POWIATOWE SPOTKANIA Z EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ 2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z realizacją projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w woj. podkarpackim
w latach 2018-2019”  zamierza w 2019 roku zrealizować kolejne 9 spotkań w powiatach.

Podczas 4 godzinnych spotkań (10.00.-14.00) chcemy m.in. przedstawić zainteresowanym osobom, instytucjom, grupom, możliwości wsparcia w zakresie rozwoju ekonomii społecznej, a towarzyszący nam ekspert przybliży zagadnienie stosowania klauzul społecznych i aspektów społecznych
w zamówieniach publicznych.

PROGRAM SEMINARIUM

Udział w spotkaniach jest  bezpłatny (koszty dojazdu pokrywają uczestnicy).  

W spotkaniach mogą wziąć udział:

  1. podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne i ich zrzeszenia,
  2. osoby fizyczne i prawne (wraz z ich reprezentantami) zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej, w tym w formie przedsiębiorstwa społecznego,
  3. partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej w ramach działań koordynacyjnych sektora ekonomii społecznej.

Osoby zainteresowane mogą zgłosić swój udział poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


TERMINY I MIEJSCA SPOTKAŃ

28.05 Powiat NIŻAŃSKI
12.06 Powiat PRZEMYSKI – odwołano
13.06 Powiat PRZEWORSKI
05.09 Powiat BRZOZOWSKI
06.09 Powiat BIESZCZADZKI/Powiat LESKI
26.09 Powiat JASIELSKI
27.09 Powiat KROŚNIEŃSKI
07.10 Powiat TARNOBRZESKI
08.10 Powiat ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI

REGULAMIN

KLAUZULA INFORMACYJNA

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

W celu uzyskania bliższych informacji o spotkaniach powiatowych oraz zgłosić specjalne potrzeby uczestnika m.in. takie jak: dostosowanie przestrzeni w związku z niepełnosprawnością ruchową, zapewnienie tłumacza migowego i inne specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności lub stanu zdrowia można zgłosić pracownikowi projektu pod nr tel. 17 850 79 23 – Alina Kręt

Ekonomia społeczna – przyszłość w naszych rękach

„Ekonomia społeczna – przyszłość w naszych rękach” to cykl wydarzeń organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim, który ma na celu promocję ekonomii społecznej i upowszechnianie wiedzy o niej wśród studentów.

W dniu 25 kwietnia br. w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyły się seminaria i warsztaty upowszechniające wiedzę o przedsiębiorczości społecznej.

Studenci mieli okazję posłuchać wystąpienia wprowadzającego ich w świat ekonomii społecznej,a także pracować nad swoimi społecznymi pomysłami na biznes podczas warsztatów.

W zajęciach wzięło udział ponad 40 studentów.

Wydarzenia realizowane są w ramach projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego  2014-2020.

REKRUTACJA NA SEMINARIA 2019

REKRUTACJA NA SEMINARIA 2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z realizacją projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w woj. podkarpackim w latach 2018-2019”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020 informuje o rozpoczęciu rekrutacji na kolejne jednodniowe seminaria pn.:

  1. Seminarium pn. „Zakup usług przez samorząd w podmiotach ekonomii społecznej z uwzględnieniem zamówień poniżej 30 tyś euro.” (6 h)

Terminy:

29.05.2019 zakończono

14.06.2019 zakończono

04.09.2019

PROGRAM SZKOLENIA

(więcej…)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej w formie spółdzielni specjalnej oraz przedsiębiorstw społecznych .

Spotkanie odbędzie się w dniu 30.04.2019r. w godz. 10.00- 15.00 w restauracji Dębnianka prowadzoną przez Spółdzielnię Socjalną „Dębnianka” w miejscowości Wierzawice 798, 37-300 Wierzawice.

Zgodnie z prośbą i oczekiwaniami przedstawicieli sieci tematem spotkania będzie: „Marketing w mediach społecznościowych”. Spotkanie poprowadzi Pan Bartosz Wilk z firmy Lupus Pr.

W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie przedstawiciela, który będzie uczestniczyć w spotkaniu sieciującym poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się do pobrania w załącznikach do niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłanie skanu formularza do dnia 29.04.2019r. do godz. 12.00 na adres m.buchowski@rops.rzeszow.pl .

Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie łącznie z kosztem pobytu i wyżywienia jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 79 23.

UWAGA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się w załącznikach do niniejszej informacji.

Załączniki:

Ekonomia społeczna – przyszłość w naszych rękach

Ekonomia społeczna – przyszłość w naszych rękach to cykl wydarzeń organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim, który ma na celu promocję ekonomii społecznej i upowszechnianie wiedzy o niej wśród studentów.

W dniu 16 kwietnia br. na wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyły się seminaria i warsztaty upowszechniające wiedzę o przedsiębiorczości społecznej.

Studenci mieli okazję posłuchać wystąpienia wprowadzającego ich w świat ekonomii społecznej, a także pracować nad swoimi społecznymi pomysłami na biznes podczas warsztatów.

W spotkaniach wzięło udział ponad 30 studentów.

Wydarzenia realizowane są w ramach projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego  2014-2020.

FORMULARZ ELEKTRONICZNY – REKRUTACJA NA KONFERENCJĘ I SPOTKANIE w ramach cyklu: EKONOMIA SPOŁECZNA PRZYSZŁOŚĆ W NASZYCH RĘKACH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego do udziału w konferencjach w ramach cyklu wydarzeń promujących przedsiębiorczość społeczną EKONOMIA SPOŁECZNA  – PRZYSZŁOŚĆ W NASZYCH RĘKACH.

(więcej…)

Relacja z Wielkanocnego Kiermaszu Ekonomii Społecznej

W sobotę 13 kwietnia br., Centrum Handlowe PLAZA Rzeszów wypełniło się kramami, na których kupić można było wielkanocne ozdoby przygotowane przez 25 pomiotów ekonomii społecznej z naszego województwa: warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, fundacje i przedsiębiorstwa społeczne. Mieszkańcy Podkarpacia mogli nabyć stroiki, kartki świąteczne, baranki. Nie zabrakło wielkanocnych przysmaków.

Spółdzielnia Socjalna „Wyspa Przygód” z Mielca przygotowała specjalną strefę dla najmłodszych, w której dzieci kreatywnie i radośnie spędziły czas biorąc udział w licznych konkursach z nagrodami. Nie zabrakło malowania twarzy oraz zajęć plastycznych o tematyce świątecznej.

Cieszy fakt, że organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie bożonarodzeniowe i wielkanocne kiermasze ekonomii społecznej stały się tradycją gromadzącą wystawców i mieszkańców Podkarpacia.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie dziękuje wystawcom za zapewnienie wyjątkowego asortymentu, a mieszkańcom naszego województwa za liczne przybycie.

Dziękujemy również firmie Dobre Strony z Lublina i CH PLAZA za pomoc w przygotowaniu Kiermaszu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza podmioty ekonomii społecznej z województwa podkarpackiego do składania wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w krajowych targach branżowych.

O dofinansowanie mogą starać się: przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów i niewidomych a także podmioty ekonomii społecznej sfery gospodarczej: organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych oraz Zakłady Aktywności Zawodowej z województwa podkarpackiego.

Powyższa forma wsparcia udzielana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pozakonkursowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” w ramach środków RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.6 – Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie.

Dofinansowanie udziału w targach stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorców w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 651/2014 (GBER), która jest udzielana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 oraz z 2015 r. poz. 378).

Wszystkich zainteresowanych udziałem, proszę o zapoznanie się z Regulaminem dofinansowania uczestnictwa w targach branżowych krajowych dla podmiotów ekonomii społecznej z województwa podkarpackiego stanowiącym załącznik do ogłoszenia oraz wypełnienie niezbędnych dokumentów zgodnie z regulaminem. Wnioski należy składać osobiście lub pocztą tradycyjną na adres ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów. Na zgłoszenia czekamy od 08.04 – 26.04.2019 roku.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 17 850 79 23.

Do pobrania:

Bezpłatne specjalistyczne doradztwo dla JST i ich jednostek organizacyjnych – ZREALIZOWANO

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie informuje, że w wyniku dużego zainteresowania usługami doradcy z zakresu wprowadzenia ekonomii społecznej do dokumentów strategicznych zostały zrealizowane wszystkie godziny doradcze przewidziane na 2019 rok.


Szanowni Państwo,
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z realizacją projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w woj. podkarpackim w latach 2018-2019”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, zaprasza do korzystania z indywidualnego doradztwa  specjalistycznego (praktycznego) w obszarze: 

  1. Wprowadzenie ekonomii społecznej do dokumentów strategicznych i tworzenie lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej;

(więcej…)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie wraz z Uniwersytetem Rzeszowskim zaprasza studentów i pracowników naukowych URz do udziału w cyklu wydarzeń promujących przedsiębiorczość społeczną.
W ramach wydarzenia zaplanowano seminaria, warsztaty , wizyty studyjne oraz konferencje i pokaz filmów.
(więcej…)

?
Accessibility