Czwarte spotkania sieciujące podkarpackiej sieci współpracy WTZ i ZAZ

Dodano 1 grudnia 2016

IV spotkanie sieciujące Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla WTZ obyło się w dniu 29.11.2016 r.  w Hotelu Hetman, w Rzeszowie. Uczestnikami byli przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej z województwa podkarpackiego wraz z zaproszonym gościem Panem Maciejem Szymańskim, Dyrektorem Podkarpackiego oddziału PFRON w Rzeszowie (łącznie 34 osoby). W spotkaniu uczestniczyli również moderatorzy i jednocześnie przedstawiciele Forum WTZ Pani Mariola Kądzielawa i Pan Daniel Jakubowski oraz przedstawiciele ROPS wraz z Panem Jerzym Jęczmienionką, Dyrektorem ROPS.

Zgodnie z prośbą uczestników tematem spotkania było omówienie kierunków działań WTZ w najbliższym czasie w obecności zaproszonego gościa – Pana Macieja Szymańskiego, Dyrektora Podkarpackiego Oddziału PFRON i podjęcie decyzji co do powołania stowarzyszenia dla podkarpackich WTZ w przyszłości.

Ponadto pomiędzy spotkaniami sieciującymi, doszło również do spotkania w Podkarpackim Oddziale PFRON, w którym uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Sieci WTZ, przedstawiciel Podkarpackiego Związku Organizatorów ZAZ Pan Paweł Morawczyński oraz Dyrektor PFRON Maciej Szymański. Spotkanie dotyczyło kwestii współpracy i dalszych kierunków działań WTZ i ZAZ. Na prośbę uczestników obecnego spotkania sieciującego przedstawiciele Zarządu Sieci WTZ przybliżyli wszystkim obecnym przedstawicielom WTZ przebieg spotkania w PFRON.

Kolejna część spotkania z zaproszonym gościem – Maciejem Szymańskim, Dyrektorem Podkarpackiego oddziału PFRON oraz Panem Jerzym Jęczmienionką, Dyrektorem ROPS koncentrowała się na  wspólnym wypracowaniu dalszych działań i podjęciu decyzji co do powołania Stowarzyszenia WTZ. Przedstawiciele Sieci byli zgodni co do sensu powołania stowarzyszenia, które może być niewątpliwie punktem wyjścia do prowadzenia dyskusji z Biurem Pełnomocnika Rządu do spraw ON – głosem bardziej słyszalnym samego środowiska WTZ i towarzyszących mu problemów.

Moderator spotkania Pan Daniel Jakubowski zauważył, że nie zmieniły się przepisy dotyczące WTZ, jednak bardzo zmieniły się oczekiwania względem WTZ.

Patrząc na przepisy dotyczące WTZ – rolą WTZ jest wspieranie a nie zatrudnianie uczestników WTZ. Należy wspierać osoby niepełnosprawne w taki sposób, aby uczestnicy WTZ mieli możliwość przełamywania barier. Ważne jest, aby uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania się u pracodawcy na chronionym bądź otwartym rynku pracy.  Tworząc nowe WTZ trzeba myśleć także o rynku pracy. Warto jednak prezentować pracodawcom osoby niepełnosprawne jako potencjalnych pracowników. Warto przekonywać również pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy spotkania aktywnie prowadzili dyskusję, rzeczowo przedstawiając swoje argumenty. Kolejna część spotkania została przeznaczona na podsumowania, propozycje wyboru osób do nowotworzonego Stowarzyszenia WTZ, pracę nad statutem i w stowarzyszeniu, gotowości do zaangażowania w jego pracę. Swoją pomoc i wsparcie zgłosili obecni na spotkaniu Panowie Dyrektorzy PFRON i ROPS.

Pod koniec spotkania Pan Dyrektor Jerzy Jęczmienionka wręczył uczestnikom  zaświadczenia i wspólnie z moderatorami spotkania podziękował Panu Dyrektorowi Maciejowi Szymańskiemu za przyjęcie zaproszenia i wszystkim obecnym za aktywny udział w spotkaniu.

