Konkurs – kategoria III « Ekonomia Społeczna

Konkurs – kategoria III

Pan Sławomir Solecki

Aktywność Sławomira Soleckiego w zakresie promowania i upowszechniania ekonomii społecznej w województwie podkarpackim obejmuje lata 2011-2016. Szczególne znaczenie z punktu widzenia celów konkursu mają podejmowane przez kandydata działania w następujących obszarach:

 1. popularyzacji wiedzy nt. przedsiębiorczości społecznej wśród studentów podkarpackich uczelni wyższych,
 2. tworzenie instytucjonalnych struktur i form współpracy PES na Podkarpaciu,
 3. integracji zacieśniania współpracy między podmiotami ekonomii społecznej na terenie powiatu przemyskiego i dawnego woj. przemyskiego,
 4. podnoszenia kwalifikacji kadry zarządzającej PES w regionie.

Dostrzegając potrzebę upowszechniania wiedzy nt. Ekonomii społecznej wśród studentów kierunków społecznych jako nauczyciel akademicki wprowadził do programu studiów lub modułów kształcenia na kierunkach socjologia (PWSW w Przemyślu) i praca socjalna (UR) treści poświęcone przedsiębiorczości społecznej. W PWSW w Przemyślu blok zajęć warsztatowych dotyczących ekonomii społecznej funkcjonuje od 2012 r. w ramach specjalności Socjologia Rynku Pracy.

Zainteresowanie S.Soleckiego ekonomią społeczną opiera się na jego praktycznym doświadczeniu i przygotowaniu merytorycznym w ww. zakresie. W latach 2012-2013 ukończył Warsztaty doradztwa biznesowego dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Nr Certyfikatu FFW_107/2013,w ramach projektu „ Zintegrowany system wsparcia Ekonomii społecznej” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy. W latach 2012-2014 pełnił funkcję koordynatora merytorycznego w ramach projektu „ Budujemy Razem” ( POKL 7.2.2) mającego na celu Tworzenie spółdzielni socjalnych w powiecie przemyskim. Po zakończeniu projektu współpracował z powstałymi spółdzielniami w zakresie zarządzania spółdzielnią oraz jej efektywnej działalności. Reprezentował również spółdzielnie wobec władz lokalnych . Prowadził również doradztwo dla spółdzielni socjalnych w regionie w ramach projektu „ Social Cooperatives of the Future” – implementacja niemieckich rozwiązań szansą na rozwój podkarpackich spółdzielni socjalnych. – POKL 8.2.1

W 2015 r. S. Solecki brał udział w pracach grupy roboczej, której efektem było przygotowanie porozumienia klastrowego adresowanego do podmiotów ekonomii społecznej wywodzących się z trzeciego sektora, JST oraz biznesu , mającego na celu tworzenie miejsc pracy w PES, budowanie sieci współpracy międzysektorowej przyśpieszającej rozwój lokalny i Regionalny. Kandydat od września 2015 r. działa w pierwszym prezydium Regionalnego Klastra Przedsiębiorczości Społecznej i Innowacji „Z biegiem Sanu do rozwoju” oraz reprezentuje PWSW w Przemyślu w pracach Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (jako zastępca oficjalnego  przedstawiciela uczelni).

W celu integracji środowisk związanych z ekonomią społeczną w powiecie przemyskim S. Solecki zorganizował w listopadzie 2015 r. I Forum Przedsiębiorczości Społecznej, efektem którego stała się ściślejsza współpraca PES-ów w wymiarze biznesowym oraz prezentowanie wspólnego stanowiska w ważnych dla nich sprawach. W maju br. Z inicjatywy Kandydata odbyło się II Przemyskie Forum Przedsiębiorczości Społecznej.

Oprócz działalności organizacyjnej na rzecz rozwoju podkarpackiej Ekonomii społecznej, doradztwa dla PES i kształcenia w zakresie przedsiębiorczości społecznej studentów. Kandydat prowadzi badania empiryczne poświęcone problematyce Ekonomii społecznej. W 2016 r. pod kierunkiem S. Soleckiego powstały w PWSW dwie prace licencjackie – Rozwój przedsiębiorczości społecznej na Podkarpaciu po wejściu Polski do Unii Europejskiej oraz Ekonomia społeczna jako instrument aktywizacji Zawodoweji społecznej na przykładzie wybranych miast Podkarpacia. Opracował dokumentację studiów podyplomowych pozwalającą na kształcenie kadry menadżerskiej dla podkarpackich przedsiębiorstw społecznych i PES. W dorobku posiada również publikacje naukowe m.in. Ekonomia społeczna i jej wrogowie, w : „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” Wyd. UR oraz Potencjał Podkarpackiej Ekonomii Społecznej wobec niedoskonałości regionalnego rynku pracy, w: „Przedsiębiorstwo i Region” Wyd. UR.

Pan Łukasz Janocha

Pan Łukasz Janocha założyciel oraz członek Spółdzielni Socjalnej Polifonia Project mającej siedzibę w Rzeszowie, zajmującej się lokalną młodzieżą, poprzez organizacje dla nich koncertów oraz eventów. Zna zasady mobilizowania innych do działania oraz metody diagnozowania potrzeb i możliwości lokalnych społeczności, aktywizuje innych do pracy dla ekonomii społecznych, jeden z twórców stowarzyszenia SPOREST działającego na rzecz rozwoju sportowego lokalnego środowiska. Motor napędowy pozytywnych zmian. Wieloletni współorganizator, wolontariusz finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Krośnie. Na co dzień jako barman realizuje siebie wykorzystując do tego narzędzia oferowane przez ekonomię społeczną.

14302877_1513585815334057_717586321_n 521507_395533980542765_663519169_n564958_369690776460419_1913016012_n1237862_487926391303523_1471592499_n

Pan Jan Ciołczyk

Pan Jan Ciołczyk jest rekomendowany do Konkursu Lider Ekonomii Społecznej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy.
Od 2005r. pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia „Radość”. Dzięki Jego wieloletniemu zaangażowaniu społecznemu, doświadczeniu osobistemu (sam samotnie wychowuje niepełnosprawną córkę), znajomości potrzeb osób z niepełnosprawnością, organizacja rozwija się bardzo dynamicznie. Oddziaływaniem obejmuje coraz większą grupę niepełnosprawnych i ich opiekunów. Pod kierownictwem Jana Ciołczyka podejmuje liczne działania,
w których uczestniczą osoby niepełnosprawne z całego powiatu. Są to coroczne wycieczki, spotkania formacyjne, zajęcia rekreacyjno – sportowe, uroczystości okolicznościowe. Organizacja wspiera i organizuje wyjazdy osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne. Sprzyjają one aktywizacji i Integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem. Niwelują ich poczucie ograniczeń i wykluczenia.

Pan Jan Ciołczyk jako prezes Stowarzyszenia uczestniczył w tworzeniu:

 • Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej, zatrudniającym obecnie 37 osób z niepełnosprawnością (utworzony w 2006r.),
 • Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębicy dla 60 uczestników (2004r.),
 • Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli dla 45 uczestników (2009r.),
 • Galerii wyrobów artystycznych ZAZ, Dębica, ul. Kolejowa 30A. (2013).

Pod Jego kierownictwem organizacja realizuje Projekty na rzecz osób niepełnosprawnych pozyskując środki zewnętrzne. Były to m. in.

 • Projekt POKL pn. „Zakład Aktywizacji Zawodowej w Woli Żyrakowskiej” (2008 – 2010).
 • Projekt POKL pn. Ośrodek Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Korzeniowie (2010- 2012),
 • Projekt POKL „Lepsze jutro. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” (2013- 2014),
 • Projekt „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” (2014).
 • Aktualnie Stowarzyszenie „Radość” w Dębicy realizuje Projekt: Rehabilitacja społeczna w Mieszkaniu Samodzielności Stowarzyszenia „Radość”, współfinansowany ze środków PFRON dla 50 osób niepełnosprawnych.
 • Od 1.09.2016r. Stowarzyszenie prowadzi Niepubliczne Przedszkole Specjalne (Projekt RPO).

Osoba i działalność Pana Jana Ciołczyka są wysoko ocenianie przez społeczność lokalną. Wyróżnia się troską i zaangażowaniem w realizację działań organizacji. Darzony jest sympatią, zaufaniem i uznaniem przez osoby niepełnosprawne i ich opiekunów.

 

Pani Małgorzata Gotfryd

Pani Małgorzata Gotfryd od 16 maja 2005 roku pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, natomiast od 1 listopada 2009 roku jest Kierownikiem Klubu Integracji Społecznej przy MOPS. Jest mocno związana z wolontariatem. Sama przez blisko 8 miesięcy pracowała jako wolontariusz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, gdzie pomagała pracownikom socjalnym w wykonywaniu prac biurowych i obowiązków służbowych w środowisku. W 2005 roku została Prezesem Stowarzyszenia działającego przy MOPS – Centrum Wolontariatu i Inicjatyw Obywatelskich, funkcję tą sprawowała do czerwca 2011 roku. W tym czasie w partnerstwie z MOPS zostało zrealizowanych wiele projektów i programów skierowanych do różnych grup społecznych, w tym przedstawicieli trzeciego sektora ze Stalowej Woli, dzieci i młodzieży, osób starszych. Od września 2013 roku ponownie zaangażowała się w działalność pozarządową powołując nowe Stowarzyszenie – Centrum Aktywności Społecznej „SPECTRUM” z siedzibą w Stalowej Woli. W skład Stowarzyszenia wchodzą pracownicy tut. Ośrodka, chcący wdrażać działania na rzecz poszerzenia oferty zadań realizowanych przez instytucje oraz organizacje z zakresu pomocy i integracji społecznej. Małgorzata Gotfryd została Prezesem tego Stowarzyszenia i funkcję te pełni do dziś.

W Klubie Integracji Społecznej przy MOPS pracuje z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, głównie z uwagi na problemy: bezrobocia, uzależnień, bezdomności. Od lat realizuje program Klubu w oparciu o zasadę partycypacji i współuczestniczenia odbiorców działań w ich planowaniu i realizacji. Celem działań Kierownika KIS jest reintegracja społeczna, zawodowa i edukacyjna w oparciu o kontrakt socjalny jako narzędzie pracy z osobami bezrobotnymi. Cel ten jest realizowany poprzez szereg działań podejmowanych w KIS w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej. Kierownik KIS stara się z roku na rok poszerzać ofertę Klubu o nowe usługi (warsztaty, szkolenia, ciekawe formy spędzania czasu wolnego). W tym zakresie nieodłączna jest stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Stalowej Woli, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnobrzegu, Urzędem Miasta w Stalowej Woli oraz szkołami, uczelniami
i organizacjami pozarządowymi. Pozyskiwanie nowych parterów do realizacji usług w KIS stanowi kolejną formę warsztatu pracy. Budowanie pozytywnego wizerunku Klubu Integracji Społecznej przy MOPS i ekonomii społecznej w regionie to podstawowe działania na którym skupia się Małgorzata Gotfryd. Udział w licznych wystąpieniach podczas konferencji, sympozjów, spotkań doradczych dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych z terenu województwa podkarpackiego i nie tylko, daje okazje do promowania przez nią ekonomii społecznej.

Małgorzata Gotfryd jest otwarta na nowe wyzwania, bycie „Aniołem” podczas Spotkania Wigilijnego, czy prelegentem na konferencji jest kolejnym dowodem na to, że nie są jej obce działania oddolne, wynikające z aktualnej potrzeby i chwili. Ekonomia społeczna, trzeci sektor to obszar bogaty w realizację takich inicjatyw, gdzie liczy się przede wszystkim człowiek i jego dobro. Z tego względu zgłaszamy kandydaturę Małgorzaty Gotfryd w kategorii „Animator ekonomii społecznej” za działania podejmowane na rzecz rozwoju i upowszechnia ekonomii społecznej w województwie podkarpackim z szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób bezrobotnych.

Listy i referencje

Podziękowanie

001

Spotkanie wigilijne – grudzień 2014 roku

002

Spotkanie wigilijne – grudzień 2014 roku

003

Wolontariat – Akcja „Podaj dalej swój podręcznik” – 2005 rok

004

Szkolenie „Dlaczego warto zostać wolontariuszem?” – 2007 rok

005

„Mecz piłki nożnej w spódnicach” – lipiec 2015 roku

006

„Mecz piłki nożnej w spódnicach” – lipiec 2015 roku

007

Zmagania Miast „Stalowa Wola – Tarnobrzeg – Sandomierz – Gorzyce” – czerwiec 2016 roku

008

Zmagania Miast „Stalowa Wola – Tarnobrzeg – Sandomierz – Gorzyce” – czerwiec 2016 roku

009

Wywiady do mediów

010

Gala Wolontariatu – grudzień 2014 roku

011

Gala Wolontariatu – grudzień 2013 roku

012

Gala Wolontariatu – grudzień 2015 roku

013

Rozmowy indywidualne z kandydatami do Klubu Integracji Społecznej przy MOPS

014

Dzień Osoby Bezdomnej – kwiecień 2014 roku

015

Dzień Osoby Bezdomnej – kwiecień 2015 roku

016

Dzień Osoby Bezdomnej – kwiecień 2016 roku

017

Piknik sąsiedzki – wrzesień 2014 roku

018

Piknik rodzinny – czerwiec 2015 rok

019

Konferencja w ramach projektu Program Rewitalizacji Społecznej „Od rewitalizacji do integracji” – październik 2014 roku

Pani Danuta Roma Wiech

pani-danuta-roma-wiechPani Danuta Roma Wiech od chwili objęcia stanowiska Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu (1999) bardzo intensywnie angażuje się w rozwiązywanie problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu uzależnień i bezrobocia, które uważa za główne powody trudności w sprawach społeczno zawodowych. Stworzyła pierwsze raporty o problemach alkoholowych w Przemyślu. Jest autorką gminnych problemów rozwiazywania problemów alkoholowych i licznych artykułów prasowych o problematyce uzależnień. Była koordynatorką programów i warsztatów dla różnych grup społecznych i zawodowych. Organizowała liczne konferencje z zakresu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, aktywizacji społecznej i zawodowej, dedykowanych instytucjom, jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom i osobom fizycznym. Podczas nich  podkreślała znaczenie programów rozwoju ekonomii Społecznej w rozwiązywaniu problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Od 2009 roku do chwili obecnej jest członkiem zespołu ekspertów Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ds. programów lokalnych. Jest pomysłodawczynią realizatorką utworzenia w Przemyślu pierwszego punktu pomocy dla ofiar przemocy pn. ,,Ośrodek Pomocy Rodzinie’’. Organizuje i współorganizuje cykliczne festyny, konkursy promujące zdrowy styl życia i aktywizację społeczną mieszkańców Przemyśla i powiatu przemyskiego. Od roku 2012 współpracowała z Caritas Archidiecezji Przemyskiej w zakresie wdrażania działań na rzecz ekonomii społecznej. Udzielała cennych rad i wskazówek na etapie składania wniosku do wojewody podkarpackiego w sprawie nadania statusu dla CIS w Przemyślu. Stale współpracuje z Caritas i innymi jednostkami z terenu Przemyśla w realizacji zadań z zakresu ekonomii społecznej. Jest pomysłodawczynią porozumienia z CIS Przemyśl, w ramach którego każdego roku w zajęciach CIS uczestniczy stała liczba mieszkańców Przemyśla. Wspiera CIS Przemyśl w organizowaniu stoisk i wystaw dla produktów wytwarzanych przez uczestników warsztatów CIS. Wspomaga CIS poprzez przekazywanie informacji o ogłaszanych konkursach i naborach wniosków. Była inicjatorką przystąpienia CIS do konkursu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pn. „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem ośrodka pomocy społecznej i powiatowego urzędu pracy w realizacji kontraktów socjalnych – edycja 2014’’. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę wraz z decyzją o przyznaniu dotacji w wysokości 49500 zł. Nadzorowała i koordynowała tryb uchwalania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Przemyśla na lata 2016 – 2020. Strategia bardzo mocno akcentuje znaczenie Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w rozwiazywaniu problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

rekomendacja rekomendacja_abstynen

Pan Paweł Maciechowski

Pan Paweł Maciechowski – Prezes, współzałożyciel Spółdzielni Socjalnej Polifonia Project, wolontariusz Ultramaratonu podkarpackiego, współorganizator zbiórek na rzecz fundacji, organizator happeningów na rzecz dzieci z domu dziecka oraz finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Patron Szkoły Muzycznej „Triolka” zajmującej się wyławianiem nowych talentów muzycznych podkarpackiej sceny rock’n’rollowej, współzałożyciel pierwszego na Podkarpaciu Klastra Ekonomii Społecznej Lokomotywa. Członek komitetu organizacyjnego Międzynarodowych Dni Spółdzielczości w Rzeszowie .Prezes stowarzyszenia SPOREST działającego na rzecz rozwoju sportowego lokalnego środowiska.

250259_377170865712410_1147014734_n 398272_449385455088263_1744719853_n 1004588_442756509153845_594371725_n

Pan Łukasz Maciechowski

Pan Łukasz Maciechowski – założyciel i wiceprezes Spółdzielni Socjalnej Polifonia Project z Rzeszowa, która działa aktywnie prowadząc Klub Vinyl przy al. Piłsudskiego 31 w Rzeszowie – miejsce które jest tworzone dla lokalnej młodzieży i dające prace członkom Spółdzielni. Jako członek zarządu Spółdzielni współzałożyciel pierwszego na Podkarpaciu Klastra Ekonomi Społecznej Lokomotywa. Członek komitetu organizacyjnego Międzynarodowych Dni Spółdzielczości w Rzeszowie. Człowiek aktywny społecznie, koordynator i uczestnik wielu projektów oraz inicjatyw mających na celu rozwój społeczny i osobisty (m.in. wolontariusz Ultramaratonu Podkarpackiego), a także współorganizator WOŚP w Krośnie. Wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Sportowych „SPOREST” aktywnie wspierającego II ligową drużynę futsalową z Jasła. Prywatnie maratończyk, rowerzysta, a przede wszystkim szczęśliwy mąż i ojciec dwójki dzieci.

10386737_605826962782875_6887964165044681826_n 1549471_586371254792369_4412101409794894485_n 1237862_487926391303523_1471592499_n 12004_735773403121563_5604246036606701478_n