CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – Informacja « Ekonomia Społeczna

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – Informacja

Dodano 12 kwietnia 2017

Zgodnie z Art. 8.1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r., poz.1828): „Marszałek województwa, na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z instytucją tworzącą, może przyznać Centrum dotację na pierwsze wyposażenie oraz dotację na działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy z dochodów własnych samorządu województwa przeznaczonych na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Uprzejmie informujemy, iż w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie na 2017 r. ujęto środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) z przeznaczeniem na nowo tworzone Centra Integracji Społecznej (dofinansowanie pierwszego wyposażenia CIS)
Otrzymanie dotacji o której mowa powyżej możliwe będzie:
– po złożeniu do ROPS w Rzeszowie prawidłowo uzupełnionego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami,
– po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Komisje powołaną w tym celu przez Dyrektora ROPS w Rzeszowie,
– do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w 2017 r. na realizacje przedmiotowego zadania.