Projekt „Skutecznie i profesjonalnie – przedsiębiorstwa społeczne w zamówieniach publicznych” « Ekonomia Społeczna

Projekt „Skutecznie i profesjonalnie – przedsiębiorstwa społeczne w zamówieniach publicznych”

Dodano 4 lipca 2017

Projekt „Skutecznie i profesjonalnie – przedsiębiorstwa społeczne w zamówieniach publicznych”

Okres realizacji:
01.06.2017 r. – 31.05.2018 r.

Realizatorzy:
Lubelska Fundacja Rozwoju (Lider projektu) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem B-4 (Partner projektu)

Dla kogo:
W projekcie może wziąć udział 112 osób (79K, 33M), które na dzień kwalifikacji do projektu są pracownikami przedsiębiorstwa społecznego (PS) zarejestrowanego i prowadzącego działalności na terenie jednego z województw: lubelskiego, podkarpackiego lub podlaskiego, i spełniają poniższe warunki:

  • zamieszkują, zgodnie z KC, na terenie jednego z województw wskazanych powyżej, oraz
  • są członkami kadry zarządzającej lub zajmują samodzielne stanowiska ds. zamówień publicznych, lub posiadają w zakresie czynności zadania związane z obsługą zamówień publicznych i składania ofert w odpowiedzi na ogłoszone postępowania.

Zakłada się udział 40 PS z województwa lubelskiego, 40 PS z województwa podkarpackiego i 32 PS z województwa podlaskiego. Jedno przedsiębiorstwo może skierować jedną osobę do projektu. Ponadto założono, iż grupę docelową będą stanowiły w 20% osoby z niepełnosprawnością tj. 23 osoby.

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu zamówień publicznych 112 pracowników/nic (79 kobiet i 33 mężczyzn) zatrudnionych w przedsiębiorstwach społecznych mających siedzibę i prowadzących działalności na terenie jednego z województw: lubelskiego, podkarpackiego lub podlaskiego pozwalające na skuteczne ubieganie się o zlecenia w ramach procedur zamówień publicznych.

 Działania oferowane w ramach projektu:

  • diagnoza dotychczasowego udziału przedsiębiorstw społecznych makroregionu II (lubelskie, podkarpackie, podlaskie) w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
  •  szkolenie ”Prawo zamówień publicznych z perspektywy oferenta dla pracowników przedsiębiorstw społecznych” w grupach około 10-osobowych w wymiarze 32h, (I grupa- wrzesień 2017 r.; II grupa – październik 2017 r.; III grupa – listopad 2017 r.; szkolenia w dni robocze, w układzie 5 dni po 6 – 7 godzin dydaktycznych),
  • usługi doradcze w zakresie udziału przedsiębiorstw społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dla 50% uczestników tj. po 20 PS z województwa podkarpackiego i lubelskiego i 16 PS z województwa podlaskiego (doradztwo – 30h/PS; spotkanie z ekspertem – 4h/PS).

Źródło finansowania:
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Osoba do kontaktu:
Monika Dąbska
tel. 739 032 389, e-mail: mdabska@b4.org.pl
Stowarzyszenie B-4, ul. Zagłoby 7b, 35-304 Rzeszów

Do pobrania: