Konkurs – kategoria II « Ekonomia Społeczna

Konkurs – kategoria II

Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu

CISCENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W PRZEMYŚLU (dalej CIS) kieruje swoją ofertę na obszar, który obejmuje wszystkie gminy powiatu przemyskiego ziemskiego i Miasto Przemyśl. Liczba mieszkańców w/w obszaru wg stanu na koniec 2014 r. wynosi 137 638. W CIS realizowane były projekty, skierowanych do osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym m.in.:

„Caritasowe Centrum Integracji Społecznej” – projekt unijny(483 uczestników/czek),
„Większe możliwości w CIS Przemyśl” – projekt unijny (52 uczestników/czek),
„Uwierzyć w Siebie” – zadanie publiczne powierzone do realizacji przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z PUP Przemyśl i MOPS Przemyśl (12 uczestników/czek).

W ramach promowania ekonomii społecznej zorganizowano konferencje i spotkania, np.:

 • Zorganizowanie spotkania informacyjnego z przedstawicielami JST i kierownikami OPS z terenu powiatu przemyskiego ziemskiego i grodzkiego(12.10.2012 r.),
 • Zorganizowanie konferencji w Łańcucie (12.10.2011 r.) promującej ES, na której obecni byli: przedstawiciele JST z powiatu przeworskiego, przemyskiego, łańcuckiego, leżajskiego, PEFRON Rzeszów, WTZ Leżajsk, WTZ Białobrzegi, Caritas Przemyśl, DPS Kąkolówka, animatorzy KIS w Ustrzykach Dolnych, Wysokiej k. Łańcuta, Kąkolówce, CIS Przemyśl,
 • Zorganizowanie forum dyskusyjnego dotyczącego ES w Przemyślu (19.11.2013), udział: OPS Pilzno, CIS Pilzno, CIS Dębica, CIS Dąbrowa g. Lubaczów, CIS Jarosław, Wójt Gminy Lubaczów, CIS Kolbuszowa, CIS Sanok, PCPR Sanok, PAP K. Podraza, Fundacja Barka w Poznaniu, Dyrektor WUP Rzeszów, Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej,
 • Udział pracownika CIS Przemyśl w pracach II Zespołu ds. Strategii Miasta Przemyśla na lata 2014 – 2024 (09-11.2013 r.),
 • Prezentacja praktycznych aspektów funkcjonowania CIS – Brzozów (24.02.2015 r), obecni: Starosta i sekretarz powiatu brzozowskiego, kierownik PCPR Brzozów, przedstawiciel PAP Rzeszów, prezes Stowarzyszenia Ludzi Twórczych, przedstawiciel CIS Przemyśl, przedstawiciel CIS Sanok,
 • Zorganizowanie w CIS Przemyśl spotkania dla grupy inicjatywnej ds. utworzenia CIS w powiecie brzozowskim, obecni: kierownik PCPR Krosno, kierownik PCPR Brzozów, kierownik GOPS Jasienica Rosielna, prezes Stowarzyszenia Ludzi Twórczych, kierownik GOPS Haczów, sekretarz gminy Domaradz, PAP Rzeszów,
 • Przystąpienie do Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej (czerwiec 2015 r),
 • Udział CIS na II Przemyskim Forum Przedsiębiorczości Społecznej (31.05.2016 r),
 • Uzyskanie certyfikatu „Znaku Zakup prospołeczny” dla produktów warsztatu gastronomicznego w CIS (01.07.2016 r.),
 • Przystąpienie CIS do portalu sprzedażowego www.wspierajiwybieraj.pl, sierpień 2016 r),
 • Dobra współpraca z Prezydentem Miasta Przemyśla, Starostą Przemyskim, Wójtami z terenu powiatu przemyskiego, jednostkami administracji rządowej i samorządowej, z pracodawcami.

Centrum Integracji Społecznej w Dębicy

cis_debicaCENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W DĘBICY działa od 2013 roku jako podmiot ekonomii społecznej Gminy Miasta Dębica, który realizuje program reintegracji zawodowej i społecznej w trzech warsztatach zawodowych: warsztacie usług gospodarczych, warsztacie remontowo – porządkowym oraz warsztacie usług opiekuńczych, dla 24 osób wykluczonych, bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Dębica. Tym, co najpełniej określa funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej w Dębicy, to sposób myślenia i działania, w którym cele społeczne i ekonomiczne stanowią łączące się ze sobą elementy. Centrum Integracji Społecznej w Dębicy powstało, aby pomagać tym, którzy pragną pobudzić swoją aktywność. Bez fachowego wsparcia specjalistów i ludzi dobrej woli nie są oni w stanie sami pokonać swoich ograniczeń. Działalność Centrum Integracji Społecznej w Dębicy przekłada się na pozytywne bezpośrednie efekty reintegrujące w stosunku do osób wykluczonych, bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także na pośrednie działania wywołujące zmianę świadomościową w rodzinach uczestników (często żyjących w izolacji społecznej, poddawanych działaniu stereotypów i autostereotypów), społeczności lokalnej, lokalnych instytucjach pomocy i integracji społecznej oraz wśród lokalnych pracodawców i przedsiębiorców. Osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, mające problem z nadmiernym spożywaniem alkoholu – tym samym zagrożone wykluczeniem społecznym na różnych płaszczyznach życia : społecznej, zawodowej, rodzinnej – uczestnicząc w zajęciach reintegracji zawodowej i społecznej w Centrum Integracji Społecznej w Dębicy przede wszystkim odzyskują poczucie bezpieczeństwa, poczucie własnej wartości, wiarę we własne siły oraz świadomość kontroli nad własnym życiem. Odzyskują poczucie ważności swojego życia, tak w kontekście własnej osoby, jak i całej społeczności lokalnej, której są niekwestionowaną częścią. Uczestnictwo w zajęciach Centrum to dobry sposób na przygotowanie się do wejścia na otwarty rynek pracy, to możliwość nauczenia się pracy w grupie, opanowania i zaakceptowania zasad i reguł panujących w każdym miejscu pracy, nauczenia się, że każdy ma swoje miejsce, swoje zadania do wykonania a wszystko w warunkach atmosfery przyjaźni, szacunku i akceptacji drugiego człowieka. Działaniom Centrum Integracji Społecznej w Dębicy przyświeca myśl że: „dając komuś samą tylko pomoc materialną, jedynie bezwarunkowe wsparcie, obrażamy jego godność i człowieczeństwo, uważając, że nie jest on w stanie zdobyć się na żaden wysiłek. Wymagając aktywności, zmuszając do działania, pozwalamy osobom wykluczonym odzyskać godność i wiarę w siebie”.

ccf20160908_00004 ccf20160908_00003 ccf20160908_00002 ccf20160908_00001 ccf20160908_00000

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy jest organizacją pożytku publicznego od roku 2001. Od 1994r. działa na rzecz integracji, aktywizacji społecznej i zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób z niepełnosprawnością. Zaspokaja ich potrzeby w zakresie opieki, lecznictwa, edukacji, mieszkalnictwa chronionego, sportu, udziału w kulturze i rekreacji. Celem organizacji jest zapewnienie maksymalnej samodzielności i niezależności osoby z niepełnosprawnością na miarę jej indywidualnych możliwości.

Stowarzyszenie utworzyło i prowadzi:

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dębicy (od 2004r) dla 60 uczestników
 • Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej (od 2006r) zatrudniający obecnie 37 niepełnosprawnych,
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli (od 2009r.)
 • Galerię wyrobów artystycznych ZAZ w Dębicy (od 2013)

Organizacja realizuje Projekty na rzecz osób niepełnosprawnych pozyskując środki zewnętrzne. Były to m. in.

