project-pro « Ekonomia Społeczna

Blog Archives

Świąteczny Kiermasz Ekonomii Społecznej

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Podkarpacia na ostatni w tym roku Świąteczny Kiermasz Ekonomii Społecznej, który odbędzie się 17 grudnia w godzinach 10:00-17:00 w Galerii Rzeszów.

Będzie to świetna okazja do zakupu wyjątkowych prezentów świątecznych dla bliskich, wykonanych przez uczestników podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej.

Dochód ze sprzedaży wszystkich produktów zostanie przeznaczony na cele społeczne realizowane przez wystawców.

Gościem specjalnym będzie Święty Mikołaj!

Święty Mikołaj częstował będzie słodkościami i wręczał prezenty. Rodzice, którzy chcą aby ich pociecha otrzymała prezent od Mikołaja, muszą się zgłosić do punktu przyjmowania prezentów i przekazać je pracownikowi ROPS (prezent musi być podpisany imieniem i nazwiskiem dziecka – usługa bezpłatna). O wizycie Świętego Mikołaja proszę powiadomić rodzinę i znajomych chętnych do skorzystania z usługi. Mikołaj będzie czekał na dzieci od 10:00 do 17:00.

Przyjdź i poczuj magię zbliżających się Świąt!

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Patroni medialni: Gazeta Codzienna Nowiny, Polskie Radio Rzeszów, TVP Oddział w Rzeszowie.

Kiermasze organizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Rekrutacja na spotkanie sieciujące dla podkarpackiej sieci podmiotów ekonomii społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym dla podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej  pn. „Informacje o możliwych źródłach finansowania podmiotów ekonomii społecznej (dotacje, pożyczki, fundusze europejskie i inne)”. Spotkanie sieciujące poprowadzi dla Państwa Pani Aneta Rozwadowska – Jachacz – wieloletni pracownik Wydziału Kontroli Projektów Unijnych, doradca w kilku projektach w zakresie współpracy międzysektorowej, prowadząca firmę szkoleniowo-doradczą w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania, rozliczania projektów, rachunkowości, prawa pracy. Ponadto Pani Aneta posiada doświadczenie
w kierowaniu/zarządzaniu projektami oraz w zakładaniu podmiotów ekonomii społecznej.

Spotkanie sieciujące odbędzie się 14.12.2022 r. w godzinach od 09.00 do 15.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, Sala Konferencyjna, piętro -1.

Zakres tematyczny spotkania sieciującego obejmuje:

 • praktyczne informacje na temat pozyskiwania środków unijnych dla podmiotów ekonomii społecznej (gdzie szukać informacji, jak pisać wnioski),
 • informacje o możliwych źródłach finansowania dla PES (dotacje, pożyczki, fundusze, granty),
 • założenia programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 – główne obszary wsparcia w kontekście podmiotów ekonomii społecznej.

W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie przedstawiciela/i, który będzie uczestniczyć w spotkaniu sieciującym poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się w załącznikach do niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłanie skanu formularza do dnia 09.12.2022 r. do godz. 15.30 na adres
e – mail: j.lignowska@rops.rzeszow.pl

Osoby, które uczestniczyły już w spotkaniu sieciującym od 2020 r. nie muszą ponownie wypełniać Formularza Zgłoszeniowego, jednak powinny koniecznie zgłosić swoją obecność poprzez kontakt e-mailowy: j.lignowska@rops.rzeszow.pl do dnia 09.12.2022 r. Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Rzeszowie jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 83 21.

UWAGA!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się w załącznikach do niniejszej informacji.

Załączniki:

 

 

ŚWIĄTECZNE KIERMASZE EKONOMII SPOŁECZNEJ!

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Podkarpacia na Świąteczne Kiermasze Ekonomii Społecznej, które odbędą się w godzinach 10:00-17:00 w dniu 03.12.2022 roku w Centrum Handlowym PLAZA Rzeszów oraz 17.12.2022 roku w Galerii Rzeszów. 

Będzie to świetna okazja do zakupu wyjątkowych prezentów świątecznych dla bliskich, wykonanych przez uczestników podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej takich jak na przykład warsztaty terapii zajęciowych, centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej czy spółdzielnie socjalne. 

