Centrum Integracji Społecznej w Dębicy « Ekonomia Społeczna

Centrum Integracji Społecznej w Dębicy

Dodano 19 września 2016

cis_debicaCENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W DĘBICY działa od 2013 roku jako podmiot ekonomii społecznej Gminy Miasta Dębica, który realizuje program reintegracji zawodowej i społecznej w trzech warsztatach zawodowych: warsztacie usług gospodarczych, warsztacie remontowo – porządkowym oraz warsztacie usług opiekuńczych, dla 24 osób wykluczonych, bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Dębica. Tym, co najpełniej określa funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej w Dębicy, to sposób myślenia i działania, w którym cele społeczne i ekonomiczne stanowią łączące się ze sobą elementy. Centrum Integracji Społecznej w Dębicy powstało, aby pomagać tym, którzy pragną pobudzić swoją aktywność. Bez fachowego wsparcia specjalistów i ludzi dobrej woli nie są oni w stanie sami pokonać swoich ograniczeń. Działalność Centrum Integracji Społecznej w Dębicy przekłada się na pozytywne bezpośrednie efekty reintegrujące w stosunku do osób wykluczonych, bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także na pośrednie działania wywołujące zmianę świadomościową w rodzinach uczestników (często żyjących w izolacji społecznej, poddawanych działaniu stereotypów i autostereotypów), społeczności lokalnej, lokalnych instytucjach pomocy i integracji społecznej oraz wśród lokalnych pracodawców i przedsiębiorców. Osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, mające problem z nadmiernym spożywaniem alkoholu – tym samym zagrożone wykluczeniem społecznym na różnych płaszczyznach życia : społecznej, zawodowej, rodzinnej – uczestnicząc w zajęciach reintegracji zawodowej i społecznej w Centrum Integracji Społecznej w Dębicy przede wszystkim odzyskują poczucie bezpieczeństwa, poczucie własnej wartości, wiarę we własne siły oraz świadomość kontroli nad własnym życiem. Odzyskują poczucie ważności swojego życia, tak w kontekście własnej osoby, jak i całej społeczności lokalnej, której są niekwestionowaną częścią. Uczestnictwo w zajęciach Centrum to dobry sposób na przygotowanie się do wejścia na otwarty rynek pracy, to możliwość nauczenia się pracy w grupie, opanowania i zaakceptowania zasad i reguł panujących w każdym miejscu pracy, nauczenia się, że każdy ma swoje miejsce, swoje zadania do wykonania a wszystko w warunkach atmosfery przyjaźni, szacunku i akceptacji drugiego człowieka. Działaniom Centrum Integracji Społecznej w Dębicy przyświeca myśl że: „dając komuś samą tylko pomoc materialną, jedynie bezwarunkowe wsparcie, obrażamy jego godność i człowieczeństwo, uważając, że nie jest on w stanie zdobyć się na żaden wysiłek. Wymagając aktywności, zmuszając do działania, pozwalamy osobom wykluczonym odzyskać godność i wiarę w siebie”.

ccf20160908_00004 ccf20160908_00003 ccf20160908_00002 ccf20160908_00001 ccf20160908_00000