SPECJALISTYCZNE DORADZTWO Z TECHNICZNEJ OBSŁUGI PORTALU WWW.WSPIERAJIWYBIERAJ.PL DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza wszystkie przedsiębiorstwa społeczne i podmioty ekonomii społecznej do skorzystania z bezpłatnych szkoleń z obsługi portalu. Szkolenia odbywać się będą wg. potrzeb w siedzibie podmiotu, prowadzone będą przez mobilnego doradcę (specjalistę) a obejmować będą m.in: pomoc przy rejestracji, ustawieniu profilu sprzedawcy/użytkownika, zamieszczaniu i wycenie produktów/usług, pomoc w przygotowaniu oferty, wykonaniu zdjęć produktów, obsługa zamówień.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szkoleniem proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres a.guzior@rops.rzeszow.pl lub pocztą tradycyjną na adres ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów do 29.06.2018 r. Doradca umówi się z Państwem w dogodnym terminie.

Dla zwiększenia widoczności sklepu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaplanował akcję promocyjną portalu poprzez reklamę adwords, pozycjonowanie strony, akcję plakatową oraz emisję spotku promującego w regionalnej TV.

Zachęcamy Państwa do udziału w wyżej wymienionym przedsięwzięciu, zarówno podmioty już zarejestrowane jak i nowe, które chcą skorzystać z takiej formy promocji.

Do pobrania:

SPECJALISTYCZNE DORADZTWO DLA JST

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie informuję, ze jest już możliwe korzystanie z usług wykwalifikowanych doradców w zakresie:

  1. Wprowadzenia ekonomii społecznej do dokumentów strategicznych i tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej.
  2. Stosowania klauzul społecznych i innych aspektów społecznych w zamówieniach publicznych.

Więcej informacji w zakładce Projekt/Doradztwo

8 edycja Konkursu [eS] im. Jacka Kuronia

 

Właśnie rozpoczął się nabór nominacji/zgłoszeń do 8 edycji Konkursu [eS] im. Jacka Kuronia, dedykowanego podmiotom, które z sukcesem łączą działalność ekonomiczną z realizacją ważnych celów społecznych.

Zgłoszenia/nominacje można przesyłać do 20 czerwca 2018.

 Więcej informacji na stronie konkursu www.konkurs-es.org

Znak jakości „ZAKUP PROSPOŁECZNY” przyznany kolejnym podkarpackim podmiotom ekonomii społecznej!

W dniu 16 maja br. Podkarpacka Kapituła Certyfikująca znakiem promocyjnym ekonomii społecznej „Zakup prospołeczny” przyznała certyfikat jakości dwóm nowym podmiotom z naszego województwa. Możliwość posługiwania się znakiem jakości „Zakup prospołeczny” otrzymały: Zakład Aktywności Zawodowej nr 2 PSONI w Krośnie na usługi pralnicze oraz Innowacyjna Spółdzielnia Socjalna „Sami Sobie” ze Stalowej Woli na usługi cateringowe.

Serdecznie gratulujemy!

 

Podkarpacka ekonomia społeczna

W dniu 14 maja br. w ramach Działania 8.6 RPO WP 2014-2020, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podpisał z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie umowę w sprawie dofinansowania projektu pn.: „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019”. Wartość projektu to blisko 1,5 mln zł. Celem projektu jest koordynacja poszczególnych sektorów ekonomii społecznej (przedsiębiorczość społeczna, podmioty reintegracyjne), wsparcie systemu ekonomii społecznej na Podkarpaciu w formie instytucjonalnej, promocja podmiotów ekonomii społecznej oraz upowszechnianie idei ekonomii społecznej.

Weryfikacja statusu przedsiębiorstw społecznych w województwie podkarpackim rozpoczęta!!!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, pełniący rolę koordynatora sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim zaprasza podmioty ekonomii społecznej spełniające kryteria definicji przedsiębiorstwa społecznego (PS) wskazane w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, obowiązujących od 9 stycznia 2018 r., do składania wniosków o weryfikację statusu Przedsiębiorstwa społecznego w województwie podkarpackim.
Wnioski o weryfikację statusu należy składać do Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej właściwych terytorialnie dla siedzib zarejestrowanych podmiotów ekonomii społecznej, które również udzielają wszelkich informacji dot. weryfikacji statusu PS.
Podmioty które uzyskają ww. status zostaną umieszczone na ogólnopolskiej liście Przedsiębiorstw społecznych, prowadzonej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Ogólnopolska lista PS może stać się ważnym narzędziem uwidaczniającym potencjał ekonomii społecznej oraz miejscem pozwalającym na wyszukiwanie odpowiednich podmiotów dla zamawiających. Dzięki temu PS zdobędą dodatkową możliwość pozyskiwania klientów i zamówień oraz uczestnictwa w spotkaniach lub innych wydarzeniach dla nich dedykowanych. Ponadto, prowadzone są prace mające na celu zapewnienie pierwszeństwa w zamówieniach publicznych podmiotom znajdującym się na ww. liście PS. Łatwo dostępna baza PS zwiększy również skuteczność systemu wsparcia i będzie bardzo pomocna w promocji przedsiębiorstw społecznych zarówno w województwie, jak również w całym kraju. W przyszłości ze wsparcia dotacyjnego OWES będą mogły skorzystać tylko podmioty posiadające status PS lub przekształcające się w PS.

TRZECIA EDYCJA PODKARPACKICH TARGÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ ZA NAMI!

W dniu 3 maja br. roku przy Fontannie Multimedialnej w Rzeszowie, odbyła się trzecia edycja Podkarpackich Targów Ekonomii Społecznej, których organizatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. III Podkarpackie Targi Ekonomii Społecznej były imprezą towarzyszącą obchodom rzeszowskiego Święta Paniagi.
W targach wzięło udział 12 wystawców, reprezentujących podmioty ekonomii społecznej z woj. podkarpackiego.
Podkarpackie podmioty ekonomii społecznej zaprezentowały na targach bogatą ofertę produktów i usług m.in. rękodzieło artystyczne, starocie, zdrową żywność ale także usługi ubezpieczeń społecznych, organizacji turnusów zdrowotnych, usługi w zakresie sprzątania i remontów, usługi poligraficzne.
Formuła Targów umożliwiła mieszkańcom Podkarpacia zakup wyjątkowych, niepowtarzanych wyrobów,a tym samym wsparcie działalności prezentujących je podmiotów.
Dla wystawców Targi były nie tylko prezentacją, ale także możliwością nawiązania kontaktów i wymianą doświadczeń.
Najmłodsi mogli miło spędzić czas w specjalnie przygotowanej strefie animacji prowadzonej przez Spółdzielnie Socjalną „Wyspa Przygód”.
Podczas Targów pracownicy ROPS promowali znak jakości produktów i usług Zakup Prospołeczny przeznaczony dla podmiotów ekonomii społecznej.

W Targach udział wzięli:
Jasielskie Stowarzyszenie Rękodzielników z Jasła, Ośrodek Naturoterapii Dom Zdrowia z Błażowej, Przedsiębiorstwo Społeczne PROTECT Sp. z o.o. z Jarosławia, Molendini Sp. z o.o z Sokołowa Młp., Spółdzielnia Socjalna „BlizKa” z Kamionki, Spółdzielnia Socjalna „Wyspa Przygód” z  Mielca, Spółdzielnia Socjalna DobryDzień z Duńkowic, Spółdzielnia Socjalna PROMOTOR z Wiśniowej, Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Rzeszowskiej w Kolbuszowej, Zakład Aktywności zawodowej PZOZAZ i WTZ w Rzeszowie, Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej, Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej.

Dziękujemy wszystkim za udział w tym wydarzeniu.

Targi zorganizowane zostały w ramach projektu pozakonkursowego pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

III Podkarpackie Targi Ekonomii Społecznej już 3 maja!

Tegoroczne Targi towarzyszyć będą obchodom ŚWIĘTA PANIAGI w Rzeszowie.

Podmioty ekonomii społecznej z województwa podkarpackiego prezentować się będą podczas największego rzeszowskiego jarmarku rękodzieła i produktów regionalnych, przy Al. Lubomirskich
w Rzeszowie, w godzinach od 10.00 do 18.00.

Przygotowano również atrakcje dla dzieci: konkursy i zabawy z nagrodami, malowanie twarzy, zajęcia plastyczne i ruchowe.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Spotkanie regionalne „Bliżej Funduszy Europejskich” – Rzeszów, 17.04.2018 r.

W dniu 17 kwietnia 2018 r. w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbędzie się ósme spotkanie regionalne z cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcone projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Spotkanie zostało podzielone na trzy główne bloki tematyczne odpowiadające wybranym obszarom, za które odpowiada MRPiPS w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój:

  • wsparcie na rzecz włączenia społecznego i „Gwarancji dla młodzieży”,
  • wsparcie osób niepełnosprawnych,
  • wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

(więcej…)

TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej działające na terenie województwa podkarpackiego do udziału w Targach Ekonomii Społecznej. Tegoroczne Targi odbędą się 3 maja (na wolnym powietrzu), jako impreza towarzysząca Święta Paniagi w Rzeszowie, w godzinach od 10.00 do 18.00.

Podczas Targów, każdy z wystawców będzie miał możliwość zaprezentowania swojego Podmiotu oraz sprzedaży produktów szerokiej grupie odbiorców.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zapewnia miejsce Targów,a także indywidualne stoisko dla każdego wystawcy. Udział w Targach ES jest bezpłatny.

Wszystkie podmioty ekonomii społecznej zainteresowane udziałem w Targach ES proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą tradycyjną na adres ROPS w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, lub w formie skanu pocztą elektroniczną na adres mailowy: a.guzior@rops.rzeszow.pl do dnia 18.04.2018 r. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 17 850 83 21 (liczba miejsc wystawowych jest ograniczona). Po zakończeniu rekrutacji otrzymają Państwo potwierdzenieo zakwalifikowaniu się do udziału w Targach.

Targi organizowane są w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Do pobrania:

?
Accessibility