Dochód ze sprzedaży wszystkich produktów zostanie przeznaczony na cele społeczne realizowane przez wystawców.

Gościem specjalnym będzie Święty Mikołaj!

Święty Mikołaj częstował będzie słodkościami i wręczał prezenty. Rodzice, którzy chcą aby ich pociecha otrzymała prezent od Mikołaja, muszą się zgłosić do punktu przyjmowania prezentów i przekazać je pracownikowi ROPS lub Śnieżynce (prezent musi być podpisany imieniem i nazwiskiem dziecka – usługa bezpłatna). O wizycie Świętego Mikołaja proszę powiadomić rodzinę i znajomych chętnych do skorzystania z usługi. Mikołaj będzie czekał na dzieci od 10:00 do 17:00.

Przyjdź i poczuj magię zbliżających się Świąt!

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Patroni medialni: Gazeta Codzienna Nowiny, Polskie Radio Rzeszów, TVP Oddział w Rzeszowie.

Kiermasze organizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz.U. 2022 poz. 1812, z późn. zm.), zmienia się sposób i tryb nadawania statusu przedsiębiorstwa społecznego. Zgodnie z zapisami ww. Ustawy, status przedsiębiorstwa społecznego nadaje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę podmiotu. Czyli w przypadku przedsiębiorstw społecznych
z terenu województwa podkarpackiego wniosek o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego należy złożyć do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15,35-959 Rzeszów.

Wzór wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku wraz z kartą informacyjną znajdują się na stronie BIP Urzędu Wojewódzkiego. Poniżej link do strony: 

https://www.gov.pl/web/uw-podkarpacki/przyznanie-statusu-przedsiebiorstwa-spolecznego

Zgodnie ze szczegółowymi regulacjami – pismo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z 27 października 2022 roku – statusy przedsiębiorstwa społecznego nadane przez OWES zachowują ważność. Mimo tego warto rozważyć złożenie wniosku o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego w trybie przewidzianym Ustawą.

Ustawa o ekonomii społecznej przewiduje szereg, mających stały charakter, instrumentów wsparcia skierowanych do przedsiębiorstw społecznych,
w szczególności: 

 • przyznanie jednorazowych środków na utworzenie stanowiska pracy,
 • przyznanie środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia lub kosztów pracy,
 • finansowanie części wynagrodzenia odpowiadającego składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenie społeczne,
 • dofinansowanie do oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych
  i w kasach oszczędnościowo-kredytowych pod warunkiem wykorzystania tych kredytów na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,
 • zwrot kosztów wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
 • zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów przeznaczonych na reintegrację zawodową i społeczną,
 • wsparcie działalności, w tym również działalności gospodarczej, w ramach resortowych programów wspierania ekonomii społecznej.

Powyższe instrumenty wsparcia dostępne będą jedynie dla podmiotów ekonomii społecznej (PES), które status przedsiębiorstwa społecznego uzyskały w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej, tj. złożyły wniosek do właściwego, ze względu na siedzibę podmiotu, wojewody.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Wydział Polityki Społecznej

Oddział Nadzoru w Pomocy Społecznej

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

 

Kontakt:

pokój  319

tel.: 17 867 13 19

e-mail: s@rzeszow.uw.gov.pl

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym dla podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla WTZ pn. „Pedagogika fascynacji jako metoda pracy wykorzystywana podczas zajęć z osobami niepełnosprawnymi w WTZ”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym dla podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla WTZ pn. „Pedagogika fascynacji jako metoda pracy wykorzystywana podczas zajęć z osobami niepełnosprawnymi w WTZ”. Spotkanie sieciujące odbędzie się stacjonarnie w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, sala konferencyjna parter w dniach 4.11.2022 roku (piątek) oraz 23.11.2022 roku (środa) w godzinach 10.00-14.00. Spotkanie dla Państwa poprowadzi Pani Magdalena Dec oraz Pani Małgorzata Grabek z Centrum Socjo-Pedagogicznego „Team” w Rzeszowie.

