Akredytacja Regionalnych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Dodano 9 października 2014

W okresie 2014 – 2020, według zapisów Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, by otrzymać środki finansowe publiczne, Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) będą musiały przejść pozytywnie procedurę akredytacji. Standardy akredytacyjne zakładają wysoką jakość i efektywność wsparcia dla sektora ekonomii społecznej świadczonego w ramach OWES, które przekładają się na m.in. zatrudnieniowe trwałe efekty.

Pierwszy proces akredytacji zostanie przeprowadzony w IV kwartale 2014 r. w oparciu o zestaw standardów (11 MB, PDF) oraz regulamin (5 987 KB, PDF). Na początek przeprowadzone zostaną 52 procesy akredytacji OWES. By wybrać grupę najlepszych ośrodków, ustalone zostały kryteria dostępu, które zakładają:

  • posiadanie doświadczenia w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej oraz realizacji usług wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w danym województwie;
  • zatrudnienie kadry posiadającej odpowiednie kompetencje i kwalifikacje;
  • wysoki poziom osiąganych dotychczas rezultatów (m.in. utworzonych i wspartych podmiotów ekonomii społecznej, a także ich trwałości, liczby utworzonych miejsc pracy).

Przy przeprowadzeniu pierwszej tury akredytacji ważnym będzie dobór OWES, tak by sprawdzić organizacje działające w każdym regionie Polski. Przy tej kwalifikacji brane będą pod uwagę zapisy obowiązujących już Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Regionalnych planów działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej.

Prace nad przygotowaniem standardów trwały od dawna. Na etapie przygotowania koncepcji systemu akredytacji i standardów pracowali specjaliści Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej. Następnie do prac włączył się Komitet Akredytacyjny działający przy ministrze właściwym ds. zabezpieczenia społecznego. Jego zadaniem była weryfikacja propozycji oraz przygotowanie Regulaminu.

Ogłoszenie o uruchomieniu możliwości aplikowania do udziału w procesie AKCES pojawi się niebawem.

Na dodatkowe pytania i wątpliwości dotyczące systemu AKSES odpowiedzi udzielają:

  1. Tomasz Lipiński, nr tel.: 022 237 00 60, e-mail: Tomasz.Lipinski@crzl.gov.pl(Krajowe Centrum Ekonomii Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich)
  2. Andrzej Radniecki, nr tel.: 0 22 693 47 34, e-mail: Andrzej.Radniecki@mpips.gov.pl(Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej)