Spotkanie sieciujące Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej w formie spółdzielni socjalnej i przedsiębiorstw społecznych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej w formie spółdzielni socjalnej oraz przedsiębiorstw społecznych.

W 2018 r. planowane są 3 spotkania sieciujące dla podkarpackich spółdzielni socjalnych oraz przedsiębiorstw społecznych – ilość miejsc na spotkania sieciujące jest ograniczona do maksymalnie 20 osób. Wsparcie będzie kontynuowane również w 2019 r. Zadaniem sieci będzie m.in. wzajemne wsparcie merytoryczne i wymiana doświadczeń w regionalnych sieciach współpracy działających na rzecz tożsamych grup odbiorców, poznanie potrzeb, wspólne podejmowanie działań i pokonywanie pojawiających się trudności.

Pierwsze spotkanie sieciujące odbędzie się w dniu 07.08.2018 r. w godz. 9.00-16.00, w Klubie VINYL prowadzonym przez Spółdzielnię Socjalną Polifonia Project, mieszczącym się przy al. Piłsudskiego 31 w Rzeszowie. Podczas spotkania sieciowego swoją wiedzą i doświadczeniem w zakładaniu konsorcjum społecznego podzieli się Pani Paulina Ograbisz z Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej PANATO z Wrocławia.

W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty proszę o oddelegowanie przedstawiciela, który będzie uczestniczyć w spotkaniu sieciującym poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który znajduje się do pobrania poniżej niniejszej informacji, następnie podpisanie go przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz oraz odesłanie skanu formularza do dnia 01.08.2018 roku na adres j.krzysztofik@rops.rzeszow.pl

Udział w spotkaniach sieciujących organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  w Rzeszowie łącznie z kosztem pobytu i wyżywienia jest bezpłatny.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 17 850 83 21.

UWAGA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie prosi o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która znajduje się poniżej niniejszej informacji.

Załączniki:

SPECJALISTYCZNE DORADZTWO Z TECHNICZNEJ OBSŁUGI PORTALU WWW.WSPIERAJIWYBIERAJ.PL DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza wszystkie przedsiębiorstwa społeczne i podmioty ekonomii społecznej do skorzystania z bezpłatnych szkoleń z obsługi portalu. Szkolenia odbywać się będą wg. potrzeb w siedzibie podmiotu, prowadzone będą przez mobilnego doradcę (specjalistę) a obejmować będą m.in: pomoc przy rejestracji, ustawieniu profilu sprzedawcy/użytkownika, zamieszczaniu i wycenie produktów/usług, pomoc w przygotowaniu oferty, wykonaniu zdjęć produktów, obsługa zamówień.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szkoleniem proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres a.guzior@rops.rzeszow.pl lub pocztą tradycyjną na adres ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów do 29.06.2018 r. Doradca umówi się z Państwem w dogodnym terminie.

Dla zwiększenia widoczności sklepu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaplanował akcję promocyjną portalu poprzez reklamę adwords, pozycjonowanie strony, akcję plakatową oraz emisję spotku promującego w regionalnej TV.

Zachęcamy Państwa do udziału w wyżej wymienionym przedsięwzięciu, zarówno podmioty już zarejestrowane jak i nowe, które chcą skorzystać z takiej formy promocji.

Do pobrania:

SPECJALISTYCZNE DORADZTWO DLA JST

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie informuję, ze jest już możliwe korzystanie z usług wykwalifikowanych doradców w zakresie:

 1. Wprowadzenia ekonomii społecznej do dokumentów strategicznych i tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej.
 2. Stosowania klauzul społecznych i innych aspektów społecznych w zamówieniach publicznych.

Więcej informacji w zakładce Projekt/Doradztwo

BEZPŁATNE DORADZTWO DLA JST

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do korzystania z usługi specjalistycznego doradztwa z zakresu ekonomii społecznej realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020.

Przygotowane doradztwo obejmuje następujące obszary tematyczne:

 1. Ekonomia społeczna w dokumentach strategicznych i lokalnych planach rozwoju.
 2. Stosowanie klauzul społecznych  i aspektów społecznych w zamówieniach publicznych.
 1. Ekonomia społeczna w dokumentach strategicznych i lokalnych planach rozwoju

Na szczegółowy zakres tematyczny doradztwa składają się m.in.:

 • miejsce ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych gmin, miast, województwa:
 • strategie rozwoju miasta/gminy,
 • strategia rozwiązywania problemów społecznych,
 • gminne/powiatowe programy pomocy społecznej; współpracy
  z organizacjami pozarządowymi; aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania bezrobociu,
 • programy „branżowe” np. działań na rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyki, kultury, sportu itp.,
 • powiązanie z dokumentami o charakterze operacyjno-wdrożeniowym np. regulaminy, dokumentacja konkursowa.
 • programy dedykowane ekonomii społecznej, m.in. Lokalny plan rozwoju ekonomii społecznej i jego struktura (diagnoza, definicje, cele, działania, rezultaty, finansowanie, monitorowanie)
 • zalety ujęcia podmiotów ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych,
 • rola władzy lokalnej w stymulowaniu rozwoju społeczno – gospodarczego
  z udziałem podmiotów sektora ekonomii społecznej, narzędzia partycypacji społecznej;
 • obszary współpracy gmin/powiatów z podmiotami ekonomii społecznej oraz korzyści płynące ze współpracy wielosektorowej;
 • powierzanie/zlecanie zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej;
 • rola rad działalności pożytku publicznego w rozwoju ekonomii społecznej.

 

DORADCA KLUCZOWY : Pan Ireneusz Kozera

 

 1. Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

 Na szczegółowy zakres tematyczny doradztwa składają się m.in.:

 • praktyczne zastosowanie klauzul społecznych i innych aspektów społecznych oraz wprowadzanie zapisów dot. klauzul społecznych do dokumentacji przetargowej oraz do dokumentacji w postępowaniach do 30 tys. euro;
 • podstawy prawne zamówień publicznych, kto i kiedy stosuje ustawę Prawo zamówień publicznych (Pzp), podstawowe zasady Pzp;
 • podstawowe informacje nt. społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych
  i klauzul społecznych;
 • podstawy prawne klauzul społecznych i rodzaje klauzul społecznych;
 • charakterystyka grup, które mogą być uwzględnianie w klauzulach społecznych;
 • klauzule społeczne w praktyce: co należy zrobić, aby zastosować klauzule społeczne w zamówieniu;
 • jakie korzyści można odnieść ze stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych i klauzul społecznych: jak ocenić efekty stosowania klauzul;
 • problemy, które mogą się pojawić przy stosowaniu klauzul społecznych oraz sposoby radzenia sobie z nimi.

 

DORADCA KLUCZOWY : Pan Marcin Kępa

UCZESTNICY DORADZTWA

W doradztwie mogą uczestniczyć pracownicy jednostek, których siedziba znajduje się w województwie podkarpackim, w szczególności:

 • jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów miast, gmin, starostw powiatowych, jednostek szczebla wojewódzkiego;
 • ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i innych instytucji pomocy i integracji społecznej realizujące działania w zakresie aktywnej integracji;
 • publicznych służb zatrudnienia.

MIEJSCE REALIZACJI DORADZTWA

Doradztwo indywidualne lub grupowe (do 15 osób) będzie realizowane w formie mobilnej na terenie województwa podkarpackiego – co oznacza, że doradztwo może być świadczone np. w miejscu pracy uczestnika.

ZGŁOSZENIE NA DORADZTWO

 1. Osoby zainteresowane doradztwem zgłaszają swój udział poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i zapotrzebowania na usługę doradczą (dokumenty poniżej) i dostarczenie go do Organizatora w następujący sposób:
 1. osobiście,
 2. przesłanie listownie na adres Organizatora,
 3. przesłanie pocztą elektroniczną skan formularza zgłoszeniowego + zgłoszenie zapotrzebowania na usługę doradczą.

DOKUMENTY

Formularz zgłoszeniowy powinien zostać podpisany przez bezpośredniego przełożonego uczestnika doradztwa.

REALIZOWANE DORADZTWO JEST BEZPŁATNE

Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z przygotowanej dla Państwa oferty doradztwa specjalistycznego.

W sprawach realizowanego przez ROPS doradztwa można kontaktować się pod nr telefonu 
17 850 79 23, e-mail:
a.kret@rops.rzeszow.pl – Alina Kręt

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZGŁOSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA USŁUGĘ DORADCZĄ

REGULAMIN

Specjalne potrzeby uczestnika m.in. takie jak: dostosowanie przestrzeni w związku z niepełnosprawnością ruchową, zapewnienie tłumacza migowego i inne specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności lub stanu zdrowia można zgłosić pracownikowi projektu pod nr tel. 17 850 79 23 – Alina Kręt.

KOLEJNE PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ WYRÓŻNIONE ZNAKIEM „ZAKUP PROSPOŁECZNY” W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM!

W dniu 16.05.2018 roku w sali konferencyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, odbyło się trzecie spotkanie członków Kapituły Certyfikującej znakiem promocyjnym ekonomii społecznej „Zakup Prospołeczny”.

O certyfikację swoich produktów i usług starały się dwa podmioty ekonomii społecznej. Obydwa uzyskały pozytywną rekomendację Kapituły Certyfikującej i na tej podstawie, zarządzeniem Dyrektora ROPS w Rzeszowie, od dn. 01.06.2018 mogą posługiwać się znakiem ekonomii społecznej „Zakup Prospołeczny”.

Podmioty, które uzyskały certyfikat, na wybrane usługi:

 

Zakład Aktywności Zawodowej nr 2 PSONI Koło w Krośnie

KONTAKT
Adres:  ul. Bohaterów Westerplatte 2a, 38-400 Krosno
Tel.: 796 266 307 lub 509 647 643
www.zaz2krosno.org.pl
CERTYFIKOWANE PRODUKTY/USŁUGI: usługi pralnicze

 

Innowacyjna spółdzielnia socjalna „Sami Sobie”

KONTAKT
Adres:  ul. Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola
Tel.: (15) 830 24 25 lub 514 958 443
www.samisobie.com.pl
CERTYFIKOWANE PRODUKTY/USŁUGI: usługi cateringowe

8 edycja Konkursu [eS] im. Jacka Kuronia

 

Właśnie rozpoczął się nabór nominacji/zgłoszeń do 8 edycji Konkursu [eS] im. Jacka Kuronia, dedykowanego podmiotom, które z sukcesem łączą działalność ekonomiczną z realizacją ważnych celów społecznych.

Zgłoszenia/nominacje można przesyłać do 20 czerwca 2018.

 Więcej informacji na stronie konkursu www.konkurs-es.org

Znak jakości „ZAKUP PROSPOŁECZNY” przyznany kolejnym podkarpackim podmiotom ekonomii społecznej!

W dniu 16 maja br. Podkarpacka Kapituła Certyfikująca znakiem promocyjnym ekonomii społecznej „Zakup prospołeczny” przyznała certyfikat jakości dwóm nowym podmiotom z naszego województwa. Możliwość posługiwania się znakiem jakości „Zakup prospołeczny” otrzymały: Zakład Aktywności Zawodowej nr 2 PSONI w Krośnie na usługi pralnicze oraz Innowacyjna Spółdzielnia Socjalna „Sami Sobie” ze Stalowej Woli na usługi cateringowe.

Serdecznie gratulujemy!

 

Podkarpacka ekonomia społeczna

W dniu 14 maja br. w ramach Działania 8.6 RPO WP 2014-2020, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podpisał z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie umowę w sprawie dofinansowania projektu pn.: „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019”. Wartość projektu to blisko 1,5 mln zł. Celem projektu jest koordynacja poszczególnych sektorów ekonomii społecznej (przedsiębiorczość społeczna, podmioty reintegracyjne), wsparcie systemu ekonomii społecznej na Podkarpaciu w formie instytucjonalnej, promocja podmiotów ekonomii społecznej oraz upowszechnianie idei ekonomii społecznej.