W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie przedstawiciela/i, który będzie uczestniczyć w spotkaniach sieciujących poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego (przesyłam w załączeniu). Proszę pamiętać aby formularz zgłoszeniowy został podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłany w formie skanu do dnia 31.10.2022 r. do godz. 15.30 na adres e – mail: a.rzucidlo@rops.rzeszow.pl

Osoby, które uczestniczyły już w spotkaniu sieciującym od 2020 r. nie muszą ponownie wypełniać Formularza Zgłoszeniowego, jednak powinny koniecznie zgłosić swoją obecność poprzez kontakt e-mailowy: a.rzucidlo@rops.rzeszow.pl do dnia 31.10.2022 r. Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie jest bezpłatny.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest prawidłowe wypełnienie deklaracji uczestnictwa (plik w załączeniu). Deklaracje można przesłać pocztą tradycyjną na adres ROPS lub osobiście dostarczyć w pierwszym dniu spotkania sieci.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 83 21, oraz 17 850 79 23.

UWAGA!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się w załącznikach do niniejszej informacji.

Załączniki:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z realizacją projektu pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020, informuje o rozpoczęciu rekrutacji na spotkania regionalne

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z realizacją projektu pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020, informuje o rozpoczęciu rekrutacji na spotkania regionalne pn. „Budowanie lokalnej współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz rozwiazywania problemów społecznych i pozyskiwanie funduszy na ten cel” – (3 spotkania regionalne po 4 godziny dydaktyczne).

Spotkania będą się odbywać w następujących terminach i lokalizacjach:

 • 03.10.2022 r. – Przemyśl w godz. 10.00-14.00, Ośrodek Szkolenia Kierowców, ul. Mnisza 3 – dla powiatów: przemyskiego, jarosławskiego, przeworskiego, łańcuckiego, leżajskiego, lubaczowskiego;
 • 04.10.2022 r. – Krosno w godz. 10.00-14.00, Urząd Miasta Krosno, ul. Grodzka 10 – dla powiatów: krośnieńskiego, jasielskiego, rzeszowskiego, brzozowskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, strzyżowskiego;
 • 05.10.2022 r. – Tarnobrzeg w godz. 9.00-13.00, Spółdzielnia Socjalna KONAR, ul. Św. Barbary 1 – dla powiatów: tarnobrzeskiego, stalowowolskiego niżańskiego, kolbuszowskiego, mieleckiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego.

Do uczestnictwa w spotkaniach zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, ośrodków pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz wszystkich zainteresowanych działaniem w obszarze ekonomii społecznej.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny a liczba miejsc ograniczona.
Zapraszamy do zgłoszenia swojego udziału poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (proszę pamiętać o wpisaniu terminu spotkania). Wypełniony i podpisany formularz prosimy przesłać skanem na adres e-mail: a.guzior@rops.rzeszow.pl, najpóźniej do dnia 28.09.2022 r.

Załączniki:

Rekrutacja na „Forum Inicjatyw Lokalnych 2022”

W związku z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO WP na lata 2014-2020 zapraszamy do udziału w wydarzeniu pn. „Forum Inicjatyw Lokalnych 2022”, które odbędzie się w dniach 31.08.-02.09.2022 r w Pensjonacie „Sosnowe Zacisze” – Susiec (województwo lubelskie).

Forum Inicjatyw Lokalnych to trzydniowe spotkanie warsztatowe, podczas którego omawiane będą zagadnienia z zakresu ekonomii społecznej, poszukiwania rozwiązań oraz dróg rozwoju dla ekonomii społecznej z zachowaniem specyfiki regionu o podobnej strukturze gospodarczej. Głównym celem FIL jest budowanie spójnej i trwałej współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w Polsce Wschodniej, a także umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń
w zakresie dobrych praktyk i rozwoju sektora ekonomii społecznej w kraju

W spotkaniu weźmie udział pięć województw Polski Wschodniej: województwo podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie. Gospodarzem wydarzenia w 2022 roku jest ROPS w Lublinie.

Ilość miejsc jest ograniczona. W związku z tym planuje się objęcie wsparciem projektowym łącznie 25 osób – przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych do wyczerpania limitu miejsc.

Zapraszamy do zgłaszania udziału poprzez stronę Rekrutacja Województwa Podkarpackie FIL najpóźniej do dnia 18.08.2022 r.

