GALA PODSUMOWUJĄCA KONKURS „PODKARPACKI LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ 2017”!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza na uroczystą Galę podsumowującą konkurs pn. „PODKARPACKI LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ”, którego celem jest promocja i upowszechnianie ekonomii społecznej oraz wsparcie i rozwój podkarpackich przedsiębiorstw społecznych. Podczas Gali poznamy tegorocznych laureatów konkursu. Podobnie jak w roku ubiegłym nagrodzone i wyróżniane zostaną podmioty ekonomii, samorządy i osoby fizyczne z województwa podkarpackiego, które w sposób szczególny swoimi działaniami przyczyniają się do wspierania i rozwoju ekonomii społecznej w naszym regionie.

Konkurs objęty został Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla oraz przez patronów medialnych: Polskie Radio Rzeszów, TVP Rzeszów, Gazetę Codzienną Nowiny.

Uroczysta Gala odbędzie się 27 października 2017 roku o godz. 10.00 w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 48.
Ilość miejsc ograniczona. Udział w Gali bezpłatny.

Ze względów organizacyjnych osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenie telefoniczne (17) 850 83 21 lub na adres: a.guzior@rops.rzeszow.pl do 23.10.2017 roku.

Do pobrania:

Gala zorganizowana została w ramach projektu pozakonkursowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn.: „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Warsztaty na temat prawnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych

NESsT oraz globalna firma prawnicza DLA Piper, zapraszają do udziału w bezpłatnym warsztacie na temat prawnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych.
Spotkanie odbędzie się 26 października, w godzinach 10-12 w warszawskim biurze DLA Piper Wiater sp. k., przy ulicy Pereca 1.
Więcej informacji znajduje się w załączonym zaproszeniu.

Do pobrania:

II Wielki Piknik Klastra Ekonomii Społecznej i Innowacji „Z biegiem Sanu do rozwoju”

W sobotę 16.09.2017 odbył się w Jarosławiu II Wielki Piknik Klastra Ekonomii Społecznej i Innowacji „Z biegiem Sanu do rozwoju” pod patronatem Burmistrza Miasta Jarosławia.

Klaster Ekonomii Społecznej i Innowacji „Z biegiem Sanu do rozwoju” powstał w wyniku zawiązania się partnerstwa lokalnego na terenie pięciu powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego oraz Miasta Przemyśl. Powstałe w wyniku podpisanego porozumienia partnerstwo, przybrało nazwę „Regionalny Klaster Ekonomii Społecznej i Innowacji „Z biegiem Sanu do rozwoju” . Jest to  dobrowolne i otwarte zrzeszenie skupiające  podmioty sektora publicznego, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe. Z trójsektorowego charakteru Klastra wynika jego rola animatora sieci współpracy w obszarze powiązanych ze sobą działań gospodarczych i społecznych służących zarówno rozwiązywaniu problemów jak i pobudzaniu rozwoju w skali lokalnej i ponadlokalnej.

Klaster ma już ponad 40 członków.

Strona http://www.zbiegiemsanu.pl/

Pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, mieli przyjemność brać udział w tym wydarzeniu.

RUSZA KONKURS „PODKARPACKI LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ”!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie pn.: ”Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej z woj. podkarpackiego, jednostek samorządu terytorialnego i osób fizycznych, które aktywnie działają w obszarze ekonomii społecznej.

Celem konkursu jest wsparcie przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej oraz promowanie i upowszechnienie idei ekonomii społecznej w regionie. Nagrodę otrzymają uczestnicy, którzy swoimi działaniami, najpełniej realizują cele konkursu i w sposób szczególny przyczyniają się do wspierania ekonomii społecznej na terenie woj. podkarpackiego.

Konkurs prowadzony będzie w następujących w kategoriach:

Kategoria I. „Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej w regionie”.
Zgłoszone w tej kategorii mogą być jednostki samorządu terytorialnego wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w woj. podkarpackim.

Kategoria II. „Lider Ekonomii Społecznej w woj. podkarpackim w roku….”.
Zgłoszone w tej kategorii mogą być wszystkie podmioty ekonomii społecznej zgodnie z definicją KPRES z woj. podkarpackiego, działające powyżej 24 miesięcy.

Kategoria III. „Animator ekonomii społecznej” (osoba fizyczna).
Rekomendowane mogą być osoby fizyczne wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w woj. podkarpackim.

Konkurs ma charakter otwarty a udział w nim jest bezpłatny. W Konkursie przewidziano nagrody finansowe.

Wszystkich zainteresowanych udziałem proszę o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego (odpowiedniego do danej kategorii Konkursu) i przesłanie na adres a.guzior@rops.rzeszow.pl lub pocztą tradycyjną na adres ul. Hetmańska 120, 35-026 Rzeszów do 22.09.2017r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 17 850 83 21.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w wyżej wymienionym przedsięwzięciu.

Do pobrania:

 1. Regulamin Konkursu
 2. Formularz Zgłoszeniowy dla kategorii I
 3. Formularz Zgłoszeniowy dla kategorii II
 4. Formularz Zgłoszeniowy dla kategorii III
 5. Karta oceny dot. kategorii I
 6. Karta oceny dot. kategorii II
 7. Karta oceny dot. kategorii III

Plakat promujący

Wolne miejsca na wizytę studyjną – województwo małopolskie i śląskie w terminie 20 – 22.09.2017 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie informuje, że posiada jeszcze wolne miejsca na wizytę studyjną  – województwo małopolskie i śląskie w terminie 20-22 września 2017r. w co najmniej 4 podmiotach ekonomii społecznej.

Przypominamy, że udział w wizycie studyjnej organizowanej przez ROPS w Rzeszowie łącznie z kosztem pobytu i wyżywienia jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 17 850 84 13 – Kinga Ruszel

Do pobrania:

Akcja promocyjna portalu www.wspierajiwybieraj.pl

Informujemy, iż ruszyła akcja promocyjna podkarpackiego portalu sprzedażowego ekonomii społecznej www.wspierajiwybieraj.pl. Składa się ona z bilbordów, plakatów na słupach miejskich i w autobusach MPK w mieście Rzeszów oraz spotu emitowanego w TVP Rzeszów w godzinach wieczornych.

Zachęcamy do zakupów i wspierania ekonomii społecznej!

Do pobrania:

OSTATNIE SEMINARIUM W 2017 r. – rekrutacja

Podmioty ekonomii społecznej jako partner samorządu w świadczeniu usług publicznych. Dobre Praktyki.

ROPS w Rzeszowie rozpoczął rekrutację na ostatnie w tym roku, bezpłatne seminarium pn. Podmioty ekonomii społecznej jako partner samorządu w świadczeniu usług publicznych. Dobre Praktyki. (seminarium jednodniowe – 8 h).

Termin: 25 września 2017 r.

Miejsce seminarium: Hotel Prezydencki, ul. Podwisłocze 48, 35-309 Rzeszów

Dla kogo:  przeznaczone głównie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych oraz podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych

Program spotkania – pobierz

Seminarium jest bezpłatne, zapewniamy wyżywienie (przerwy kawowe / obiad), materiały szkoleniowe

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt pod numerem telefonu 17 850 79 23 – Alina Kręt lub na adres mailowy a.kret@rops.rzeszow.pl

 Liczba miejsc ograniczona!

Projekt „Skutecznie i profesjonalnie – przedsiębiorstwa społeczne w zamówieniach publicznych”

Projekt „Skutecznie i profesjonalnie – przedsiębiorstwa społeczne w zamówieniach publicznych”

Okres realizacji:
01.06.2017 r. – 31.05.2018 r.

Realizatorzy:
Lubelska Fundacja Rozwoju (Lider projektu) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem B-4 (Partner projektu)

Dla kogo:
W projekcie może wziąć udział 112 osób (79K, 33M), które na dzień kwalifikacji do projektu są pracownikami przedsiębiorstwa społecznego (PS) zarejestrowanego i prowadzącego działalności na terenie jednego z województw: lubelskiego, podkarpackiego lub podlaskiego, i spełniają poniższe warunki:

 • zamieszkują, zgodnie z KC, na terenie jednego z województw wskazanych powyżej, oraz
 • są członkami kadry zarządzającej lub zajmują samodzielne stanowiska ds. zamówień publicznych, lub posiadają w zakresie czynności zadania związane z obsługą zamówień publicznych i składania ofert w odpowiedzi na ogłoszone postępowania.

Zakłada się udział 40 PS z województwa lubelskiego, 40 PS z województwa podkarpackiego i 32 PS z województwa podlaskiego. Jedno przedsiębiorstwo może skierować jedną osobę do projektu. Ponadto założono, iż grupę docelową będą stanowiły w 20% osoby z niepełnosprawnością tj. 23 osoby.

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu zamówień publicznych 112 pracowników/nic (79 kobiet i 33 mężczyzn) zatrudnionych w przedsiębiorstwach społecznych mających siedzibę i prowadzących działalności na terenie jednego z województw: lubelskiego, podkarpackiego lub podlaskiego pozwalające na skuteczne ubieganie się o zlecenia w ramach procedur zamówień publicznych.

 Działania oferowane w ramach projektu:

 • diagnoza dotychczasowego udziału przedsiębiorstw społecznych makroregionu II (lubelskie, podkarpackie, podlaskie) w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
 •  szkolenie ”Prawo zamówień publicznych z perspektywy oferenta dla pracowników przedsiębiorstw społecznych” w grupach około 10-osobowych w wymiarze 32h, (I grupa- wrzesień 2017 r.; II grupa – październik 2017 r.; III grupa – listopad 2017 r.; szkolenia w dni robocze, w układzie 5 dni po 6 – 7 godzin dydaktycznych),
 • usługi doradcze w zakresie udziału przedsiębiorstw społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dla 50% uczestników tj. po 20 PS z województwa podkarpackiego i lubelskiego i 16 PS z województwa podlaskiego (doradztwo – 30h/PS; spotkanie z ekspertem – 4h/PS).

Źródło finansowania:
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Osoba do kontaktu:
Monika Dąbska
tel. 739 032 389, e-mail: mdabska@b4.org.pl
Stowarzyszenie B-4, ul. Zagłoby 7b, 35-304 Rzeszów

Do pobrania:

Wizyta studyjna dla ZAZ w dniach 20-22.09.2017 r województwo małopolskie i\lub śląskie

W związku z realizacją przez ROPS projektu pt. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” w ramach Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 organizowana jest w terminie 20-22.09.2017 r. wizyta studyjna dla 24 pracowników ZAZ. Wizyta odbywać się będzie na terenie województwa małopolskiego i\lub śląskiego w co najmniej 4 podmiotach ekonomii społecznej.

Ilość miejsc na wizytę studyjną jest ograniczona. W związku z tym planuje się objęcie wsparciem projektowym osoby z Zakładów Aktywności Zawodowej z województwa podkarpackiego do wyczerpania limitu miejsc. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie  z „Regulaminem funkcjonowania podkarpackich sieci współpracy OWES, sieci podmiotów ekonomii społecznej oraz sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej  o charakterze reintegracyjnym działających w ramach projektu pozakonkursowego Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o oddelegowanie przedstawiciela/przedstawicieli Państwa podmiotu do wizyty studyjnej poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie internetowej http://es.rops.rzeszow.pl następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz  i odesłanie skanów formularzy do dnia 14.07.2017 roku na adres e-mail k.ruszel@rops.rzeszow.pl oraz pocztą tradycyjną na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie do dnia 19.07.2017 roku.

W przypadku większej liczby zgłoszonych osób niż miejsc decydować będzie data wpływu formularza. Osoby zakwalifikowane do udziału w wizycie studyjnej będą informowane  o tym fakcie drogą pocztową i/lub pocztą elektroniczną.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 17 850 84 13

 

Do pobrania:

Wizyta studyjna dla WTZ w dniach 13-15.09.2017 r województwo małopolskie i\lub świętokrzyskie

W związku z realizacją przez ROPS projektu pt. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” w ramach Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 organizowana jest w terminie 13-15.09.2017 r. wizyta studyjna dla 24 pracowników WTZ. Wizyta odbywać się będzie na terenie województwa małopolskiego i\lub  świętokrzyskiego w co najmniej 4 podmiotach ekonomii społecznej.

Ilość miejsc na wizytę studyjną jest ograniczona.  W związku z tym planuje się objęcie wsparciem projektowym osoby z Warsztatów Terapii Zajęciowej z województwa podkarpackiego, do wyczerpania limitu miejsc. Pierwszeństwo będą miały WTZ należące do podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla WTZ. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z „Regulaminem funkcjonowania podkarpackich sieci współpracy OWES, sieci podmiotów ekonomii społecznej oraz sieci kooperacji podmiotów ekonomii  społecznej o charakterze reintegracyjnym działających w ramach projektu pozakonkursowego Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o oddelegowanie przedstawiciela/przedstawicieli Państwa instytucji do wizyty studyjnej poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie internetowej http://es.rops.rzeszow.pl następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i odesłanie skanów formularzy do dnia 14.07.2017 roku na adres e-mail k.ruszel@rops.rzeszow.pl oraz pocztą tradycyjną na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie do dnia 19.07.2017 roku.

W przypadku większej liczby zgłoszonych osób niż miejsc decydować będzie data wpływu formularza. Osoby zakwalifikowane do udziału w wizycie studyjnej będą informowane o tym fakcie drogą pocztową i/lub pocztą elektroniczną.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 17 850 84 13.

 Do pobrania:

?
Accessibility