Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza podmioty ekonomii społecznej z województwa podkarpackiego do składania wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w krajowych targach branżowych.

Dodano 5 kwietnia 2019

O dofinansowanie mogą starać się: przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów i niewidomych a także podmioty ekonomii społecznej sfery gospodarczej: organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych oraz Zakłady Aktywności Zawodowej z województwa podkarpackiego.

Powyższa forma wsparcia udzielana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pozakonkursowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” w ramach środków RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.6 – Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie.

Dofinansowanie udziału w targach stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorców w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 651/2014 (GBER), która jest udzielana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 378).

Wszystkich zainteresowanych udziałem, proszę o zapoznanie się z Regulaminem dofinansowania uczestnictwa w targach branżowych krajowych dla podmiotów ekonomii społecznej z województwa podkarpackiego stanowiącym załącznik do ogłoszenia oraz wypełnienie niezbędnych dokumentów zgodnie z regulaminem. Wnioski należy składać osobiście lub pocztą tradycyjną na adres ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów. Na zgłoszenia czekamy od 08.04 – 26.04.2019 roku.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 17 850 79 23.

Do pobrania: