Nabór przedstawicieli sektora ekonomii społecznej na członków Komitetu Akredytacyjnego « Ekonomia Społeczna

Nabór przedstawicieli sektora ekonomii społecznej na członków Komitetu Akredytacyjnego

Dodano 24 sierpnia 2016

Trwa nabór przedstawicieli sektora ekonomii społecznej na członków Komitetu Akredytacyjnego. W załączeniu udostępniamy Państwu treść ogłoszenia oraz formularz dla kandydata na członka Komitetu Akredytacyjnego w wersji edytowalnej i pdf.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 11 lit. b Zarządzenia nr 13 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej przedstawiciele sektora ekonomii społecznej powoływani są spośród osób zgłoszonych przez co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub spółdzielni socjalnych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 i 395), w szczególności prowadzących zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, centra integracji społecznej oraz kluby integracji społecznej.

Zgłoszenie obejmujące wypełniony załączony formularz oraz CV należy przesłać w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres poczty elektronicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departamentu Pożytku Publicznego: pozytek@pozytek.gov.pl oraz Andrzej.Radniecki@mrpips.gov.pl i Piotr.Barbucha@mrpips.gov.pl z dopiskiem w tytule: Nabór na członków KA.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 4 września 2016 r. (decyduje data nadania wiadomości elektronicznej).

Informacji o naborze udziela p. Piotr Barbucha:
e-mail: Piotr.Barbucha@mrpips.gov.pl, tel.: (022) 693-47-92.

Do pobrania: