Dotacje na zakładanie spółdzielni socjalnych

Dodano 4 lipca 2012

W ramach wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki istnieje możliwość uzyskania środków finansowych na założenie/przystąpienie do spółdzielni socjalnej lub też zatrudnienie pracowników w nowoutworzonej spółdzielni socjalnej.

Projekty dotyczące powyższej tematyki realizowane są w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

W ramach projektów możliwe jest przez osoby fizyczne a także osoby prawne (organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych i kościelne osoby prawne) pozyskania wsparcia w postaci:

 • doradztwa (indywidualnego i grupowego) oraz szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia/prowadzenia spółdzielni socjalnych,
 • środków finansowych do wysokości 20 tys. złotych na każdą osobę fizyczną (maks. 200 tys. zł dla spółdzielni socjalnej),
 • wsparcia pomostowego w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielanie wsparcia pomostowego (finansowego i doradczego); w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest przedłużenie wypłaty wsparcia pomostowego do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielanie wsparcia pomostowego.

Procedura wyboru operatora wsparcia

W ramach Poddziałania 7.2.2 WUP ogłasza konkurs, w trakcie, którego składane są wnioski
o dofinansowanie realizacji projektów. Takie wnioski mogą być składane przez wszystkie podmioty (projektodawców) z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową). Po zamknięciu konkursu rozpoczyna się ocena wniosków, która dokonywana jest w dwóch etapach: 1. ocena formalna, 2. ocena merytoryczna. Po uzyskaniu pozytywnej oceny merytorycznej oraz ewentualnych negocjacjach z projektodawcami podpisywane są umowy o dofinansowanie realizacji projektu.

Projektodawca (zwany dalej operatorem wsparcia), który podpisał umowę z WUP realizuje projekt  oraz prowadzi rekrutację do projektu zgodnie z zapisami w projekcie i przyjętym harmonogramem.

 

Osoby (zarówno fizyczne jak i prawne), które zamierzają prowadzić działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej  muszą zgłaszać się bezpośrednio do operatora wsparcia
w terminach przez niego wyznaczonych wraz z uzupełnionymi dokumentami rekrutacyjnymi. Terminy naborów oraz dokumenty, które należy złożyć dostępne są  na stronach internetowych operatorów wsparcia.

Poniżej Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie – Instytucja Pośrednicząca publikuje listę operatorów wsparcia w ramach Poddziałania 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej dla konkursu 21/POKL/7.2.2./2011. W ramach wspomnianego konkursu wybrano 7 operatorów wsparcia.

Poniższa lista będzie aktualizowana w miarę zawierania z Projektodawcami kolejnych umów o dofinansowanie realizacji projektu.

Operatorzy wsparcia (konkurs 21/POKL/7.2.2./2011)

 1. Fundacja Bieszczadzka
  ul. Rynek 14
  38-700 Ustrzyki Dolne

Grupa docelowa:

Uczestnikami projektu będzie 40 osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

a) osoby bezrobotne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy – na potwierdzenie czego przedłożą zaświadczenie z PUP,

b) osoby zamieszkałe na terenie pow. bieszczadzkiego, leskiego lub sanockiego,

c) osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,

d) osoby nie karane za przestępstwa umyślne przeciwko obrotowi gospodarczemu

w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny,

e) osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie dział. gosp. w formie spółdzielni socjalnej (weryfikacja nastąpi na podstawie dołączonego podpisanego oświadczenia o zamiarze prowadzenia działalności w formie spółdzielni socjalnej),

f) nie prowadziły działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 m-cy poprzedzających udział w projekcie (osoby wpisane do EDG lub KRS).

W trakcie rekrutacji priorytetowo będą traktowane osoby długotrwale bezrobotne zamieszkałe na wsi.

Termin planowanej rekrutacji:

wrzesień – październik 2012 r.

Zakres merytoryczny wsparcia:

 • opracowanie indywidualnego programu szkolenia „Ekonomia społeczna w praktyce” (24 h),
 • wizyta studyjna w podmiocie ekonomii społecznej,
 • szkolenie komputerowe,
 • szkolenie „ABC przedsiębiorczości” (40 h),
 • szkolenie „Ekoturystyka – zrównoważony rozwój” (7 h),
 • szkolenie „Menadżer ES” (32 h),
 • doradztwo dla osób zakładających spółdzielnie socjalną,
 • dotacje na założenie spółdzielni socjalnych,
 • wsparcie pomostowe dla nowozakładanych spółdzielni socjalnych (finansowe
  i doradcze).

Okres realizacji projektu:

01.08.2012 – 31.08.2014 r.

Tel. osoby ds. rekrutacji:

13 469 72 97

Źródło: http://pokl.wup-rzeszow.pl/pl/106,171/2/1130//dotacja_na_zakladanie__spoldzielni_socjalnych.html