Ogłoszono nabór wniosków o przyznanie akredytacji AKSES – System Akredytacji i Standardów Działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Edycja 2017/2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało „Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES” – System Akredytacji i Standardów Działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Edycja 2017/2018”. Wniosek o przyznanie akredytacji „AKSES” składa się w postaci elektronicznej, przesyłając na adres: akses@mrpips.gov.pl.

Nabór wniosków o przyznanie akredytacji trwa od dnia ogłoszenia do dnia 31.10.2018 r.

Ogłoszenie o naborze wraz załącznikami jest dostępne pod adresem:

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Nabor,wnioskow,o,przyznanie,akredytacji,AKSES,-,edycja,2017,2018,4018.html

Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej 2017 już za nami. Dziękujemy za udział.

Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej odbyło się w dniach 9-10 listopada 2017 w Hotelu Hilton Garden Inn w Rzeszowie.

Tematem przewodnim forum była współpraca samorządów terytorialnych z podmiotami ekonomii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania klauzul społecznych oraz zlecania usług użyteczności publicznej.

Zainteresowanie forum wśród samorządowców i przedstawicieli podmiotów es przerosło nasze oczekiwania, w sumie udział wzięło ponad 140 osób.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się wystąpienia znamienitych gości, którzy przyjęli nasze zaproszenie i zechcieli podzielić się swoim doświadczeniem. Szczególne podziękowania składamy dla Wiceprezesa NIK Pana Wojciecha Kutyły, Dyrektora Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Zamówień Publicznych Pani Magdaleny Olejarz, Wiceprezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pana Tomasza Maruszewskiego, Wiceprzewodniczącego Podkarpackiego Komitetu Ekonomii Społecznej Pana Pawła Morawczyńskiego oraz Przedstawiciela RARR w Rzeszowie Pana Piotra Zawady.

Podczas warsztatów uczestnicy mieli szansę skonfrontować pomysły na współpracę samorządów z sektorem es, poznać się i nawiązać kontakt, który być może w przyszłości zaowocuje wspólnymi działaniami.

(więcej…)

BOŻONARODZENIOWY KIERMASZ EKONOMII SPOŁECZNEJ!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej działające na terenie województwa podkarpackiego do udziału
Podkarpackim Kiermaszu Ekonomii Społecznej, który odbędzie się w dniu 02.12.2017 roku, w godzinach 10.00 – 17.00 w Centrum Handlowym PLAZA Rzeszów.

Podczas Kiermaszu, każdy z wystawców będzie miał możliwość zaprezentowania swojego Podmiotu, sprzedaży swoich produktów i usług szerokiej grupie odbiorców, ale również promocji idei ekonomii społecznej wśród mieszkańców województwa podkarpackiego.

W związku z tym, iż kiermasz odbywa się w okresie Świąt Bożego Narodzenia, prosimy, aby w Państwa asortymencie znalazły się także przedmioty nawiązujące do Świąt. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zapewnia miejsce Kiermaszu, a także indywidualne stoisko dla każdego wystawcy. Udział w Kiermaszu ES jest bezpłatny.

Wszystkie podmioty ekonomii społecznej zainteresowane udziałem w Kiermaszu ES proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą tradycyjną na adres ROPS w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, lub w formie skanu pocztą elektroniczną na adres mailowy: a.guzior@rops.rzeszow.pl do dnia 24.11.2017r.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 17 850 83 21 (liczba miejsc wystawowych jest ograniczona).

Kiermasz organizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.6.

ZAŁĄCZNIKI:

Wizyta studyjna dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w dniach 20-21.11.2017 r województwie dolnośląskim

W związku z realizacją przez ROPS w Rzeszowie projektu pt. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” w ramach Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 organizowana jest  w terminie 20-21.11.2017 r. wizyta studyjna na terenie województwa dolnośląskiego – w 4 podmiotach ekonomii społecznej: Spółdzielni Socjalnej Szklany Świat Bombki w Krośniewicach, Spółdzielni Socjalnej „Dakini” we Wrocławiu, Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej PANATO we Wrocławiu oraz Spółdzielni Socjalnej „Austeria Krokus” w Rzeczce koło Walimia.

Ilość miejsc na wizytę studyjną jest ograniczona. W związku z tym planuje się objęcie wsparciem projektowym 24 przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych do wyczerpania limitu miejsc. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z „Regulaminem funkcjonowania podkarpackich sieci współpracy OWES, sieci podmiotów ekonomii społecznej oraz sieci kooperacji podmiotów ekonomii  społecznej o charakterze reintegracyjnym działających w ramach projektu pozakonkursowego Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”.

Prosimy o oddelegowanie przedstawiciela/przedstawicieli Państwa instytucji do wizyty studyjnej poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie internetowej http://es.rops.rzeszow.pl, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i odesłanie skanu formularza do dnia 10.11.2017 roku na adres e-mail k.ruszel@rops.rzeszow.pl oraz pocztą tradycyjną na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie do dnia 15.11.2017 roku.

W przypadku większej liczby zgłoszonych osób niż miejsc decydować będzie data wpływu formularza. Osoby zakwalifikowane do udziału w wizycie studyjnej będą informowane o tym fakcie drogą pocztową i/lub pocztą elektroniczną.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 17 850 83 21.

.

Do pobrania:

ZNAMY JUŻ PODKARPACKICH LIDERÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ ROKU 2017!

W dniu 27 października b.r. rozstrzygnięty został konkurs „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”.

Była to druga edycja konkursu, a jego celem było uhonorowanie osób i organizacji, gmin które działając w obszarze ekonomii społecznej, wspierają ten obszar, przyczyniają się do aktywizacji społeczności lokalnych, a w konsekwencji do podnoszenia ich jakości życia. Inicjatorem i organizatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Uroczysta Gala, podczas której ogłoszone zostały wyniki, odbyła się w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie. Podczas wydarzenia poznaliśmy tegorocznych laureatów konkursu. Podobnie jak w roku ubiegłym nagrodzone i wyróżnione zostały podmioty ekonomii społecznej, samorządy i osoby fizyczne z województwa podkarpackiego, które w sposób szczególny swoimi działaniami przyczyniają się do wspierania i rozwoju ekonomii społecznej    w naszym regionie, zgodnie z trzema kategoriami:

I – „Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej w regionie”,

II – „Lider Ekonomii Społecznej w woj. podkarpackim w roku 2017” ,

III – „Animator ekonomii społecznej roku 2017”.

Najlepszym samorządem przyjaznym ekonomii społecznej została Gmina Ustrzyki Dolne, która otrzymała prawo posługiwania się tytułem „Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej”, nagrodę odebrała Pani Katarzyna Sekuła, Z-ca Burmistrza. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Gmina Strzyżów, dyplom i pamiątkową statuetkę odebrał Burmistrz Strzyżowa – Pan Mariusz Kawa wraz z Panią Dagmarą Preisner, Z-cą Burmistrza.

Kapituła konkursu w Kategorii II przyznała zwycięstwo tarnobrzeskiej Spółdzielni Socjalnej „KONAR”,  nagrodę finansową w wysokości 8 000,00 zł i tytuł „Lidera ekonomii społecznej w województwie podkarpackim roku 2017”, w tej samej kategorii wyróżniona została Spółdzielnia Socjalna „Dębnianka” z Wierzawic i otrzymała czek na 5 000,00 zł.

„Animatorem ekonomii społecznej roku 2017” został Pan Mariusz Urban, jeden z głównych założycieli Spółdzielni Socjalnej „Dębnianka” otrzymując nagrodę finansową w wysokości 3 000,00 zł, wyróżniony został Pan Zbigniew Hanas z Jarosławia, inicjator i założyciel Klastra Ekonomii Społecznej i Innowacji „ Z biegiem Sanu do rozwoju” otrzymując nagrodę  w wysokości 2 000,00 zł.

Kapituła postanowiła również przyznać nagrodę specjalną za kreatywne, twórcze i nowoczesne połączenie działalności ekonomicznej i celów społecznych dla Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Maks” z Chorkówki – nagroda finansowa 2 000 zł, dyplom i statuetka.

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnienie odebrali nagrody z rąk Pana Jerzego Jęczmienionka Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Pana Jerzego Cyprysia – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Nagrody w Konkursie ufundowane zostały z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla.

Patroni medialni: TVP Oddział Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Gazeta Codzienna Nowiny.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie GRATULUJEMY!

Gala zorganizowana została w ramach projektu pozakonkursowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn.: „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

PODKARPACKIE FORUM EKONOMII SPOŁECZNEJ – REKRUTACJA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza na Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej, które odbędzie się w dniach 09 – 10 listopada 2017 w Hotelu Hilton Garden Inn, Al. Kopisto 1, 35 – 315 Rzeszów. 

Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej to dwudniowe spotkanie z ekspertami, panele dyskusyjne, warsztaty oraz prezentacja dobrych praktyk. 

W 2017 roku tematem Forum będzie współpraca samorządu z podmiotami ekonomii społecznej, zamówienia publiczne z wykorzystaniem klauzul społecznych, zlecanie usług użyteczności publicznej , będziemy także wspólnie wypracowywać nowe pomysły na współpracę tych dwóch sektorów.

Adresatami Forum są  prezydenci oraz burmistrzowie miast, wójtowie gmin, skarbnicy, sekretarze JST, przedstawiciele Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, przedstawiciele sektora pozarządowego, osoby które są zainteresowane założeniem i prowadzeniem działalności w ramach ekonomii społecznej.   

PROGRAM PODKARPACKIEGO FORUM ES – do pobrania

GALA PODSUMOWUJĄCA KONKURS „PODKARPACKI LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ 2017”!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza na uroczystą Galę podsumowującą konkurs pn. „PODKARPACKI LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ”, którego celem jest promocja i upowszechnianie ekonomii społecznej oraz wsparcie i rozwój podkarpackich przedsiębiorstw społecznych. Podczas Gali poznamy tegorocznych laureatów konkursu. Podobnie jak w roku ubiegłym nagrodzone i wyróżniane zostaną podmioty ekonomii, samorządy i osoby fizyczne z województwa podkarpackiego, które w sposób szczególny swoimi działaniami przyczyniają się do wspierania i rozwoju ekonomii społecznej w naszym regionie.

Konkurs objęty został Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla oraz przez patronów medialnych: Polskie Radio Rzeszów, TVP Rzeszów, Gazetę Codzienną Nowiny.

Uroczysta Gala odbędzie się 27 października 2017 roku o godz. 10.00 w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 48.
Ilość miejsc ograniczona. Udział w Gali bezpłatny.

Ze względów organizacyjnych osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenie telefoniczne (17) 850 83 21 lub na adres: a.guzior@rops.rzeszow.pl do 23.10.2017 roku.

Do pobrania:

Gala zorganizowana została w ramach projektu pozakonkursowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn.: „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Warsztaty na temat prawnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych

NESsT oraz globalna firma prawnicza DLA Piper, zapraszają do udziału w bezpłatnym warsztacie na temat prawnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych.
Spotkanie odbędzie się 26 października, w godzinach 10-12 w warszawskim biurze DLA Piper Wiater sp. k., przy ulicy Pereca 1.
Więcej informacji znajduje się w załączonym zaproszeniu.

Do pobrania:

II Wielki Piknik Klastra Ekonomii Społecznej i Innowacji „Z biegiem Sanu do rozwoju”

W sobotę 16.09.2017 odbył się w Jarosławiu II Wielki Piknik Klastra Ekonomii Społecznej i Innowacji „Z biegiem Sanu do rozwoju” pod patronatem Burmistrza Miasta Jarosławia.

Klaster Ekonomii Społecznej i Innowacji „Z biegiem Sanu do rozwoju” powstał w wyniku zawiązania się partnerstwa lokalnego na terenie pięciu powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego oraz Miasta Przemyśl. Powstałe w wyniku podpisanego porozumienia partnerstwo, przybrało nazwę „Regionalny Klaster Ekonomii Społecznej i Innowacji „Z biegiem Sanu do rozwoju” . Jest to  dobrowolne i otwarte zrzeszenie skupiające  podmioty sektora publicznego, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe. Z trójsektorowego charakteru Klastra wynika jego rola animatora sieci współpracy w obszarze powiązanych ze sobą działań gospodarczych i społecznych służących zarówno rozwiązywaniu problemów jak i pobudzaniu rozwoju w skali lokalnej i ponadlokalnej.

Klaster ma już ponad 40 członków.

Strona http://www.zbiegiemsanu.pl/

Pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, mieli przyjemność brać udział w tym wydarzeniu.

RUSZA KONKURS „PODKARPACKI LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ”!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie pn.: ”Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej z woj. podkarpackiego, jednostek samorządu terytorialnego i osób fizycznych, które aktywnie działają w obszarze ekonomii społecznej.

Celem konkursu jest wsparcie przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej oraz promowanie i upowszechnienie idei ekonomii społecznej w regionie. Nagrodę otrzymają uczestnicy, którzy swoimi działaniami, najpełniej realizują cele konkursu i w sposób szczególny przyczyniają się do wspierania ekonomii społecznej na terenie woj. podkarpackiego.

Konkurs prowadzony będzie w następujących w kategoriach:

Kategoria I. „Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej w regionie”.
Zgłoszone w tej kategorii mogą być jednostki samorządu terytorialnego wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w woj. podkarpackim.

Kategoria II. „Lider Ekonomii Społecznej w woj. podkarpackim w roku….”.
Zgłoszone w tej kategorii mogą być wszystkie podmioty ekonomii społecznej zgodnie z definicją KPRES z woj. podkarpackiego, działające powyżej 24 miesięcy.

Kategoria III. „Animator ekonomii społecznej” (osoba fizyczna).
Rekomendowane mogą być osoby fizyczne wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w woj. podkarpackim.

Konkurs ma charakter otwarty a udział w nim jest bezpłatny. W Konkursie przewidziano nagrody finansowe.

Wszystkich zainteresowanych udziałem proszę o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego (odpowiedniego do danej kategorii Konkursu) i przesłanie na adres a.guzior@rops.rzeszow.pl lub pocztą tradycyjną na adres ul. Hetmańska 120, 35-026 Rzeszów do 22.09.2017r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 17 850 83 21.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w wyżej wymienionym przedsięwzięciu.

Do pobrania:

  1. Regulamin Konkursu
  2. Formularz Zgłoszeniowy dla kategorii I
  3. Formularz Zgłoszeniowy dla kategorii II
  4. Formularz Zgłoszeniowy dla kategorii III
  5. Karta oceny dot. kategorii I
  6. Karta oceny dot. kategorii II
  7. Karta oceny dot. kategorii III

Plakat promujący

?
Accessibility