Pierwsze spotkania sieciujące podkarpackich sieci współpracy już za nami!!!

Dodano 30 września 2016

I spotkanie sieciujące Podkarpackiej Sieci Współpracy OWES odbyło się w dniu 12.09.2016 r. w sali konferencyjnej Hotelu Hetman w Rzeszowie. Uczestnikami byli przedstawiciele akredytowanych OWES z województwa podkarpackiego – 8 osób. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele ROPS. Po omówieniu potrzeb i oczekiwań OWES co do dalszego udziału w spotkaniach sieciujących przedstawiciele OWES wraz z pracownikami ROPS wspólnie ustalali zakres Planu współpracy ROPS-OWES. W ramach Działania 8.6 RPO WP 2014-2020 omówione zostały poszczególne zadania projektu, grupy docelowe i wsparcie jakie jest oferowane podmiotom ekonomii społecznej. Na ww. spotkaniu sieciującym dużo uwagi poświęcone było też spotkaniom warsztatowym i seminaryjnym adresowanym do pracowników jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego w zakresie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Istotne jest aby gminy i powiaty naszego województwa zauważyły potrzebę zastosowania znowelizowanej ustawy o zamówieniach publicznych w praktyce i zlecały swoje zamówienia z zastosowaniem klauzul społecznych, wspomagając w ten sposób działające lokalnie na rynku podmioty ekonomii społecznej.


I spotkanie sieciujące Podkarpackiej sieci podmiotów ekonomii społecznej  odbyło się w dniu 13.09.2016 r. w sali konferencyjnej Hotelu Hetman w Rzeszowie. Uczestnikami byli przedstawiciele spółdzielni socjalnych i podmiotów je wspierających z województwa podkarpackiego – łącznie 11 osób. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawciele ROPS. Uczestnicy spotkania wspólnie dyskutowali o diagnozie potrzeb dla PES i oczekiwaniach co do dalszych spotkań sieciujących. Wskazano na następujące kwestie: brak współpracy z JST – reklama, promocja, brak zleceń na monitory – kultura, brak lokalu, brak prawnika ze znajomością prawa spółdzielczego, znalezienie pracy – szukanie zleceń, szkolenia/kursy dedykowane do poszczególnych osób, świadomość jakości usług oferowanych przez PES. Po dokonaniu analizy potrzeb i dyskusji związanej z oczekiwaniami uczestników sieci wspólnie ustalono, że następne spotkanie będzie dotyczyło wypracowania dalszej dokumentacji i potrzeb PES.

I spotkanie sieciujące Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla CIS/KIS odbyło się w dniu 14.09.2016 r. w sali konferencyjnej Hotelu Hetman w Rzeszowie. Uczestnikami byli przedstawiciele CIS i KIS z województwa podkarpackiego – łącznie 19 osób. Uczestnicy zapoznani zostali z Regulaminem Sieci, wybrali Zarząd Sieci. Po wyborze Zarządu Sieci uczestnicy spotkania wspólnie dyskutowali o diagnozie potrzeb dla CIS i KIS i oczekiwaniach co do dalszych spotkań sieciujących. Wskazano na następujące kwestie: ochrona danych osobowych, OWES – przedstawienie działalności, wsparcia, kwestie administracyjne prowadzenia CIS i KIS, spotkanie, sieciowanie, analiza studium przypadków, zaproszenie przedstawicieli Konwentu Starostów Województwa Podkarpackiego. Po dokonaniu analizy potrzeb i dyskusji związanej z oczekiwaniami uczestników sieci wspólnie ustalono, że następne spotkanie będzie dotyczyło omówienia studium przypadków przez poszczególne CIS i KIS na zasadzie wymiany doświadczenia i poszukiwania wspólnych rozwiązań problemów towarzyszących działalności CIS i KIS.

I spotkanie sieciujące Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla WTZ odbyło się w dniu 15.09.2016 r. w  Hotelu Hetman w Rzeszowie. Uczestnikami byli przedstawiciele WTZ z województwa podkarpackiego – łącznie 28 osób. W spotkaniu brała udział również przedstawicielka Podkarpackiego Forum WTZ i przedstawiciel ROPS. Po wspólnym przedstawieniu się i zapoznaniu uczestnicy spotkania kolejno przedstawiali  3 minutową informację ze swojego WTZ, przybliżali pozostałym uczestnikom spotkania działania danego WTZ, metod pracy oraz oczekiwań, co do dalszych spotkań sieciujących np. wiedza, doświadczenie, kompetencje, inne. Po wzajemnym poznaniu się na spotkaniu przedstawiony i krótko omówiony został „Regulamin funkcjonowania podkarpackich sieci współpracy..”.  Następnie dokonano wyboru zarządu sieci. Po wyborze Zarządu Sieci uczestnicy spotkania wspólnie dyskutowali o diagnozie potrzeb dla WTZ i oczekiwaniach co do dalszych spotkań sieciujących. Wskazano na następujące kwestie: zmiana sposobu postrzegania WTZ, problem orzecznictwa: Wojewódzki Zespół ds. orzekania o stopniach niepełnosprawności, przedstawienie działalności FORUM WTZ  (Ogólnopolskiego przez działających podkarpackich przedstawicieli), spotkanie z Podkarpackim Związkiem Organizatorów ZAZ i WTZ oraz nawiązanie z nim współpracy, szukanie rozwiązań na współpracę z środowiskiem lokalnym, baza danych dotycząca szkoleń dla WTZ, szkolenie ICF oraz finansowanie projektów dla osób niepełnosprawnych. Po dokonaniu analizy potrzeb i dyskusji związanej z oczekiwaniami uczestników sieci wspólnie ustalono, że następne spotkanie będzie dotyczyło omówienia działalności Ogólnopolskiego Forum WTZ przez przedstawicieli z województwa podkarpackiego.

I spotkanie sieciujące Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla ZAZ odbyło się w dniu 16.09.2016 r. w  Hotelu Hetman w Rzeszowie. Uczestnikami byli przedstawiciele ZAZ z województwa podkarpackiego – łącznie 20 osób. Na początku spotkania uczestnicy kolejno przedstawili się, następnie zostali podzieleni w pary. Zadaniem dla uczestników było wspólne poznawanie się i umożliwienie krótkiej rozmowy każdego uczestnika z każdym z osobna. Następnie uczestnicy spotkania zostali podzieleni na grupy, które wypracowywały na podstawie oczekiwań pomysły na kolejne spotkania w ramach Sieci ZAZ. Następnie przedstawiciel każdej z grup kolejno przedstawiał informację ze swojej grupy. Po wzajemnym poznaniu się na spotkaniu przedstawiony i krótko omówiony został „Regulamin funkcjonowania podkarpackich sieci..”. Następnie dokonano wyboru Zarządu Sieci. Po wyborze Zarządu Sieci uczestnicy spotkania wspólnie dyskutowali o diagnozie potrzeb dla ZAZ i oczekiwaniach co do dalszych spotkań sieciujących. Wskazano na następujące kwestie: wspieranie PZOZAZ i WTZ, spotkania tematyczne dla poszczególnych stanowisk, szkolenia z zakresu pozyskania i obsługi klienta, szkolenie z doradztwa zawodowego, PFRON, motywacja osoby niepełnosprawnej, pracowników niepełnosprawnych, szkolenia z zakresu IPR, opracowanie jednego wzoru dla wszystkich ZAZ, jednolitych dokumentów, warsztaty dotyczące wskaźników ZAZ, omówienie nietypowych sytuacji, orzeczenia, zagadnienia kadrowe, informacje o możliwości uzyskania dotacji unijnych na działalność ZAZ, szkolenie z zakresu zamówień publicznych. Ważnymi kwestiami w diagnozie ZAZ są spotkania networkingowe-sieciujące w zakresie wsparcia dla osób wychodzących na otwarty rynek pracy, podjęcie działań wspólnie z WTZ w celu przygotowania osób z niepełnosprawnością – uczestników WTZ do przejścia do ZAZ, wsparcie marketingowe dla ZAZ np. kampania medialna w szczególności audiowizualna -krótkie reportaże o usługach i produktach ZAZ. Równie ważna dla ZAZ uczestniczących w spotkaniu są konsultacje i współpraca z pracownikami merytorycznymi ROPS, współpraca w kwestii orzecznictwa z Urzędem Wojewódzkim.