 • Projekt POKL pn. „Zakład Aktywizacji Zawodowej w Woli Żyrakowskiej” (2008 – 2010);
 • Projekt POKL pn. Ośrodek Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Korzeniowie (2010- 2012);
 • Projekt POKL „Lepsze jutro. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”, (2013- 2014);
 • Projekt „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” (2014);
 • Aktualnie Stowarzyszenie „Radość” realizuje Projekt: Rehabilitacja społeczna w Mieszkaniu Samodzielności Stowarzyszenia „Radość”, współfinansowany z PFRON dla 50 niepełnosprawnych;
 • Od 1.09.2016r. Stowarzyszenie prowadzi Niepubliczne Przedszkole Specjalne (Projekt RPO).

Organizacja realizuje lub współpracuje przy realizacji zadań publicznych z organami administracji publicznej i organami samorządu terytorialnego. W ramach tej współpracy prowadziła świetlice integracyjne, zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców i terapeutów (2007, 2014, 2015), szkolenie dla rodzin zastępczych. Jest organizatorem Powiatowych Spotkań Integracyjnych. Przeciwdziała wykluczeniu społecznemu zapewniając niepełnosprawnym uczestnictwo w różnych formach rekreacji, aktywności kulturalnej i sportowej. Dofinansowuje turnusy rehabilitacyjne.
Działa na rzecz integracji współpracując z placówkami oświatowymi (wspólne zajęcia i wzajemne wizyty). Uczestniczy w prezentacjach twórczości artystycznej ukazując potencjał, umiejętności i osiągnięcia osób niepełnosprawnych.

Spółdzielnia Socjalna „KONAR”

Spółdzielnia Socjalna „Konar” powstała w roku 2005, faktyczną działalność rozpoczęła w lipcu 2006. Nieprzerwanie od 10 lat prowadzi działalność społeczną i gospodarczą.
Głównym celem spółdzielni jest tworzenie trwałych miejsc pracy oraz wsparcie dla osób defaworyzowanych społecznie i zawodowo. Obecnie w spółdzielni zatrudnionych jest 18 osób w tym 15 osób w oparciu o umowy o pracę, 3 w oparciu o umowy cywilno-prawne.

Spółdzielnia w 100% finansowana jest działalnością gospodarczą, która prowadzona jest w obszarze usług gastronomicznych i cateringowych (średnio dziennie przygotowujemy 800 posiłków). Od dwóch lat prowadzimy również biuro rachunkowe, gdzie świadczymy usługi księgowo – doradcze. Obroty spółdzielni z działalności gospodarczej od kilku już lat kształtują się na poziomie 1 mln zł.

W ramach działalności statutowej realizujemy projekty np. Projekt FIO Aktywni Społecznie, szkolimy (w sierpniu 2016 szkolimy pracowników Departamentu Pożytku Publicznego MRPiPS), doradzamy oraz organizujemy wizyty studyjne.

W roku 2008 spółdzielnia została nagrodzona nagrodą Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia w działalności społeczno-gospodarczej. Otrzymaliśmy również w 2014 nagrodę Krajowej Rady Spółdzielczej – Prymus Spółdzielczy. Spółdzielnia została założona przez 7 osób bezrobotnych. Na start nie otrzymała wsparcia finansowego ze środków publicznych. Uruchomić spółdzielnię pomógł biznes, który sprzedał sprzęt gastronomiczny z odroczonym terminem płatności oraz osobista praca i zaangażowanie członków spółdzielni. Przez 10 lat spółdzielnia nie korzystała ze środków publicznych na przystąpienie nowych członków, jak i doposażenie stanowisk pracy.

Spółdzielnia Socjalna „Konar” to podmiot, który na trwale zakorzenił się na mapie PES województwa podkarpackiego jak i w całego kraju. Przez 10 lat spółdzielnia wypracowała rozpoznawalną markę, oferta nasza charakteryzuje się wysoką jakością przy konkurencyjnej cenie. Od wielu lat skutecznie konkurujemy z otwartym biznesem w zakresie realizacji zadań zlecanych przez JST, nie korzystając przy tym z klauzul społecznych.

W naszej działalności kierujemy się zasadą: „Najważniejszy jest zawsze człowiek”.

Zarząd Spółdzielni:
Aneta Englot – Prezes Zarządu
Małgorzata Jagielska – Z-ca Prezesa Zarządu
Krzysztof Patrzyk – Z-ca Prezesa Zarządu

Spółdzielnia Socjalna „Ekoda”

W 2013 roku z inicjatywy dwóch samorządów Starosty Jarosławskiego i Wójta gminy Laszki została założona Spółdzielnia Socjalna osób prawnych „EKODA” z siedzibą w Laszkach. Głównym celem powołania tej organizacji jest reintegracja osób długotrwale bezrobotnych i pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy. Powołany Zarząd Spółdzielni stworzył 5 osobową załogę. Zorganizował szkolenia, kursy kwalifikacyjne oraz został zakupiony sprzęt niezbędny do świadczenia usług na terenach Powiatu Jarosławskiego. Działalność spółdzielni ukierunkowano na utrzymanie terenów zielonych (pielęgnacja, koszenie trawy itp.). Drugim działaniem są prace remontowo-budowlane. Dodatkowo spółdzielnia świadczy usługi biurowe punkt ksero i wydruk, pomoc i tworzenie wzorów pism i wniosków dla lokalnych mieszkańców. Ponadto zajmujemy się produkcją worków na śmieci dla instytucji i mieszkańców naszej gminy. Sprzęt budowlany i ogrodniczy zakupiono dzięki wsparciu projektu prowadzonego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego pt. ,,Samorządowe Spółdzielnie Socjalne – miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych”. Spółdzielnia korzystała z częściowego wsparcia co powodowało zmniejszenie kosztów utrzymania pracowników. Na przełomie 2015/2016 r. organizacja musiała zmierzyć się z rynkiem i konkurencją co spowodowało okresowe problemy finansowe. Wiosną 2016r. Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o zmianie Zarządu spółdzielni. Po objęciu stanowiska nowy Prezes rozpoczął działania mające na celu ratowanie spółdzielni. Zmniejszono jej zarząd, w którym znajduje się obecnie 3 osoby (wcześniej było ich 5), zmniejszając tym samym liczbę etatów z dwóch do jednego, dwaj członkowie Zarządu pracują społecznie. A działanie spółdzielni nastawiono na skuteczniejszą obsługę lokalnego rynku. Od kwietnia 2016r. do końca sierpnia spółdzielnia zdobyła wiele kontraktów na usługi budowlane co spowodowało wzrost zapotrzebowania na pracowników. Wobec powyższego zatrudniamy obecnie 10 osób na etacie, a do końca roku Zarząd planuje zwiększyć zatrudnienie do 20 osób. Od 3 lat realizujemy zadanie publiczne Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pt. ,, Podkarpacki Naturalny Wypas”. Działanie to owocuje współpracą z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, rolnikami oraz spółdzielniami rolniczymi. Działając w środowisku wiejskim staramy się uczestniczyć aktywnie we wszystkich imprezach kulturalnych i okolicznościowych organizowanych w naszym rejonie.

Klub Integracji Społecznej przy MOPS w Stalowej Woli

Klub Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli rozpoczął swoją działalność w czerwcu 2005 roku i jest jednym z najdłużej funkcjonujących podmiotów ekonomii społecznej w województwie podkarpackim. Podstawą do jego utworzenia była ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 roku i doświadczenia pracowników MOPS nabyte w trakcie realizacji projektu „Pomagając innym, pomagam sobie” skierowanego do bezrobotnych kobiet ze Stalowej Woli. KIS umocowany jest w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli jako sekcja Działu Pomocy Środowiskowej i Integracji Społecznej.

Podstawowym celem działalności KIS na terenie Stalowej Woli jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel ten jest realizowany poprzez szereg kompleksowych działań zmierzających do zapewnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym bezpieczeństwa socjalnego, aktywizacji zawodowej i pomocy w rozwoju osobistym. Program KIS opiera się na edukacji personalnej, zawodowej i społecznej ułatwiającej osiągniecie samodzielności ekonomicznej poprzez realizację kontraktu socjalnego. W ramach działań KIS prowadzone są różne bloki tematyczne: edukacja, psychoedukacja, poradnictwo, samokształcenie, spędzanie czasu wolnego, samozatrudnienie, zatrudnienie. Od 2015 roku w ramach KIS realizowane są również prace społecznie użyteczne skierowane do bezrobotnych mieszkańców Gminy Stalowa Wola oraz Program Aktywizacja i Integracja (PAI).

W rozwoju Klubu i jego obecnym kształcie ważną rolę odegrał samorząd gminny, który na każde nowe inicjatywy MOPS w Stalowej Woli jest otwarty i mocno wspiera zarówno w zakresie finansowym jaki i merytorycznym realizowane działania.

W latach 2005 – 2016 w działaniach Klubu Integracji Społecznej przy MOPS udział wzięło 527 osób, w tym 305 kobiet. Ponad 20% uczestników w trakcie lub po zakończeniu udziału w Klubie podjęło zatrudnienie na umowę o pracę lub umowy cywilno-prawne, usamodzielniając się tym samym od świadczeń pomocy społecznej.

KIS w Stalowej Woli od lat jest celem i miejscem wizyt osób zainteresowanych założeniem Klubu w swojej miejscowości zarówno z okolic m. in. Bojanowa, Zaklikowa, Tarnobrzega jak i z dalszych regionów Polski (Toruń, Przemyśl). To w ramach Klubu zostało utworzone pierwsze przedsiębiorstwo społeczne na terenie województwa podkarpackiego Spółdzielnia Socjalna „Razem”, prowadzona przez byłe uczestniczki Klubu Integracji Społecznej przy MOPS. Działania realizowane w Klubie od lat stają się okazją do angażowania coraz to nowych lokalnych partnerów, co pozwala na rozbudowę lokalnej współpracy w zakresie przeciwdziałania długotrwałemu bezrobociu. Od 2010 roku KIS należy do Ogólnopolskiego Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej.

Warto nadmienić, że KIS przy MOPS i jego działania były wielokrotnie prezentowane na konferencjach, sympozjach i spotkaniach przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych nie tylko z województwa podkarpackiego.

referencje

001

Konferencja w ramach projektu Program Rewitalizacji Społecznej „Od rewitalizacji do integracji” 22 październik 2014 roku

002

Konferencja w ramach projektu Program Rewitalizacji Społecznej „Od rewitalizacji do integracji” 22 październik 2014 roku

003

Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu Program Rewitalizacji Społecznej „Od rewitalizacji do integracji” 01 – 11.2014 roku

004

Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu Program Rewitalizacji Społecznej „Od rewitalizacji do integracji” (ognisko 05.2014 roku)

005

„Karnawałowy Bal Przebierańców” 02.2006 roku

006

„Karnawałowy Bal Przebierańców” 02.2006 roku

007

Warsztaty psychologiczne w Klubie Integracji Społecznej przy MOPS

008

Warsztaty psychologiczne w Klubie Integracji Społecznej przy MOPS

009

Klub Integracji Społecznej przy MOPS – ognisko 09.2005 rok

010

Klub Integracji Społecznej przy MOPS – ognisko 09.2005 rok

011

Wyjazd szkoleniowy uczestników Klubu Integracji Społecznej przy MOPS – Kazimierz Dolny

012

Wyjazd szkoleniowy uczestników Klubu Integracji Społecznej przy MOPS – Grybów

013

Spędzanie czasu wolnego przez uczestników Klubu Integracji Społecznej przy MOPS

014

Spędzanie czasu wolnego przez uczestników Klubu Integracji Społecznej przy MOPS

015

Spędzanie czasu wolnego przez uczestników Klubu Integracji Społecznej przy MOPS

016

Spędzanie czasu wolnego przez uczestników Klubu Integracji Społecznej przy MOPS

017

Warsztaty grupowe w Klubie Integracji Społecznej przy MOPS

018

Warsztaty „Wizaż – mój wizerunek” w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli

019

Warsztaty „Wizaż – mój wizerunek” w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli

020

Warsztaty „Wizaż – mój wizerunek” w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli

021

Uczestniczki Klubu Integracji Społecznej przy MOPS w projekcie „Więź w działaniu” – 2014 rok

022

Rozmowy indywidualne w ramach naboru do Klubu Integracji Społecznej przy MOPS

023

Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej przy MOPS – 2013 rok

024

Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej przy MOPS – 2016 rok

Spółdzielnia Socjalna „Polifonia Project”

Spółdzielnia Socjalna Polifonia Project prowadzi Klub Muzyczny Vinyl w Rzeszowie, gdzie młodzież może się spotykać, aby uczestniczyć w koncertach, dyskusjach, warsztatach, pokazach filmowych itp. Dla lokalnych zespołów klub daje możliwość zaprezentowania się przed publicznością oraz promocje podczas koncertów granych u boku znanych wykonawców. Pomysł zrodził się z pasji do muzyki i jednoczesnego braku takich miejsc w regionie, które mogą być „odskocznią”, dające twórczą, ambitną alternatywę na spędzanie wolnego czasu. Skupiamy zarówno uczniów, studentów, jak i osoby pracujące, co sprzyja integracji społecznej.

Na naszej scenie goszczą znani artyści z kraju jak i z zagranicy – jest to jedno z niewielu miejsc na Podkarpaciu, gdzie lokalna społeczność ma możliwość zetknąć się z różnymi gatunkami muzycznymi „na żywo”, spotkać z artystami oraz poznać z osobami mającymi podobne zainteresowania, jak i samemu stanąć na scenie.

Działamy głównie lokalnie, dla lokalnej społeczności Rzeszowa i okolic, ponieważ chcemy promować kulturę tu na Podkarpaciu, niemniej jednak przyjeżdżają do nas osoby z całej Polski. Gościliśmy artystów z 4 kontynentów (obu Ameryk, Europy i Azji) i łącznie 18 państw świata. Chcemy pokazywać różnorodność muzyki, kultury i sztuki, i przybliżać ją tutejszym mieszkańcom i studentom.

Prowadzimy Klub własnymi siłami i z pomocą młodych aktywnych osób, które chcą, aby takie miejsce było na mapie Rzeszowa – stawiamy na rozwój i zadowolenie klientów. Tworzymy miejsce, które „żyje”, miejsce które jednoczy lokalną społeczność, daje możliwość zaprezentowania siebie i aktywizuje do działania. Pokazujemy, że jeżeli ktoś na chęci do działania – ma szansę realizować swoje cele.

Wydajemy również własną bezpłatną gazetkę-informator „Popolupo – Alternatywne strony” piszemy o aktualnych wydarzeniach i ludziach z pasją. Współpracujemy m.in. ze Szkołą Muzyczną Triolka, Rzeszowskim Domem Kultury – Centrum Artystycznego Rozwoju Rzeszowa, Wypożyczalnią Muzyczną prowadzoną przez Bibliotekę Publiczną i innymi lokalami w mieście, które również tworzą kulturalną ofertę miasta. A co dla nas osobiście ważne wymieniamy się doświadczeniem, wiedzą oraz świadczonymi usługami z innymi spółdzielniami.

Tworzymy zespół, a w naszym zespole każdy jest ważny i każdy odgrywa swoją rolę tak aby całość dobrze „grała”, bo nikt z nas nie ma tego co mamy razem jako zespół – Łączy nas muzyka.

001_klub-viny 002_klub-viny 003_klub-viny 004_klub-viny 005_klub-viny 006_klub-viny 007_klub-viny 008_klub-viny 009_klub-viny 010_klub-viny dni_australii popolupo

Spółdzielnia Socjalna „Bajkolandia”

Spółdzielnia Socjalna „Bajkolandia” powstała w 2010r. z inicjatywy PUP w Leżajsku. Została założona przez pięć osób bezrobotnych, które postanowiły skorzystać z formy samo zatrudnienia jaką jest Spółdzielnia Socjalna. Byliśmy drugim podmiotem Ekonomii Społecznej w powiecie leżajskim. Od 2012r. jesteśmy umieszczeni w ogólnopolskim Atlasie Ekonomii Społecznej jako dobry przykład działalności. Każdego roku naszą spółdzielnie odwiedza ok 50 osób z terenu całego kraju w ramach wizyt studyjnych jakie są organizowane przez różne samorządy.

W 2013 roku Nasza Spółdzielnia została nagrodzona przez Prezydenta RP w ogólnopolskim konkursie „Sposób na Sukces”. Otrzymaliśmy również nagrodę od Marszałka Województwa Podkarpackiego, oraz Starosty Leżajskiego Jana Kidy.

W 2014 roku Spółdzielnia została wyróżniona w konkursie „Women , Region, Society, Business- Kobiety są przyszłością ” w kategorii „Firma Przyjazna Kobietom”. Wyróżnienie w konkursie „ Mikroprzedsiębiorca Roku „ organizowanego przez Fundację Kolenberga przy Citi Bank Handlowy.

Od początku naszej działalności staramy się godnie reprezentować nasz powiat z zakresu funkcjonowania podmiotów Ekonomii Społecznej, dlatego też wszystkie wyróżnienia jakie otrzymujemy mobilizują nas do naszej dalszej pracy.

Głównym założeniem Spółdzielni jest prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego w oparciu o osobista pracę członków. Ważnym elementem naszej działalności jest reintegracja zawodowa i społeczna członków spółdzielni. Spółdzielnia Socjalna „Bajkolandia” prowadzi działalność społeczną i oświatowo – kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003, nr 96, poz. 873 ). Od początku naszej działalności upowszechniamy i promujemy Ekonomię Społeczną w naszym regionie.

zdjecie

Spółdzielnia Socjalna „Ogród Dokumentów”

Spółdzielnia Socjalna „Ogród dokumentów” jest podmiotem ekonomii społecznej utworzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu oraz Powiat Jarosławski.

Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnacji terenów zielonych oraz oferujemy usługi z wykorzystaniem profesjonalnych myjni parowych. Dysponujemy odpowiednio dobraną, wykwalifikowaną kadrę oraz w pełni profesjonalnym sprzętem. Zatrudniamy specjalistów z zakresu projektowania i pielęgnacji terenów zielonych. O jakości usług świadczą wizualne efekty naszej pracy znajdujące się na terenie Miasta Jarosławia w postaci założeń ogrodniczych.

Naszym nadrzędnym celem jest aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – osób z niepełnosprawnością intelektualną, poprzez zaoferowanie konkretnej i stałej pracy.

Nasi pracownicy z pasją wykonują powierzone czynności. System rekrutacji, a następnie system wsparcia stworzony przez Spółdzielnię, pozwala na wykonywanie pracy w warunkach dostosowanych do indywidualnych możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną. Praca umożliwia im samorealizację, a otrzymane wynagrodzenie pozwala na godne życie.