Wstępny program Forum Inicjatyw Lokalnych znajduje się na stronie rekrutacji, natomiast szczegółowy program zostanie przekazany osobom które zostaną zakwalifikowane na FIL.

Pierwszy dzień będzie dniem integracyjnym. Proszę ubrać się na sportowo i wygodnie. Na wieczór zaplanowano uroczyste otwarcie, podczas którego województwo podkarpackie zaprezentuje film pt. „Śladami Podkarpackiej Ekonomii Społecznej”.

Tegoroczny FIL będzie realizowany w stylistyce poszanowania tradycji i kultury ludowej
w połączeniu z nowoczesnymi rozwiązaniami. Zatem na wieczorne uroczyste otwarcie zachęcamy do strojów stylizowanych ludowo i regionalnie oraz do zaprezentowania województwa z wykorzystaniem walorów ludowych i lokalności charakterystycznej dla naszego regionu.

Uczestnictwo w Forum, nocleg oraz transport zapewnia Organizator wydarzenia.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonu:
17 850 83 21 lub 17 850 79 23.

Rekrutacja na spotkanie sieciujące dla podkarpackiej sieci podmiotów ekonomii społecznej obejmującej spółdzielnie socjalne oraz przedsiębiorstwa społeczne.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym dla podkarpackiej sieci podmiotów ekonomii społecznej obejmującej spółdzielnie socjalne oraz przedsiębiorstwa społeczne pn. „Proces reintegracji społeczno-zawodowej w podmiotach zrzeszonych w sieciach PES. Jak organizować proces by następowała trwała zmiana wśród pracowników PES”. Spotkanie sieciujące poprowadzi dla Państwa Pan Daniel Fąferko jeden z pionierów lubuskiej ekonomii społecznej, prezes lutolskiej spółdzielni socjalnej WINDA, wyróżniony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Spółdzielnia zatrudnia absolwentów Centrum Integracji Społecznej oraz uczestników projektów, ponadto aktywnie współpracuje z samorządami, przedsiębiorcami w zakresie aktywizowania osób wykluczonych do pełnienia ról społecznych.

Powyższy temat zrealizowany zostanie podczas jednego spotkania sieciującego w trybie online w dniu 20 września br. w godzinach od 10.00 do 14.00 – łącznie 4 h dydaktyczne.

Zakres tematyczny spotkań sieciujących obejmuje:

 • omówienie reintegracji społecznej i zawodowej w podmiotach ekonomii społecznej,
 • jak tworzyć proces reintegracji społecznej i zawodowej w przedsiębiorstwie społecznym, spółdzielni socjalnej,
 • praktyczne możliwości realizacji działań reintegracji w podmiotach ekonomii społecznej oparte o doświadczenie prowadzącego.

W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie przedstawiciela/i, który będzie uczestniczyć w spotkaniach sieciujących poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się do pobrania w załącznikach do niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłanie skanu formularza do dnia 12.09.2022 r. do godz. 15.30 na adres e – mail: j.lignowska@rops.rzeszow.pl

Osoby, które uczestniczyły już w spotkaniu sieciującym od 2020 r. nie muszą ponownie wypełniać Formularza Zgłoszeniowego, jednak powinny koniecznie zgłosić swoją obecność poprzez kontakt e-mailowy: j.lignowska@rops.rzeszow.pl do dnia 12.09.2022 r. Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 83 21.

UWAGA!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się w załącznikach do niniejszej informacji.

ZAŁĄCZNIKI:

Rekrutacja na spotkania sieciujące dla podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniach sieciujących dla podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej pn. „Crowdfunding szansą rozwoju sieci podmiotów ekonomii społecznej”. Spotkanie poprowadzi dla Państwa Pani Agnieszka Płoska, która posiada ogromne doświadczenie w zakresie realizowania kampanii crowdfundingowych, jest pomysłodawcą wielu projektów od lat związaną z alternatywnym finansowaniem przedsięwzięć. Ponadto Pani Agnieszka jest autorką książki, w której dzieli się zdobytą wiedzą oraz własnym doświadczeniem z dziedziny crowdfundingu. Publikacja opisuje skuteczne kroki przeprowadzenia kampanii crowdfundingowej. Powyższy temat zrealizowany zostanie podczas czterech spotkań sieciujących w trybie online (jedno spotkanie- 4h dydaktyczne) w godzinach od 10 do 14 – łącznie 16 h dydaktycznych.

Terminy spotkań sieciujących:

 • 1 spotkanie – 14.09.2022 r.
 • 2 spotkanie – 26.10.2022 r.
 • 3 spotkanie – 16.11.2022 r.
 • 4 spotkanie – 23.11.2022 r.

Zakres tematyczny spotkań sieciujących obejmuje:

 • co to jest crowdfunding i na czym dokładnie polega;
 • omówienie skutecznego przeprowadzenia kampanii crowdfundingu (mechanizmy, etapy planowania kampanii, skutecznego pozyskiwania środków finansowych na dany cel, projekt);
 • crowdfunding jako sposób pozyskiwania funduszy na rozwój działalności firmy, różnego rodzaju społecznych inicjatyw.

W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie przedstawiciela/i, który będzie uczestniczyć w spotkaniach sieciujących poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się do pobrania w załącznikach do niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłanie skanu formularza do dnia 05.09.2022 r. do godz. 15.30 na adres e – mail: j.lignowska@rops.rzeszow.pl

Osoby, które uczestniczyły już w spotkaniu sieciującym od 2020 r. nie muszą ponownie wypełniać Formularza Zgłoszeniowego, jednak powinny koniecznie zgłosić swoją obecność poprzez kontakt e-mailowy: j.lignowska@rops.rzeszow.pl do dnia 05.09.2022 r. Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 83 21.

UWAGA!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się w załącznikach do niniejszej informacji.

ZAŁĄCZNIKI:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ogłaszają nabór na pomysły kampanii crowdfundingowych, realizowanych przez Przedsiębiorstwa Ekonomii Społecznej.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ogłaszają nabór na pomysły kampanii crowdfundingowych, realizowanych przez Przedsiębiorstwa Ekonomii Społecznej.

Nabór prowadzony jest w ramach Akcji Pilotażowej realizowanej jako część projektu OSS – One Stop Shop towards competitive SMEs focusing on the ecosystem for the first line service system, wdrażanego w ramach programu Interreg EUROPE 2014-2020.

Niniejszy nabór skierowany jest do Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej, lub osób fizycznych chcących założyć działalność w sektorze Ekonomii Społecznej,

Formularze zgłoszeniowe do projektu można składać w terminie od dnia 01.08.2022 r. od godz. 7:00 do dnia 16.08.2022 r. do godz. 13:00.

5 wybranych przez Komisję pomysłów otrzyma wsparcie w przeprowadzeniu kampanii crowdfundingowej na realizację przedstawionego pomysłu. Wskazane elementy wsparcia to:

 • a) 2 – godzinne szkolenie online na temat crowdfundingu z ekspertem zewnętrznym;
 • b) Pomoc w wybraniu odpowiedniej platformy na realizację kampanii;
 • c) Pomoc w przygotowaniu treści zamieszczonej na platformie;
 • d) Pomoc w określeniu nagród dla wpłacających;
 • e) Wsparcie w opracowaniu całościowego kosztorysu kampanii;
 • f) Wsparcie w trakcie realizowania kampanii;
 • g) Pomoc w rozliczeniu i zamknięciu kampanii.

Etapy realizowania działań:

 • 01.08.2022 – 16.08.2022 – nabór formularzy z przedstawionymi pomysłami;
 • 17.08.2022 – 25.08.2022 – I etap rekrutacji – ocena pomysłów przez Komisje oraz wybór pomysłów, z potencjałem na prowadzenie kampanii crowdfundingowych;
 • 27.08.2022 – II etap rekrutacji – spotkanie pomysłodawcy z koordynatorem Zespołu Doradczego;
 • 29.08.2022 – 12.09.2022 – podpisanie umowy Uczestnika z Beneficjentem.
 • Druga połowa września 2022 (dokładna data zostanie ustalona) – szkolenie pt „Podstawy crowdfundingu dla Ekonomii Społecznej” dla wybranych Pomysłodawców;
 • 15.09.2022 – 30.11.2022 – przygotowanie i realizowanie wybranych kampanii crowdfundingowych.

Dokumenty zgłodzeniowe do pobrania pod adresem www

Więcej informacji na temat Akcji Pilotażowej udzielą: