Informacje ogólne

Działając zgodnie z zapisami Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej przyjętego Uchwałą Nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 149/3122/16 z dnia 23 lutego 2016 roku powołał Podkarpacki Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej, złożony z przedstawicieli samorządu województwa, samorządów lokalnych, a także przedstawicieli sektora ekonomii społecznej, nauki oraz mediów. Skład Komitetu został rozszerzony Uchwałą Nr 201/4076/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 149/3122/16 Podkarpackiego z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie powołania Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podkarpackim- skład został rozszerzony o przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej po uzyskaniu przez nich akredytacji Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.

Głównymi celami PKRES m.in. są: wyznaczanie wizji i kierunków rozwoju ekonomii społecznej w województwie, identyfikacja barier w rozwoju ekonomii społecznej w województwie oraz formułowanie rekomendacji w zakresie ich likwidacji lub ograniczenia, przekształcenie Regionalnego Planu Działań Na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podkarpackim na lata 2012-2020 na regionalny (wojewódzki) program ekonomii społecznej.

W skład Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej wchodzą:

  1. Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego,
  2. Jerzy Jęczmienionka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie,
  3. Joanna Miela – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
  4. Piotr Cyrulik – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
  5. Barbara Krawczyk – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
  6. Jarosław Krzysztofik – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
  7. Agnieszka Pieniążek – Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
  8. Mateusz Stopa – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
  9. Bogusław Kotarba – Uniwersytet Rzeszowski
  10. Barbara Lipska – Przedstawiciel Klastra „Lokomotywa” – Instytut Ekonomii Społecznej w Rzeszowie
  11. Paweł Morawczyński – Podkarpacki Związek Organizatorów ZAZ w Jarosławiu/ Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy
  12. Mariusz Ryniewicz – Miasto Mielec
  13. Małgorzata Gotfryd – Klub Integracji Społecznej w Stalowej Woli
  14. Dorota Chlebek – Caritas Archidiecezji Przemyskiej
  15. Paulina Nowak – Spółdzielnia Socjalna „Bajkolandia” z Leżajska
  16. Małgorzata Wałczyńska – Spółdzielnia Socjalna „Ostoja” z Przemyśla
  17. Mariusz Mituś – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu
  18. Rafał Gużkowski – Miasto Sanok
  19. Teresa Witusik – Stowarzyszenie na Rzecz Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol” w Jaśle
  20. Bernadeta Szczypta – Polskie Radio Rzeszów S.A.
  21. Anna Tomczyk – Telewizja Polska S.A. Oddział w Rzeszowie
  22. Kamila Michalik – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Fundację Akademia Obywatelska z Przeworska
  23. Katarzyna Podraza – Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacką Agencją Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza z Rzeszowa,
  24. Robert Radwan – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o. o. w partnerstwie z Tarnobrzeską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego
  25. Janusz Fudała – Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie.

Prezydium Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej:

Przewodniczący – Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego,
I Wiceprzewodniczący  Paweł Morawczyński – Podkarpacki Związek Organizatorów ZAZ w Jarosławiu/ Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy
II Wiceprzewodniczący – Jerzy Jęczmienionka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Do zadań Prezydium należy:

 1. realizacja planu pracy przyjętego przez Komitet,
 2. reprezentowanie stanowiska Komitetu na zewnątrz,
 3. koordynowanie prac Komitetu, w tym ustalenie terminów i programów kolejnych spotkań plenarnych Komitetu,
 4. inicjowanie działań Komitetu i aktywizowanie jego członków,
 5. nadzorowanie działalności grup roboczych,
 6. sporządzanie i przedkładanie Komitetowi rocznych sprawozdań z działalności.

Obsługę administracyjno-biurową Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej zapewnia Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Kontakt:

Tel: 17 850 83 21
Email: j.krzysztofik@rops.rzeszow.pl
sekretariat@rops.rzeszow.pl

Do pobrania:

?
Accessibility