Klauzule społeczne i aspekty społeczne w zamówieniach publicznych

Aspekty społeczne – należy przez to rozumieć całokształt uwarunkowań społecznych, w tym klauzul  społecznych stosowanych w prawie zamówień publicznych;

Klauzule społeczne – należy przez to rozumieć  klauzule społeczne , o których mowa w art. 22 ust. 2 , art. 29 ust 3 a i art. 29 ust.4 oraz art.. 138 p ust.1 ustawy.

Klauzule społeczne należy rozumieć jako dodatkowe wymogi względem wykonawców lub związane z realizacją zamówienia wynikające z:

Art. 22 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. możliwość zastrzeżenia przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych,  w szczególności:

 1. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób;
 2. bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 3. osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy mających trudności w integracji ze środowiskiem;
 4. osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
 5. osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 6. osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,78 o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
 8. osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

Art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. możliwość określenia przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych
z realizacją zamówienia, obejmujących aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem, w szczególności dotyczące zatrudnienia:

 1. bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 2. młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;
 3. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 4. innych osób niż określone w pkt a, b lub c, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj.  Zamawiający musi przeanalizować przedmiot każdego zamówienia na usługi i roboty budowlane pod kątem czynności wymagających zatrudnienia na umowę o pracę. Jeżeli takie czynności występują, to zamawiający musi je wskazać i zażądać od wykonawcy, aby do realizacji tych czynności zatrudnił pracowników na umowy o pracę.

 Art. 138p. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. możliwość zastrzeżenia przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia na usługi zdrowotne, społeczne oraz kulturalne objęte kodami CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, od 85000000-9 do 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8, określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień, mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. celem ich działalności jest realizacja zadań w zakresie użyteczności publicznej związanej ze świadczeniem tych usług oraz społeczna i zawodowa integracja osób, o których mowa w art. 22 ust. 2;
 2. nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
 3. struktura zarządzania nimi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co wykonawca określa w swoim statucie;
 4. w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne nie udzielono im zamówienia na podstawie tego przepisu przez tego samego zamawiającego.

W przypadkach, o których mowa w ust. 3), umowa w sprawie zamówienia publicznego nie może zostać zawarta na okres dłuższy niż 3 lata

Prawo zamówień publicznych i inne ustawy przewidują także szereg innych możliwości uwzględniania aspektów społecznych. Najważniejsze z nich:

 • 91 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – możliwość uwzględniania aspektów społecznych w kryteriach oceny ofert;
 • 29 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – W przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
 • art. 30a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – możliwość bezpośredniego wskazania przez zamawiających w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego właściwego oznakowania celem nadania zamówieniu określonej charakterystyki. Oznakowanie, w tym m.in. oznakowanie ekologiczne (ekoetykiety) lub oznakowanie społeczne, jak zostało wskazane powyżej, może zostać wykorzystane w ramach różnych elementów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ustawa dopuszcza wykorzystanie etykiet w ramach opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert lub warunków realizacji zamówienia. Możliwość taką mają zamawiający w przypadku zamówień o szczególnych cechach, co pozwala na uwzględnienie w zamówieniu, m.in. aspektów środowiskowych lub społecznych.
 • 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r o spółdzielniach socjalnych – możliwość bezpośredniego udzielenia zamówienia o wartości do 30 tys. euro spółdzielniom socjalnym.

 

?