BEZPŁATNE DORADZTWO DLA JST « Ekonomia Społeczna

BEZPŁATNE DORADZTWO DLA JST

Dodano 11 czerwca 2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do korzystania z usługi specjalistycznego doradztwa z zakresu ekonomii społecznej realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020.

Przygotowane doradztwo obejmuje następujące obszary tematyczne:

 1. Ekonomia społeczna w dokumentach strategicznych i lokalnych planach rozwoju.
 2. Stosowanie klauzul społecznych  i aspektów społecznych w zamówieniach publicznych.
 1. Ekonomia społeczna w dokumentach strategicznych i lokalnych planach rozwoju

Na szczegółowy zakres tematyczny doradztwa składają się m.in.:

 • miejsce ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych gmin, miast, województwa:
 • strategie rozwoju miasta/gminy,
 • strategia rozwiązywania problemów społecznych,
 • gminne/powiatowe programy pomocy społecznej; współpracy
  z organizacjami pozarządowymi; aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania bezrobociu,
 • programy „branżowe” np. działań na rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyki, kultury, sportu itp.,
 • powiązanie z dokumentami o charakterze operacyjno-wdrożeniowym np. regulaminy, dokumentacja konkursowa.
 • programy dedykowane ekonomii społecznej, m.in. Lokalny plan rozwoju ekonomii społecznej i jego struktura (diagnoza, definicje, cele, działania, rezultaty, finansowanie, monitorowanie)
 • zalety ujęcia podmiotów ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych,
 • rola władzy lokalnej w stymulowaniu rozwoju społeczno – gospodarczego
  z udziałem podmiotów sektora ekonomii społecznej, narzędzia partycypacji społecznej;
 • obszary współpracy gmin/powiatów z podmiotami ekonomii społecznej oraz korzyści płynące ze współpracy wielosektorowej;
 • powierzanie/zlecanie zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej;
 • rola rad działalności pożytku publicznego w rozwoju ekonomii społecznej.

 

DORADCA KLUCZOWY : Pan Ireneusz Kozera

 

 1. Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

 Na szczegółowy zakres tematyczny doradztwa składają się m.in.:

 • praktyczne zastosowanie klauzul społecznych i innych aspektów społecznych oraz wprowadzanie zapisów dot. klauzul społecznych do dokumentacji przetargowej oraz do dokumentacji w postępowaniach do 30 tys. euro;
 • podstawy prawne zamówień publicznych, kto i kiedy stosuje ustawę Prawo zamówień publicznych (Pzp), podstawowe zasady Pzp;
 • podstawowe informacje nt. społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych
  i klauzul społecznych;
 • podstawy prawne klauzul społecznych i rodzaje klauzul społecznych;
 • charakterystyka grup, które mogą być uwzględnianie w klauzulach społecznych;
 • klauzule społeczne w praktyce: co należy zrobić, aby zastosować klauzule społeczne w zamówieniu;
 • jakie korzyści można odnieść ze stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych i klauzul społecznych: jak ocenić efekty stosowania klauzul;
 • problemy, które mogą się pojawić przy stosowaniu klauzul społecznych oraz sposoby radzenia sobie z nimi.

 

DORADCA KLUCZOWY : Pan Marcin Kępa

UCZESTNICY DORADZTWA

W doradztwie mogą uczestniczyć pracownicy jednostek, których siedziba znajduje się w województwie podkarpackim, w szczególności:

 • jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów miast, gmin, starostw powiatowych, jednostek szczebla wojewódzkiego;
 • ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i innych instytucji pomocy i integracji społecznej realizujące działania w zakresie aktywnej integracji;
 • publicznych służb zatrudnienia.

MIEJSCE REALIZACJI DORADZTWA

Doradztwo indywidualne lub grupowe (do 15 osób) będzie realizowane w formie mobilnej na terenie województwa podkarpackiego – co oznacza, że doradztwo może być świadczone np. w miejscu pracy uczestnika.

ZGŁOSZENIE NA DORADZTWO

 1. Osoby zainteresowane doradztwem zgłaszają swój udział poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i zapotrzebowania na usługę doradczą (dokumenty poniżej) i dostarczenie go do Organizatora w następujący sposób:
 1. osobiście,
 2. przesłanie listownie na adres Organizatora,
 3. przesłanie pocztą elektroniczną skan formularza zgłoszeniowego + zgłoszenie zapotrzebowania na usługę doradczą.

DOKUMENTY

Formularz zgłoszeniowy powinien zostać podpisany przez bezpośredniego przełożonego uczestnika doradztwa.

REALIZOWANE DORADZTWO JEST BEZPŁATNE

Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z przygotowanej dla Państwa oferty doradztwa specjalistycznego.

W sprawach realizowanego przez ROPS doradztwa można kontaktować się pod nr telefonu 
17 850 79 23, e-mail:
a.kret@rops.rzeszow.pl – Alina Kręt

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (183 KB, WORD)

ZGŁOSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA USŁUGĘ DORADCZĄ (182 KB, WORD)

REGULAMIN (2 369 KB, PDF)

Specjalne potrzeby uczestnika m.in. takie jak: dostosowanie przestrzeni w związku z niepełnosprawnością ruchową, zapewnienie tłumacza migowego i inne specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności lub stanu zdrowia można zgłosić pracownikowi projektu pod nr tel. 17 850 79 23 – Alina Kręt.