KLAUZULE SPOŁECZNE

KLAUZULE SPOŁECZNE

Klauzule społeczne stanowią  wyjątek w ogólnych regułach zamówień publicznych pozwalający zamawiającemu przy zlecaniu zamówienia wziąć pod uwagę istotne kryteria społeczne. Zamawiający może zastrzec zamówienie wyłącznie dla wykonawców zatrudniających osoby niepełnosprawne lub uzależnić realizację przedmiotu zamówienia od spełnienia przez wykonawcę dodatkowych warunków realizujących cele społeczne. (Tomasz Schimanek, Podstawowe informacje o klauzulach społecznych, Warszawa 2012, str. 3)

Polskie Prawo zamówień publicznych (od 2009 roku) przewiduje dwie klauzule społeczne: możliwość zamknięcia postępowania o zamówienie publiczne wyłącznie do podmiotów zatrudniających powyżej 50% osób niepełnosprawnych (art. 22, ust. 2 UPZP) oraz możliwość uzależnienia wykonania zamówienia od zatrudnienia przy jego realizacji osób zagrożonych społecznym wykluczeniem, utworzenia funduszu szkoleniowego o określonej wysokości lub zwiększenia wpłat pracodawcy na fundusz szkoleniowy ( art. 29 ust. 4 w powiązaniu z art. 36. Ust. 2 pkt. 9. (Tomasz Schimanek, Podstawowe informacje o klauzulach społecznych, Warszawa 2012, str. 5)

Art. 22 ust. 2 umożliwia zamawiającemu zastrzeżenie w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50 % zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Art. 29 ust. 4 umożliwia zamawiającemu zawarcie w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, dotyczących zatrudnienia osób bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego, niepełnosprawnych, innych, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, a także utworzenia funduszu szkoleniowego, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy czy zwiększenia wpłat pracodawców na rzecz tego funduszu.

Art. 36 ust. 2 pkt 9 dotyczy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która – o ile zamawiający przewiduje takie wymagania, zgodnie z art. 29 ust. 4 – zawiera określenie w szczególności liczby osób, okresu ich zatrudnienia, sposobu dokumentowania ich zatrudnienia, utworzenia albo zwiększenia funduszu szkoleniowego oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia. (www.uzp.gov.pl)

Stosowanie klauzul społecznych daje możliwość wyrównania szans przedsiębiorstw społecznych w ubieganiu się o zamówienia publiczne. Dzięki temu mają one łatwiejszy dostęp do realizacji usług czy dostaw towarów, a instytucje publiczne, w szczególności samorządy lokalne uzyskują wartość dodaną w postaci trwałej integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych społeczną marginalizacją. Klauzule mogą być zatem ważnym instrumentem lokalnej czy regionalnej polityki społecznej. (Tomasz Schimanek, Podstawowe informacje o klauzulach społecznych, Warszawa 2012, str. 9)

Źródło:

Tomasz Schimanek, Podstawowe informacje o klauzulach społecznych, Warszawa 2012

Portal Urzędu Zamówień publicznych – www.uzp.gov.pl

Więcej na temat klauzul społecznych znajdziesz tu:

www.uzp.gov.pl

www.klauzulespoleczne.pl (mapa zamówień publicznych z zastosowaniem klauzul społecznych oraz podręcznik Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych, Warszawa 2014)

www.ekonomiaspoleczna.pl (w biblioteczce na tej stronie znaleźć można elektroniczne opracowania dot. stosowania klauzul społecznych m.in. Podstawowe informacje o klauzulach społecznych, Schimanek T., Warszawa 2012 oraz półroczniki Ekonomii Społecznej nr 1/2012 i 2/2012

?