Projekt „Współdzielenie obowiązków – współdzielenie zysków” w województwie podkarpackim

Dodano 24 września 2012

Fundacja Bieszczadzka i Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zapraszają do udziału w nowym projekcie „Współdzielenie obowiązków – współdzielenie zysków”, który będzie realizowany w woj. podkarpackim. Jest to szansa dla osób bezrobotnych na otworzenie działalności gospodarczej w postaci spółdzielni socjalnej. Pełny pakiet bezpłatnych szkoleń, doradztwo, dofinansowanie do działalności.

Fundacja Bieszczadzka od 1 sierpnia 2012 rozpoczęła realizację projektu pn. „Współdzielenie obowiązków- współdzielenie zysków”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII POKL Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Partnerem w projekcie jest Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego z siedzibą w Tarnowie.

Główny cel projektu:

Poprawa dostępu do zatrudnienia 40 osób poprzez rozwój do 31.08. 2014 spółdzielczości socjalnej na terenie powiatu bieszczadzkiego, sanockiego, leskiego, z których co najmniej 36 zostanie członkiem – założycielem spółdzielni socjalnych.

Grupa docelowa:

Uczestnikami projektu będą osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • są bezrobotne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia

i instytucjach rynku pracy;

 • mieszkają na terenie powiatu bieszczadzkiego, leskiego lub sanockiego;
 • posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie są karane za przestępstwa umyślne przeciwko obrotowi gospodarczemu
  w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny;
 • zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej;
 • nie prowadziły działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 m-cy poprzedzających udział w projekcie (osoby wpisane do EDG lub KRS).

W trakcie rekrutacji priorytetowo traktowane będą osoby długotrwale bezrobotne oraz zamieszkałe na terenie wsi

Zakres merytoryczny wsparcia:

 • szkolenie „Ekonomia społeczna w praktyce”(24 h),
 • wizyta studyjna w podmiocie ekonomii społecznej,
 • szkolenie komputerowe (48 h),
 • szkolenie „ABC przedsiębiorczości” (40 h),
 • szkolenie „Ekoturystyka – zrównoważony rozwój” (7 h),
 • szkolenie „Menadżer ES” (32 h),
 • doradztwo dla osób zakładających spółdzielnie socjalną,
 • dotacje na założenie spółdzielni socjalnych,
 • wsparcie pomostowe dla nowozakładanych spółdzielni socjalnych (finansowe
  i doradcze).

Na stronie www.fundacja.bieszczady.pl, podstrona „Współdzielenie obowiązków-współdzielenie zysków” opublikowane zostały szczegóły dotyczące naboru do projektu oraz terminy spotkań informacyjnych w poszczególnych gminach. Harmonogram spotkań – kliknij.

Źródło: Fundacja Bieszczadzka