Podkarpackie sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej w województwie podkarpackim

Dodano 20 maja 2016

W związku z realizacją projektu pozakonkursowego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pt. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” utworzone zostaną podkarpackie sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej:

  1. Podkarpacka sieć kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla CIS/KIS
  2. Podkarpacka sieć kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla WTZ
  3. Podkarpacka sieć kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla ZAZ
  4. Podkarpacka sieć podmiotów ekonomii społecznej
  5. Podkarpacka sieć Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Zadaniem powstałych sieci będzie m.in. wzajemne wsparcie merytoryczne i wymiana doświadczeń w regionalnych sieciach współpracy działających na rzecz tożsamych grup odbiorców. Udział w sieciach jest bezpłatny.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o oddelegowanie przedstawiciela/ przedstawicieli Państwa podmiotu (w liczbie wskazanej w stosownym piśmie), który będzie/będą systematycznie uczestniczyć w spotkaniach sieciujących poprzez wypełnienie dołączonego Formularza Zgłoszeniowego odrębnie dla każdej z osób, następnie podpisanie ich przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i odesłanie skanów formularzy do dnia 31.05.2016 roku na adres e-mail r.skrabska@rops.rzeszow.pl oraz pocztą tradycyjną na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie do dnia 03.06.2016 roku.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 17 850 84 13.

Do pobrania: