project-pro « Ekonomia Społeczna

Blog Archives

Zgłoś swój udział w konkursie Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej!!

UWAGA! Wydłużamy termin nadsyłania zgłoszeń do 9 września 2022 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie pn.: „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw społecznych, zakładów aktywności zawodowej, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów o charakterze reintegracyjnym oraz osób fizycznych zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej w województwie podkarpackim. Inicjatorem i organizatorem Konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie a jego celem jest wyróżnienie przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej, animatorów działających w obszarze ekonomii społecznej i samorządów wspierających ten obszar.

Konkurs prowadzony jest w następujących w kategoriach:

Kategoria I. „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”

Zgłaszane w tej kategorii mogą być zarejestrowane w województwie podkarpackim podmioty prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 24 miesięcy (liczone do dnia składania aplikacji w Konkursie): organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie socjalne, zakłady pracy chronionej, zakłady aktywności zawodowej, spółki kapitałowe oraz podmioty działające w innych formach prawnych, pod warunkiem posiadania aktualnego statusu przedsiębiorstwa społecznego (figurujące na liście przedsiębiorstw społecznych).

Kategoria II. „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”

Zgłaszane w tej kategorii mogą być gminy i powiaty z województwa podkarpackiego wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.

Kategoria III. „Animator ekonomii społecznej” (osoba fizyczna)

Zgłaszane mogą być osoby w szczególny sposób zaangażowane w działania na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.

Kategoria IV. „Podkarpacki Lider Reintegracji Społecznej”

Zgłaszane mogą być podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym za działalność aktywizacyjną: kluby integracji społecznej, centra integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej.

Jest to 7 edycja Konkursu, ma charakter otwarty a udział w nim jest bezpłatny. W Konkursie przewidziano nagrody finansowe.

Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego (odpowiedniego dla danej kategorii Konkursu). Podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: a.guzior@rops.rzeszow.pl lub pocztą tradycyjną na adres ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów.

Na zgłoszenia czekamy do 31.08.2022 r.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas V Podkarpackiego Forum Ekonomii Społecznej.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 17 850 79 23.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Załączniki

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia – Lipiec 2022 r.

Do pobrania:

Wręczenie nagród Laureatom Konkursu Podkarpackich Mistrzostw Przedsiębiorczości Społecznej

W dniu 24 czerwca 2022 roku w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom Konkursu Podkarpackich Mistrzostw Przedsiębiorczości Społecznej. Podstawowym celem konkursu była popularyzacja idei ekonomii społecznej oraz kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego. Nagrodę za zdobycie pierwszego miejsca otrzymali założyciele wirtualnej firmy Trans-Sibir, którzy wcielili się w rolę współwłaścicieli biura podróży i podejmowali szereg decyzji biznesowych. Zwycięski trzyosobowy zespół tworzyli uczniowie: Bartłomiej Kufel, Wojciech Zachacz i Michał Żmigrodzki. Opiekunem grupy była Pani Urszula Oleszkowicz. Nagrodę w postaci dyplomów oraz tabletów wręczył uczniom Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Pan Jerzy Jęczmienionka. Ponadto szkoła otrzymała roczny abonament na dostęp do branżowej symulacji biznesowej.

Konkurs zorganizowany został przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Revas Sp. z o.o.  w ramach projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020”.

Konkurs objęty został Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego, Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Patroni medialni Konkursu to Polskie Radio Rzeszów S.A. oraz Nowiny 24, Nowiny Gazeta Codzienna.