Weryfikacja statusu przedsiębiorstw społecznych w województwie podkarpackim rozpoczęta!!!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, pełniący rolę koordynatora sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim zaprasza podmioty ekonomii społecznej spełniające kryteria definicji przedsiębiorstwa społecznego (PS) wskazane w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, obowiązujących od 9 stycznia 2018 r., do składania wniosków o weryfikację statusu Przedsiębiorstwa społecznego w województwie podkarpackim.
Wnioski o weryfikację statusu należy składać do Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej właściwych terytorialnie dla siedzib zarejestrowanych podmiotów ekonomii społecznej, które również udzielają wszelkich informacji dot. weryfikacji statusu PS.
Podmioty które uzyskają ww. status zostaną umieszczone na ogólnopolskiej liście Przedsiębiorstw społecznych, prowadzonej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Ogólnopolska lista PS może stać się ważnym narzędziem uwidaczniającym potencjał ekonomii społecznej oraz miejscem pozwalającym na wyszukiwanie odpowiednich podmiotów dla zamawiających. Dzięki temu PS zdobędą dodatkową możliwość pozyskiwania klientów i zamówień oraz uczestnictwa w spotkaniach lub innych wydarzeniach dla nich dedykowanych. Ponadto, prowadzone są prace mające na celu zapewnienie pierwszeństwa w zamówieniach publicznych podmiotom znajdującym się na ww. liście PS. Łatwo dostępna baza PS zwiększy również skuteczność systemu wsparcia i będzie bardzo pomocna w promocji przedsiębiorstw społecznych zarówno w województwie, jak również w całym kraju. W przyszłości ze wsparcia dotacyjnego OWES będą mogły skorzystać tylko podmioty posiadające status PS lub przekształcające się w PS.

TRZECIA EDYCJA PODKARPACKICH TARGÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ ZA NAMI!

W dniu 3 maja br. roku przy Fontannie Multimedialnej w Rzeszowie, odbyła się trzecia edycja Podkarpackich Targów Ekonomii Społecznej, których organizatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. III Podkarpackie Targi Ekonomii Społecznej były imprezą towarzyszącą obchodom rzeszowskiego Święta Paniagi.
W targach wzięło udział 12 wystawców, reprezentujących podmioty ekonomii społecznej z woj. podkarpackiego.
Podkarpackie podmioty ekonomii społecznej zaprezentowały na targach bogatą ofertę produktów i usług m.in. rękodzieło artystyczne, starocie, zdrową żywność ale także usługi ubezpieczeń społecznych, organizacji turnusów zdrowotnych, usługi w zakresie sprzątania i remontów, usługi poligraficzne.
Formuła Targów umożliwiła mieszkańcom Podkarpacia zakup wyjątkowych, niepowtarzanych wyrobów,a tym samym wsparcie działalności prezentujących je podmiotów.
Dla wystawców Targi były nie tylko prezentacją, ale także możliwością nawiązania kontaktów i wymianą doświadczeń.
Najmłodsi mogli miło spędzić czas w specjalnie przygotowanej strefie animacji prowadzonej przez Spółdzielnie Socjalną „Wyspa Przygód”.
Podczas Targów pracownicy ROPS promowali znak jakości produktów i usług Zakup Prospołeczny przeznaczony dla podmiotów ekonomii społecznej.

W Targach udział wzięli:
Jasielskie Stowarzyszenie Rękodzielników z Jasła, Ośrodek Naturoterapii Dom Zdrowia z Błażowej, Przedsiębiorstwo Społeczne PROTECT Sp. z o.o. z Jarosławia, Molendini Sp. z o.o z Sokołowa Młp., Spółdzielnia Socjalna „BlizKa” z Kamionki, Spółdzielnia Socjalna „Wyspa Przygód” z  Mielca, Spółdzielnia Socjalna DobryDzień z Duńkowic, Spółdzielnia Socjalna PROMOTOR z Wiśniowej, Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Rzeszowskiej w Kolbuszowej, Zakład Aktywności zawodowej PZOZAZ i WTZ w Rzeszowie, Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej, Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej.

Dziękujemy wszystkim za udział w tym wydarzeniu.

Targi zorganizowane zostały w ramach projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
?
Accessibility