Drugie spotkania sieciujące podkarpackich sieci współpracy ZAZ oraz PES

Dodano 14 października 2016

II spotkanie sieciujące Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla ZAZ obyło się w dniu 29.09.2016 r. w  Hotelu Hetman, mieszczącego się przy ul. Gen. Mariana Langiewicza 29 w Rzeszowie. Uczestnikami byli przedstawiciele ZAZ z województwa podkarpackiego – łącznie 17 osób, moderator i przedstawiciel ROPS.

Spotkanie koncentrowało się wokół tematyki orzecznictwa i orzeczeń wydawanych przez Powiatowe zespoły ds. orzekania o stopniach niepełnosprawności. Spotkanie prowadziła Pani Agnieszka Capińska z Powiatowego Zespołu ds. orzekania o stopniach niepełnosprawności z Rzeszowa, reprezentująca grupę MPD jako trener/moderator spotkania sieciującego. Zgodnie z preferencjami uczestników spotkania sieciującego ZAZ omawiane były różne sytuacje, studium przypadków w poszczególnych ZAZ i sytuacje problemowe związane z utratą orzeczenia, zmianą stopnia niepełnosprawności i problemów prawnych wynikających z obowiązku stosowania różnych ustaw, m.in. kodeksu pracy, ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej itp.
Pani Agnieszka Capińska informowała o najczęściej występujących przypadkach wśród osób niepełnosprawnych, o czasie wydawania orzeczeń w zależności od występujących schorzeń, m.in. dla osób z zaburzeniami psychicznymi, cierpiących na schizofrenię, osób po amputacji kończyn, osób głuchoniemych, niewidomych, osób ubezwłasnowolnionych, osób z Zespołem Aspergera, z autyzmem, zarówno dorosłych jak i dzieci.

Na spotkaniu wspólnie zastanawiano się nad tym, w jaki sposób skrócić do minimum czas pomiędzy kolejnymi orzeczeniami dla uczestnika ZAZ.

Kolejna poruszana kwestia dotyczyła orzecznictwa ZUS i Powiatowych Zespołów, oraz rozbieżności w orzeczeniach. Pani Agnieszka poinformowała uczestników, że nie ma już orzekania na tzw. zakładkę, które umożliwiało rozporządzenie przed 2003 rokiem. Nie ma opracowanego w sposób szczegółowy orzecznictwa poszczególnych stanów zdrowia, schorzeń, dysfunkcji wraz z szczegółowo opisanym postępowaniem zespołów orzekających.

Kolejna kwestia spotkania dotyczyła przełamywania kodów w orzeczeniach o stopniach niepełnosprawności. Występuje ono wtedy, gdy dwa schorzenia danej osoby w stopniu równym wpływają na jej funkcjonowanie.

Następnie omówione zostały karty parkingowe i ubieganie się o nie. ZAZ może ubiegać się o kartę parkingową, jeśli przewozi osoby niepełnosprawne. karta wydawana jest na konkretny samochód,

Następnie Pani Agnieszka Capińska omówiła tendencje krajowe i powiatowe w orzekaniu. Uczestnicy określili również zakres tematyczny na kolejne spotkanie sieciujące w dniu 20.10.2016 r. Tematyką spotkania będzie  finansowanie działalności ZAZ, możliwości uzyskania dotacji  ze środków krajowych i unijnych na działalność ZAZ, w tym w ramach RPO WP 2014-2020.

II spotkanie sieciujące Podkarpackiej sieci podmiotów ekonomii społecznej  obyło się w dniu 03.10.2016 r. w sali konferencyjnej Hotelu Hetman, mieszczącego się przy ul. Gen. Mariana Langiewicza 29 w Rzeszowie. Uczestnikami byli przedstawiciele spółdzielni socjalnych i podmiotów je wspierających z województwa podkarpackiego – łącznie 6 osób oraz przedstawiciele ROPS.

Na spotkaniu przedstawiciele spółdzielni socjalnych, przedstawiciel Instytutu Ekonomii Społecznej i przedstawiciele ROPS wspólnie zastanawiali się nad potrzebami Sieci PES:

  • kwestiami prawnymi dotyczącymi prowadzenia spółdzielni socjalnych oraz przystępowaniu przez spółdzielnie do różnych organizacji, m.in. gospodarczych, społecznych, itp.
  • ustalenie ścieżki przystępowania funkcjonujących i nowych spółdzielni socjalnych do sieci podmiotów ekonomii społecznej – Sieci PES.
  • zaproszenie przedstawicieli WUP i OWES na spotkanie sieciujące i wspólne wypracowanie rozwiązań, rekomendacji korzystnych dla wszystkich stron, w tym konsultowania dokumentacji konkursowej w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Na spotkaniu sieciującym przedstawiciele ROPS przybliżyli uczestnikom możliwość uczestniczenia w wizycie studyjnej organizowanej w ramach projektu ROPS na terenie województwa małopolskiego. Wizyta studyjna jest 3-dniowa, odwiedzane będą minimum 4 podmioty ekonomii społecznej, w tym spółdzielnie socjalne. Wizyta jest bezpłatna, finansowana z projektu ROPS, łącznie z kosztem wyżywienia i zakwaterowania. W ramach wizyty realizowane będą 4 godziny dydaktyczne zajęć dotyczących tworzenia, funkcjonowania PES. Z uwagi na to że wizyta studyjna organizowana jest dla 25 przedstawicieli spółdzielni socjalnych, aby zachęcić te podmioty do udziału w Podkarpackiej Sieci PES – uczestnicy spotkania podali również swoje propozycje dotyczące warsztatu szkoleniowego:

  • Warsztaty z możliwości sieci współpracy PES
  • Czego spółdzielnie socjalne oczekują od Sieci PES?
  • Poprawa wizerunku spółdzielni socjalnych – marketing, wzmocnienie marki.

Następnie uczestnicy spotkania poinformowani zostali o portalu sprzedażowym produktów i usług dla podmiotów ekonomii społecznej w województwie podkarpackim, na którym można dodawać produkty i usługi, szukając w ten sposób dodatkowych zleceń. Ponadto istnieje możliwość korzystania z bezpłatnego szkolenia realizowanego przez pracowników ROPS z obsługi portalu. W związku z powyższym wspólnie dyskutowano nad kampanią reklamową portalu i zwiększenia jego widoczności w różnych katalogach branżowych, przekierowywaniem na określone witryny internetowe, w celu uzyskania lepszej sprzedaży usług i produktów PES.

Ponadto ustalono, że na kolejnym spotkaniu sieciującym istnieje potrzeba przedyskutowania ze specjalistą w sposób szczegółowy prawnych aspektów funkcjonowania spółdzielni socjalnych z uwzględnieniem prawa spółdzielczego, kompetencji poszczególnych organów spółdzielni jak walnego zgromadzenia, Rady Spółdzielczej oraz Zarządu, praw i obowiązków z nich wynikających.