Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Dodano 20 listopada 2014

Od czerwca 2014 roku realizowany jest projekt Podkarpackiej Agencji Konsultingowo Doradczej
Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Czas realizacji do 30.09.2015r.
Celem głównym projektu jest rozwój sektora Ekonomii Społecznej w województwie podkarpackim poprzez :

 • Rozwój sektora Ekonomii Społecznej w subregionie nr 1 województwa podkarpackiego poprzez utworzenie Podkarpackiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i prowadzenie jego kompleksowej działalności w okresie od 06.2014 do 09.2015 r. gdzie :
  – 100 podmiotów ekonomii społecznej otrzyma wsparcie z EFS za pośrednictwem instytucji wspierających ekonomię społeczną
  – 205 osób w tym 82 M i 123 K otrzyma wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej
  – będzie utworzony 1 Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Celem szczegółowym projektu jest:

 • Upowszechnienie wiedzy na temat Ekonomii Społecznej i zatrudnienia w sektorze Ekonomii Społecznej dla 700 podmiotów Ekonomii Społecznej z 12 powiatów
 • Zwiększenie świadomości na temat Ekonomii Społecznej wśród 100 przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego
 • Uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze Ekonomii Społecznej dla :
  – 150 osób w tym 60 M i 90 K które podniosą poziom wiedzy i umiejętności na temat zakładania/prowadzenia działalności poprzez udział w szkoleniach
  – 50 osób w tym 20 M i 30 K które podniosą poziom wiedzy i umiejętności na temat prowadzenia działalności poprzez udział w doradztwie prawnym i biznesowym
  – 30 podmiotów ekonomii społecznej które podniosą potencjał w zakresie marketingu i księgowo – finansowego poprzez skorzystanie usług z POWS
 • Przygotowanie Podkarpackiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej do kontynuowania działań w zakresie wspierania Ekonomii Społecznej oraz wzmocnienie potencjału Spółdzielni Socjalnych do działania po zakończeniu realizacji projektu
 • Rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz Ekonomii Społecznej

Projekt zakłada następujące formy wsparcia:

 • Promocję Ekonomii Społecznej i zatrudnienia w sektorze Ekonomii Społecznej
 • Wsparcie szkoleniowo doradcze umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze Ekonomii Społecznej:
  – Zewnętrzne źródła finansowania Podmiotów Ekonomii Społecznej
  – Księgowość Podmiotów Ekonomii Społecznej
  – Marketing w Podmiotach Ekonomii Społecznej
  – Działalność gospodarcza/odpłatna w Podmiotach Ekonomii Społecznej
  – Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego
  Jak i :
  – Doradztwo prawne
  – Doradztwo biznesowe
  – Usługi marketingowe
  – Usługi księgowe
  – Warsztaty przygotowanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej do tworzenia Spółdzielni socjalnych
  – Wyjazd studyjny do Krakowa
 •  Poszukiwanie i testowanie długookresowych źródeł finansowania spółdzielni socjalnych i instytucji wspierających ekonomię społeczną
 •  Tworzenie sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej

Projekt skierowany jest do Podmiotów Ekonomii Społecznej, Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz osób fizycznych posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze powiatu bieszczadzkiego, brzozowskiego, jarosławskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego, sanockiego, Miasto Krosno, Miasto Przemyśl.

Szczegółowe informacje na stronie www.powes.pakd.pl