IV spotkanie sieciujące Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla ZAZ obyło się w dniu 30.11.2016 r.
w  Hotelu Hetman w Rzeszowie. Uczestnikami byli przedstawiciele ZAZ z województwa podkarpackiego, zaproszeni goście z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego: Pan Artur Bożek i Pan Łukasz Dąbek – łącznie 21 osób. W spotkaniu uczestniczył również trener-moderator Pan Witold Ekielski i przedstawiciel ROPS.

Spotkanie koncentrowało się wokół tematyki indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej i społecznej (IPR). Na początku spotkania Pan Witold Ekielski przedstawił poszczególne elementy składowe programu, co powinny zawierać.

Następnie Pan Artur Bożek reprezentujący Podkarpacki Urząd Wojewódzki – Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Stopniach Niepełnosprawności oraz przedstawiciel zespołu kontrolującego podkarpackie ZAZ poinformował, że do ZAZ zastosowanie mają zarówno przepisy dotyczące rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych jak i kodeksu pracy, które nie zawsze są ze sobą spójne.

Przyjmując daną osobę do ZAZ trzeba mieć nadzieję, że uda się ją rehabilitować zarówno społecznie jak i zawodowo. Muszą być pewne efekty zajęć prowadzonych w ZAZ. Pan Artur przypomniał, że ZAZ jest pracodawcą zatrudniającym osoby niepełnosprawne,  musi  również zarabiać, wypracowywać zyski i utrzymywać jednocześnie swoich pracowników. W związku z rotacją i wychodzeniem z ZAZ osób niepełnosprawnych na rynek pracy chroniony czy otwarty, często zdarza się że ZAZy są na granicy wskaźników. Wojewoda wydaje decyzje o utracie statusu ZAZ, nawet do 2 lat wstecz. Dlatego tak ważne jest posiadanie przez ZAZy rezerwowej listy osób oczekujących, z uwagi na dotkliwe konsekwencje.

Zaproszony gość podzielił się również swoim doświadczeniem jako kontrolujący. Zwrócił uwagę przede wszystkim na posiadanie właściwej dokumentacji dotyczącej IPR. Ponadto wspomniał również o diagnozie sytuacji zawodowej i społecznej osoby niepełnosprawnej. Ważne jest aby właściwie zdiagnozować przede wszystkim jej ograniczenia, funkcjonowanie z innymi, wykonać diagnozę pracy w grupie oraz umiejętności na poziomie indywidualnym np. higiena osobista. Diagnoza musi też odnosić się do stanu medycznego.

Przy konstruowaniu harmonogramu należy  właściwie oceniać możliwości planowanych działań do możliwości konkretnej osoby, skupiać się raczej na celach krótkoterminowych, określonych jasno i precyzyjnie. Bezpieczniej robić IPR odnoszące się do osoby niepełnosprawnej w określonym czasie, wówczas łatwiej go ocenić i aktualizować o kolejne cele, które muszą być realne do osiągnięcia przede wszystkim dla niepełnosprawnego.

Kolejna część spotkania dotyczyła omówienia najczęstszych problemów z punktu widzenia ZAZ związanych z orzecznictwem. Na pytania uczestników spotkania w tej części odpowiadał drugi z zaproszonych gości Pan Łukasz Dąbek. Istotne jest monitorowanie ważności orzeczeń uczestników ZAZ. Miesiąc przed utratą ważności należy złożyć wniosek wraz z dokumentacją medyczną o ponowne ubieganie się o orzeczenie. Ważne jest, aby złożona dokumentacja była kompletna. Braki w dokumentacji wydłużają dodatkowo procedurę.

W trakcie spotkania uczestnicy zadawali pytania zaproszonym gościom i moderatorowi, prowadzili dyskusje, chętnie wymieniali się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Pod koniec spotkania zostały wręczone uczestnikom spotkania zaświadczenia za udział w spotkaniach sieciujących. Przedstawicielka ROPS wspólnie z moderatorem podziękowali zaproszonym gościom i uczestnikom Sieci ZAZ za przyjęcie zaproszenia i aktywny udział w spotkaniu.