Klub Integracji Społecznej przy MOPS w Stalowej Woli « Ekonomia Społeczna

Klub Integracji Społecznej przy MOPS w Stalowej Woli

Dodano 19 września 2016

Klub Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli rozpoczął swoją działalność w czerwcu 2005 roku i jest jednym z najdłużej funkcjonujących podmiotów ekonomii społecznej w województwie podkarpackim. Podstawą do jego utworzenia była ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 roku i doświadczenia pracowników MOPS nabyte w trakcie realizacji projektu „Pomagając innym, pomagam sobie” skierowanego do bezrobotnych kobiet ze Stalowej Woli. KIS umocowany jest w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli jako sekcja Działu Pomocy Środowiskowej i Integracji Społecznej.

Podstawowym celem działalności KIS na terenie Stalowej Woli jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel ten jest realizowany poprzez szereg kompleksowych działań zmierzających do zapewnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym bezpieczeństwa socjalnego, aktywizacji zawodowej i pomocy w rozwoju osobistym. Program KIS opiera się na edukacji personalnej, zawodowej i społecznej ułatwiającej osiągniecie samodzielności ekonomicznej poprzez realizację kontraktu socjalnego. W ramach działań KIS prowadzone są różne bloki tematyczne: edukacja, psychoedukacja, poradnictwo, samokształcenie, spędzanie czasu wolnego, samozatrudnienie, zatrudnienie. Od 2015 roku w ramach KIS realizowane są również prace społecznie użyteczne skierowane do bezrobotnych mieszkańców Gminy Stalowa Wola oraz Program Aktywizacja i Integracja (PAI).

W rozwoju Klubu i jego obecnym kształcie ważną rolę odegrał samorząd gminny, który na każde nowe inicjatywy MOPS w Stalowej Woli jest otwarty i mocno wspiera zarówno w zakresie finansowym jaki i merytorycznym realizowane działania.

W latach 2005 – 2016 w działaniach Klubu Integracji Społecznej przy MOPS udział wzięło 527 osób, w tym 305 kobiet. Ponad 20% uczestników w trakcie lub po zakończeniu udziału w Klubie podjęło zatrudnienie na umowę o pracę lub umowy cywilno-prawne, usamodzielniając się tym samym od świadczeń pomocy społecznej.

KIS w Stalowej Woli od lat jest celem i miejscem wizyt osób zainteresowanych założeniem Klubu w swojej miejscowości zarówno z okolic m. in. Bojanowa, Zaklikowa, Tarnobrzega jak i z dalszych regionów Polski (Toruń, Przemyśl). To w ramach Klubu zostało utworzone pierwsze przedsiębiorstwo społeczne na terenie województwa podkarpackiego Spółdzielnia Socjalna „Razem”, prowadzona przez byłe uczestniczki Klubu Integracji Społecznej przy MOPS. Działania realizowane w Klubie od lat stają się okazją do angażowania coraz to nowych lokalnych partnerów, co pozwala na rozbudowę lokalnej współpracy w zakresie przeciwdziałania długotrwałemu bezrobociu. Od 2010 roku KIS należy do Ogólnopolskiego Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej.

Warto nadmienić, że KIS przy MOPS i jego działania były wielokrotnie prezentowane na konferencjach, sympozjach i spotkaniach przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych nie tylko z województwa podkarpackiego.

referencje

001

Konferencja w ramach projektu Program Rewitalizacji Społecznej „Od rewitalizacji do integracji” 22 październik 2014 roku

002

Konferencja w ramach projektu Program Rewitalizacji Społecznej „Od rewitalizacji do integracji” 22 październik 2014 roku

003

Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu Program Rewitalizacji Społecznej „Od rewitalizacji do integracji” 01 – 11.2014 roku

004

Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu Program Rewitalizacji Społecznej „Od rewitalizacji do integracji” (ognisko 05.2014 roku)

005

„Karnawałowy Bal Przebierańców” 02.2006 roku

006

„Karnawałowy Bal Przebierańców” 02.2006 roku

007

Warsztaty psychologiczne w Klubie Integracji Społecznej przy MOPS

008

Warsztaty psychologiczne w Klubie Integracji Społecznej przy MOPS

009

Klub Integracji Społecznej przy MOPS – ognisko 09.2005 rok

010

Klub Integracji Społecznej przy MOPS – ognisko 09.2005 rok

011

Wyjazd szkoleniowy uczestników Klubu Integracji Społecznej przy MOPS – Kazimierz Dolny

012

Wyjazd szkoleniowy uczestników Klubu Integracji Społecznej przy MOPS – Grybów

013

Spędzanie czasu wolnego przez uczestników Klubu Integracji Społecznej przy MOPS

014

Spędzanie czasu wolnego przez uczestników Klubu Integracji Społecznej przy MOPS

015

Spędzanie czasu wolnego przez uczestników Klubu Integracji Społecznej przy MOPS

016

Spędzanie czasu wolnego przez uczestników Klubu Integracji Społecznej przy MOPS

017

Warsztaty grupowe w Klubie Integracji Społecznej przy MOPS

018

Warsztaty „Wizaż – mój wizerunek” w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli

019

Warsztaty „Wizaż – mój wizerunek” w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli

020

Warsztaty „Wizaż – mój wizerunek” w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli

021

Uczestniczki Klubu Integracji Społecznej przy MOPS w projekcie „Więź w działaniu” – 2014 rok

022

Rozmowy indywidualne w ramach naboru do Klubu Integracji Społecznej przy MOPS

023

Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej przy MOPS – 2013 rok

024

Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej przy MOPS – 2016 rok