wsparciu Urzędu Zamówień Publicznych, oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ma na celu upowszechnienie nowego podejścia do zamówień publicznych, poprzez szeroko zakrojoną i ogólnopolską akcję szkoleniową, dedykowaną osobom odpowiedzialnym za zamówienia publiczne w jednostkach samorządu terytorialnego.

Szkolenia mają na celu nie tylko przekazanie twardej wiedzy z zakresu regulacji prawnych i wiedzy teoretycznej ale przede wszystkim powinno przyczynić się do przełamania
i zidentyfikowanych barier w stosowaniu klauzul społecznych, wzmocnienia pozytywnej motywacji do stosowania tego rozwiązania w zamówieniach publicznych, zachęcenie do stosowania podejścia do społecznych aspektów zamówień publicznych poprzez pokazanie pozytywnych przykładów jego stosowania w innych krajach UE. Powinny też przyczynić się do wzmocnienia motywacji uczestników szkoleń oraz rozwijania ich wrażliwości społecznej.

Obok działalności szkoleniowej planowane są również w ramach zadań Fundacji Fundusz Współpracy, działania o charakterze informacyjnym i upowszechniającym, w tym planowana jest konferencja podsumowująca cykl szkoleniowy, udział w działaniach promocyjnych i informacyjnych podczas konwentów marszałków oraz innych wydarzeń organizowanych na poziomie jednostek samorządu terytorialnego jak też wydanie broszury informacyjnej na temat klauzul społecznych oraz druk artykułów w prasie branżowej.

Szkolenia kierowane są do pracowników jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli (oraz ich jednostek organizacyjnych) odpowiedzialnych za procesy związane z zamówieniami publicznymi, głównie z wydziałów i biur odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, jak również pracowników nie będących pracownikami tych wydziałów, ale przygotowujących zamówienia (opisy przedmiotów zamówienia, Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia) czy też osoby odpowiedzialne za inicjowanie zamówień w urzędach.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i wziąć udział w szkoleniu (Rzeszów – 11.04.2014), odwiedź stronę www.klauzulespoleczne.pl i zarejestruj się.

Źródło: www.klauzulespoleczne.pl