Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Dodano 13 października 2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza przedstawicieli podmiotów i przedsiębiorstw ekonomii społecznej (Spółdzielni Socjalnych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej) działających w województwie podkarpackim do udziału w pracach Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Do zadań Komitetu należeć będzie:

 1. zadania związane ze wsparciem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w koordynacji polityki w zakresie ekonomii społecznej w województwie podkarpackim, w tym:
  1. wyznaczanie wizji i kierunków rozwoju ekonomii społecznej w województwie,
  2. opiniowanie i rekomendowanie propozycji strategicznych, programowych, legislacyjnych i finansowych mających związek z ekonomią społeczną (w tym też dokonywanie przeglądów stanu realizacji zapisów oraz wydawanie opinii o koniecznych modyfikacjach ww. dokumentów w odniesieniu do ekonomii społecznej),
  3. monitorowanie realizacji Regionalnego Planu Działań Na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podkarpackim na lata 2012-2020,
  4. identyfikacja barier w rozwoju ekonomii społecznej w województwie oraz formułowanie rekomendacji w zakresie ich likwidacji lub ograniczenia,
  5. lobbowanie na rzecz korzystnych rozwiązań prawnych na rzecz sektora ekonomii społecznej,
  6. wypracowywanie nowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w województwie,
  7. formułowanie rekomendacji na temat planowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie działań realizowanych w ramach projektów z zakresu ekonomii społecznej,
  8. współpraca w zakresie realizacji monitoringu sektora ekonomii społecznej,
  9. współpraca w zakresie organizacji i wdrażania przedsięwzięć zaplanowanych w ramach Regionalnego Planu Działań Na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podkarpackim na lata 2012-2020,
  10. współpraca z innymi organizacjami tworzącymi sieci współpracy instytucji z obszaru ekonomii społecznej, integracji i pomocy społecznej, przedsiębiorczości na poziomie regionalnym oraz krajowym,
  11. współpraca w zakresie planowania i wdrażania inicjatyw edukacyjnych dot. ekonomii społecznej,
  12. monitorowanie i upowszechnianie podkarpackich dobrych praktyk w obszarze ekonomii społecznej,
  13. rekomendowanie kandydatów sektora ekonomii społecznej do ciał konsultacyjnych i monitorujących w ramach regionalnego programu operacyjnego oraz regionalnych programów rozwoju,
  14. współpraca w zakresie przepływu informacji o działaniach podejmowanych przez i na rzecz podmiotów ekonomii społecznej,
  15. przekształcenie Regionalnego Planu Działań Na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podkarpackim na lata 2012-2020 na wojewódzki program ekonomii społecznej,
  16. przyjmowanie sprawozdań z działalności Komitetu w danym roku.

Członkowie Komitetu pełnią swoje funkcje społecznie. Za pracę w Komitecie nie przysługuje wynagrodzenie.

Termin zgłaszania kandydatów na członków Komitetu upływa z dn. 27.10.2015 r. Zgłoszenie na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do reprezentowania instytucji/organizacji/podmiotu) należy przesyłać w formie elektronicznej na e-mail: r.skrabska@rops.rzeszow.pl i pocztą tradycyjną lub osobiście na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: (17) 850 84 13, (17) 850 83 21.

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy (17 KB, WORD)