Angażujemy się również w pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną z poza grona naszych pracowników m.in. realizowaliśmy projekty finansowane ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. W 2014 roku Spółdzielnia zrealizowała projekt pn. „Wypoczywaj aktywnie na radawskim szlaku” – poznawanie kraju zaczynami od własnego środowiska. Projekt polegał na aktywnym wypoczynku i kształtowaniu pozytywnych postaw wśród 30 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Natomiast w roku 2015 Spółdzielnia realizowała projekt pn. „Szkolenia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z zakresu ogrodnictwa oraz produkcji świec”, którego celem była aktywizacja zawodowa i społeczna 32 beneficjentów projektu.

Od 2013 roku nieprzerwanie zatrudniamy osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Nasza specyfika jako podmiotu ekonomii społecznej wymaga nieustannego poszukiwania i wdrażania nowych pomysłów w celu poszerzenia działalności i zapewnienia dalszego funkcjonowania Spółdzielni, a przede wszystkim w celu stworzenia szansy podjęcia pracy dla kolejnych osób z niepełnosprawnościami, co konsekwentnie nam się udaje.

img_1227 img_8580

Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie

Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie jest jednym z najprężniej działających podmiotów na Podkarpaciu, wśród jednostek reintegracyjnych zaliczanych do sektora ekonomii społecznej.
Głównym celem działania Centrum jest reintegracja zawodowa i społeczna osób, które znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy i podlegają wykluczeniu społecznemu. Uczestnicy CIS-u nabywają umiejętności samorealizacji, rozwijają kompetencje osobiste i społeczne, zdobywają kwalifikacje zawodowe oraz zdolność aktywnego poruszania się po rynku pracy, prowadzącą do zatrudnienia.
Od początku funkcjonowania CIS-u zajęcia ukończyło 159 uczestników, a 51 osób zrealizowało efektywność zatrudnieniową i znalazło stałe zatrudnienie. Aktualnie w zajęciach bierze udział 54 uczestników. Tak duża liczba uczestników pozwala przypuszczać, iż jest to jeden z największych, jeśli nie największy CIS w kraju.
W ramach zajęć z reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonych przez Centrum funkcjonują 3 warsztaty: usług porządkowych (21 uczestników), usług szwalniczych (12 uczestników), usług komunalnych (21 uczestników).

CIS wybił się na rynku jako podmiot specjalizujący się w usługach szwalniczych. Sprawna organizacja, a także opracowanie i wdrożenie przyjętej strategii przyniosło oczekiwane efekty związane z wypracowaniem marki, zdobyciem pozycji i wiarygodności na rynku. Dzisiaj Centrum Integracji Społecznej szyje dla kilku największych agencji reklamowych, które sprzedają produkty CIS-u nie tylko na rynku krajowym, ale również na rynkach europejskich.

Ukoronowaniem starań i zaangażowania „Pawłowego Sioła” na rzecz zdobywania nowych rynków zbytu była realizacja prestiżowego zlecenia dla UEFA na EURO 2016. CIS uszył 30 tys. toreb reklamowych, wszystkie na pierwszej stronie z nadrukiem – oficjalnym logo mistrzostw Europy w piłce nożnej we Francji.

W ramach zawiązanego partnerstwa lokalnego z Gminą Miejską Jarosław, Pruchnik, oraz z Gminą Wiązownica w latach 2014-2015 Centrum jako partner  w projektach systemowych pt. „Czas na aktywność w gminie…” finansowanych ze środków unijnych, realizowało zadania z reintegracji społecznej i zawodowej uzyskując dodatkowe przychody na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania.

W ramach funkcjonującego partnerstwa również w latach 2016 – 2018 CIS jako partner bierze udział w projektach, m.in. „Moja Szansa na Sukces” realizując zadania z zakresu reintegracji.
Dzięki pracy i zaangażowaniu w rozwój sektora ekonomii społecznej Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” jest godnym pretendentem do uzyskania tytułu „Lider Ekonomii Społecznej”.

dsc_0020 dsc_0106 dsc_0110 dsc_0218 dsc_0221